Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 19/12

Bygging av småhus i Verdal kommune

Saksbehandler : Kristin Bratseth

Arkivref : 2010/8119 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 16.02.2012 19/12
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

  • Verdal kommunestyre vedtar å bygge to småhus i Verdal.
  • Småhusene lokaliseres på kommunalt eide tomter på Tinna og Skogvn 30
  • Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Verdal Boligselskap om bygging av boligene

 
Vedlegg:
Tidligere saksframlegg oktober 2010.
Kart som viser kommunalt eide tomteareal i sentrum.

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Rådmannen viser til tidligere behandlet politisk sak 61/10 i Driftskomiteen 18.10.10, sak 99/10 i Verdal formannskap 21.10.10 og sak 86/10 i Verdal kommunestyre 25.10.10

Saksframstillingen til politisk behandling i 2010 vedlegges saken. Det vises til dette saksframlegget ift lovgrunnlag, beskrivelse av utfordringsbilde og begrunnelse for bygging av småhus.

Ved behandling av saken i Verdal formannskap, ble følgende vedtak gjort:
”Saken utsettes. Formannskapet ber rådmannen legge fram saken til ny behandling inkludert økonomisk vurdering også driftsmessig.”

Lokalisering.
Det er gjort en ny kartlegging og vurdering av kommunalt eid tomteareal i sentrum. Denne gjennomgangen omhandler følgende areal:
Tinna, Skogveien 30, Lensevegen 1, Nyvegsbakken, Veslefrikktomta, Ørmelen grendehus, Mikvollområdet og området mellom Verdal bo og helsetun og Verdal videregående skole.
Kart over disse områdene følger saken som vedlegg

I denne vurderingen er det også nødvendig å påpeke at sentrumsnært tomteareal i noen grad er en knapphetsressurs for samfunnsutviklingen generelt. Tilgjengelige tomter har derfor en alternativ verdi i samfunnsutviklingen.
  
Gjennomgangen har ikke kunnet påvise kommunalt eid sentrumsareal som er mer hensiktsmessig for utbygging av småhus enn det som var foreslått i tidligere saksframlegg, dvs. Tinna og Skogveien 30.

Det er fra fagmiljøet sterkt anbefalt å bygge kun ett hus på hver tomt, altså unngå samlokalisering. Dette med bakgrunn i at målgruppen for å bebo småhusene er rusmisbrukere som er vanskeligstilt på boligmarkedet. Erfaringen tilsier at det blir større behov for oppfølging fra tjenesteapparatet og mer uro og forstyrrelser for naboer når flere rusmisbrukere bor i nærheten av hverandre. I detaljplanleggingen vil det likevel være nødvendig å plassere bygningskroppen slik på tomten at det i størst mulig grad er mulig med videre utnyttelse av arealet.

Med bakgrunn i fagmiljøenes vurdering og gjennomgangen av tomtealternativer, ser Rådmannen Skogvn 30 og Tinna som de to mest aktuelle tomter å bygge småhus på.

Kostnadskalkyle/Husleie.
Det er laget et utkast til skisse over boliger med kostnadskalkyle. Forventet kostnad pr bolig av den type som er beskrevet i tidligere saksframlegg, i 2010, basert på erfaringstall er ca 1 mill. kroner. Kommunen har tidligere fått tilsagn fra Husbanken på 220.000 kroner pr. boenhet som bygges. Det gjenstår da å finansiere 780.000 kroner pr. boenhet.

Husbankens verktøy for beregning av husleie og eventuell bostøtte for en slik bolig er benyttet. Beregningen av husleie, som inkluderer kapitalutgifter og forvaltning og vedlikehold av boligene, vil ut fra forutsetningen om Husbanklån og 10-års fastrente gi en månedlig husleie på ca. 6000 kroner.

Avhengig av husstandens brutto inntekt kan det oppnås bostøtte. Som eksempel vil det ved en inntekt på 150.000 kroner oppnås en bostøtte på ca 2200 kroner, gitt forutsetningene foran.

Tjenesteytelse
Tjenesteomfanget vil avhenge av beboerens behov for kommunale tjenester.  Det er derfor ikke mulig å kalkulere et nøyaktig utgiftsnivå. Imidlertid vil beboeren ha krav på tjenesteytelsen uansett hvor han eller hun er bosatt i Verdal kommune, ut fra sine individuelle behov.

Endringen i kommunens utgiftsnivå er ikke mulig å slå fast, i og med at dette er avhenging av hvem som blir beboer, samt hvilke tjenester denne beboeren har fra før. Utgiftsnivå kan sågar bli uendret ved bosetting av en person som ”tar med seg” allerede etablert tjenestetilbud.

Vurdering:
Ett hus på hver tomt vil gi bedre utgangspunkt for et roligere nabolag og mindre behov for kommunale tjenester. Dette vil også være til fordel for den enkelte beboer av småhusene.

Rådmannen har ut fra en samlet vurdering av mulig tomteareal i sentrum og faglige råd i saken, konkludert med at det som en oppstart anbefales å bygge to småhus. Det skal høstes erfaringer med byggeprosess, bosetting og drift før en vurderer eventuell videre utbygging.

Rådmannen vil foreslå at Verdal Boligselskap forespørres om å gjennomføre utbyggingen av småhus på vegne av kommunen.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 31.01.2022 13:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS