Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 18/12

Kommunale og ikke-kommunale barnehager - revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling og fastsetting av kommunalt tilskudd

Saksbehandler : Randi Segtnan

Arkivref : 2011/1065 - /223

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite mennesker og livskvalitet    
Formannskapet 16.02.2012 18/12
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

  1. Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager  2012 vedtas.
  2. Kommunalt tilskudd til kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 vedtas.

 
Vedlegg:

  1. Forslag til revidert forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012.
  2. Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2011.
  3. Høringsuttalelser 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Forslaget til revidert forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 er utformet med hjemmel i Lov om barnehager (Lov 2005.06.17 nr. 64) og forskrift om likebehandling av tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager (For 2010.10.29 nr. 1379).

Til og med 2010 var drift av barnehager finansiert med øremerket tilskudd fra staten samt kommunalt tilskudd. I tillegg kommer foreldrebetaling. Fra og med 2011 kommer den statlige finansieringen via rammetilskuddet til kommunen.

Verdal kommune har likebehandlet kommunale og ikke-kommunale barnehager ut over det som er kravet i forskriften, i flere år. Full likebehandling er videreført både i 2011 og 2012.

Rammefinansiering betyr at kommunen har ansvaret for finansiering av både egne barnehager og ikke-kommunale barnehager. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager (NrF-05/2011) omhandler dette.

Ut fra disse endringene ønsket Verdal å lage en lokal forskrift for likebehandling. Forslag til forskrift for 2011 ble utformet og presentert for styrere i kommunale og ikke-kommunale barnehager, virksomhetsledere innen oppvekst, ledere av helsestasjon, PPT og barnevern. Den ble også drøftet med eierrepresentanter fra ikke-kommunale barnehager. Forslaget ble sendt på høring med frist 11.02.11 og forskriften ble vedtatt i kommunestyret 28.02.11.

I forskriften står det at den skal evalueres hvert år. Forslag til endringer ble lagt fram på styrer/rektormøte 24.10.11 og sendt ut på høring med en kort frist, 02.11.11. Det kom høringssvar fra 5 kommunale barnehager og et felles svar fra de ikke-kommunale barnehagene.

Rådmannen har som mål at denne forskriften skal bli mindre omfattende etter hvert.

I budsjettet for 2012 er det prioritert kr 3 mill. til styrking av barnehagedriften i fht de generelle rammene for den kommunale virksomheten og tjenesteytingen. Alle andre sektorer ble pålagt en effektivisering i 2012 på 1 %. Dersom barnehagesektoren skulle tatt denne innsparingen, ville det utgjort kr 800 000,-.  Denne ble ikke pålagt drift av barnehager, og i tillegg ble budsjettrammene pengemessig styrket med ca kr 2,2 mill. Nasjonal sats for kapitalutgifter til ikke-kommunale barnehager er for 2012 fastsatt til kr 7 600,-. Verdal kommune opprettholder i 2012 satsen fra 2011. Da var satsen kr 7 800,-.  Forskjellen utgjør et ekstra tilskudd til ikke-kommunale barnehager på ca kr 80 000,-.

Innenfor de prioriterte 3 millioner kronene foreslås å øke satsene for 2012 med kr 1 000,-  pr. barn over 3 år og med  kr 2 000,-  pr. barn under 3 år. Da vil merkostnaden for 2012 i forhold til 2011 bli på ca kr 1,1 mill. Verdal kommunes satser vil da ligge på 74 % av nasjonal sats for barn under 3 år og på 84 % av nasjonal sats for barn over 3 år. Dette er et uttrykk for at det i Verdal er en kostnadseffektiv drift av de kommunale barnehagene, i forhold til gjennomsnittet i landet, ikke et uttrykk for manglende vilje til prioritering.

Etter de beskrevne økningene av satsene gjenstår rundt én million kroner som rådmannen foreslår å avsette til dekning av eventuelt merinntak av barn gjennom året.

Midler til lønnsoppgjør i kommunale barnehager er avsatt på rådmannens budsjett. Dekning av lønnsøkning vil komme i tillegg til satsene som legges til grunn for 2012. Dette vil også medføre en ytterligere overføring til ikke-kommunale barnehager. En gjennomsnittlig lønnsøkning på for eksempel kr 10.000,- pr. ansatt utgjør for den totale barnehagedriften i kommunen rundt kr 2 mill.

Satser for kommunalt tilskudd for 2012.
Satsene blir da som følger for ikke-kommunale barnehager:

Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager 
 
og for kommunale barnehager: 

Kommunalt tilskudd kommunale barnehager 

Vurdering:
I høringsuttalelsene til forslag til revidert forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager var det flere forslag til retting av tekst, noe som stort sett er korrigert.

Fra ikke-kommunale barnehager gikk uttalelsene mer på at forskriften i hovedsak bør omhandle bestemmelser som regulerer utmåling av tilskudd, søknadsprosedyre for tilskudd, klageadgang – samt revisjoner, rutiner og regler til forannevnte. Dette er imøtekommet med mer konkret opplysning omkring fordeling av tilskudd, telledatoer og sortering.

Ikke-kommunale barnehager ønsker at KDs modell for utregning og tildeling av tilskudd skal benyttes. Dette er det ikke tatt hensyn til i forslaget da kommunen bruker en egen modell som imidlertid er godkjent av fylkesmannen. Et viktig punkt i denne forskriften er at det er innført 4 telledatoer. Barnetallet på disse datoene legges til grunn for utbetaling påfølgende kvartal. I Verdal kommune har det vært en nedgang i fødselstall. Antall barn i én barnehage kan da være nedadgående. Dersom dette er tilfelle, vil nedgangen fort registreres og tilskuddet kunne tilpasses raskt. Det samme vil være tilfelle dersom barnetallet i én barnehage øker. Rådmannen anser det som svært viktig å opprettholde fire telledatoer, slik at økonomiske forutsetninger kontinuerlig tilpasses endring i antall barn i den enkelte barnehage både ved økning og nedgang i antallet. Dette er også viktig for den helhetlige økonomistyringen og økonomisk kontroll.

Driften av de kommunale barnehagene i 2011 viser seg å gå omtrent i balanse. Endelige tall legges fram 15. februar 2012. Dersom de kommunale barnehagene hadde drevet med underskudd, ville det medført tilsvarende økt utbetaling til de ikke-kommunale barnehagene. Dette henger sammen med at plassene i de kommunale barnehagene utgjør omtrent halvparten av barnehagetilbudet i kommunen.

Det er tatt hensyn til at opplysninger om opptak ikke hører hjemme i forskriften. Det er derfor tatt ut og lagt inn i prosedyre for opptak.

Ut over det som i forskriften omhandler tilskudd, ønsker også rådmann å klargjøre vilkår for tilskudd. I den sentrale forskriften står det at kommunen kan stille rimelige og relevante vilkår for utbetaling av tilskudd. Rådmannen ønsker at barnehagene skal ha god kvalitet og har derfor også i denne utgaven tatt med noen krav og rettigheter som skal oppfylles.

Rådmannen vil ut fra ovenstående innstille på at forslag til revidert forskrift samt kommunalt tilskudd til kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 vedtas.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 29.01.2021 12:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS