Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 20/12

Salg av boliger til Verdal Boligselskap

Saksbehandler : John Ragnar Sæther

Arkivref : 2010/8119 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 16.02.2012 20/12
Kommunestyret
 

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommune selger 33 leiligheter i Sandheim, Frydenlundsgata, St.Olavs alle’, Karl Johansveg og Skogvegen til Verdal boligselskap AS for kr. 12 175 000. Kjøper dekker overdragelsesomkostningene.
 2. Verdal kommune styrker aksjekapitalen i Verdal boligselskap AS med kr. 6 mill.
 3. Verdal boligselskap AS innvilges et ansvarlig lån på kr. 4 mill. Lånet gis som serielån over 10 år og med rente tilsvarende 3-årig statsobligasjonsrente + 1% pa.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre tiltakene pr. 01.04.12
   

  
Vedlegg:
Verdal boligselskap AS, brev av 28.10.11 -”Overføring av boliger til Verdal boligselskap AS”.

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Verdal kommunestyre i møte 22.03.10, sak 22/10 – ”Organisering av det boligsosiale tilbud i Verdal”
 • Vedtekter for Verdal boligselskap as (VBS), sist endret 08.12.10
 • Innherredsmegleren, Verditakst kommunale boliger mars 2011
 • Tilbud om kjøp. E-post av 03.10.11 til styret for VBS
   

 
Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre vedtok i møte 22.03.10, sak 22/20 – ”Organisering av det boligsosiale tilbud i Verdal” følgende i tilknytning til Verdal boligselskap AS (VBS) og overføring av kommunale boliger/leiligheter:

Pkt. 2: I henhold til avtale mellom Verdal kommune og Innherred boligbyggelag, innløses aksjene tilhørende Innherred boligbyggelag i Verdal boligselskap AS.

Pkt. 3: Verdal kommune selger/overfører 33 leiligheter i Sandheim, Frydenlundsgata,St.Olavs alle’, Karl Johansveg og Skogvegen til Verdal boligselskap AS etter nærmere avtale.

Pkt. 6: Kommunestyret foreslår at det gjøres endringer i vedtektene for det heleide Verdal boligselskap AS slik at formannskapet skal utgjøre generalforsamlingen i selskapet. Formålsparagrafen i vedtektene endres slik at selskapets boligsosiale oppgave fremgår med større tydelighet.

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak er det ført drøftinger med VBS, samt foretatt verditaksering av aktuelle eiendommer med påstående boliger/leiligheter. Samlet takst ble kr, 12 175 000.
Ved tilbudsoversendelse av 03.10.11 til VBS sitt styre skriver rådmannen bl.a.:

Vedlagt følger verdivurderingen av de 33 boenheter kommunestyret har vedtatt skal overføres til Verdal boligselskap AS. Denne er også tidligere oversendt styrets leder. Verdivurderingen er til sammen NOK 12.175.000,-. Dette fastsettes også som pris for overtakelsen, jf samtaler mellom rådmann og styreleder. Offentlige avgifter kommer i tillegg som kostnad for Verdal boligselskap AS.

Oppgjørsform har vært diskutert ut fra følgende skisse:

 • 1/3 av summen i betaling til Verdal kommune.
 • 1/3 av summen gis som ansvarlig lån fra Verdal kommune til Verdal boligselskap AS.
 • 1/3 av summen legges tilbake i Verdal Boligselskap AS som styrking av aksjekapitalen.
   

Rentefastsettingen for ansvarlig lån fastsettes ved bruk av markedsbasert referanserente, slik at det verken blir overpris eller subsidiering. Løsningen med slik oppgjørsform ivaretar at selskapets kontantbeholdning holdes uendret, samt at aksjekapitalen i selskapets balanse får et både sunnere og mer riktig innhold.

Overdragelsen skjer også som ledd i Verdal kommunes arbeider med å tydeliggjøre roller mht boligforvaltning og bruk av kommunale boenheter. Boligselskapets rolle i denne strukturen vil være som forvalter, driver, vedlikeholder og utvikler av boenheter. Dette rollebegrepet vil bli ytterligere tydeliggjort i den videre prosessen.

Styret i VBS behandlet saken i møte 26.10.11 og fattet følgende vedtak:

 1. Styret i Verdal boligselskap AS vedtar å overta 33 boligenheter fra Verdal kommune ihenhold til egen liste. Pris for boligene settes til kr 12.175.000 i samsvar med faglig verdivurdering. I tillegg dekker selskapet offentlige avgifter knyttet til transaksjonen.
   
 2. Styret vil ut fra ovenstående argumentasjon foreslå følgende oppgjørsform mellom eier Verdal kommune og kjøper Verdal boligselskap AS.
  a. 50% av kjøpesummen går til styrking av selskapets aksjekapital.
  b. 35% av kjøpesummen gis som ansvarlig lån fra Verdal kommune til VBS AS.
  c. 15% av kjøpesummen utbetales kontant fra selskapet.
   

Det vises for øvrig til vedlagte brev av 28.10.11 fra VBS.
 

Vurdering:
Det foreligger aksept fra kjøper på tilbudt kjøpesum kr. 12 175 000, samt å dekke overdragelseskostnader.

Styrets forslag om oppgjørsform må av formelle årsaker behandles særskilt. Styrets argumentasjon for styrking av selskapets aksjekapital og et ansvarlig lån er sammenfallende med kommunens intensjon med VBS som kommunens boligsosiale redskap.

Rådmannen går derfor inn for at oppgjørsformen består av tre elementer, i sum kr 12,175 mill:

 • VBS betaler kr 2.175.000
 • selskapets aksjekapital styrkes med 6 mill
 • det gis et ansvarlig serielån på 4 mill over 10 år og basert på 3-årig statsobligasjonsrente + 1% pa.
   

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 02.03.2012 11:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS