Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 24/12

Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler - Rusbehandling Midt-Norge

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2011/6210 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.02.2012 24/12
Kommunestyret    

 

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:
Fremforhandlet samarbeidsavtale med bilag mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF inngås.

  
Vedlegg:
Samarbeidsavtale med bilag.

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

   
Saksopplysninger:
Samhandlingsreformen trådte i kraft 01.01.12. Reformens formål er å sikre en framtidig helse- og omsorgstjenesten som både svarer på pasientenes behov for koordinerte tjenester, større innsats på helsefremmende og forebyggende tiltak, og som også svarer på de store samfunnsøkonomiske utfordringene. Bærebjelken i den norske velferdsmodellen skal fortsatt ivareta lik tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester uavhengig av personlig økonomi og bosted.

De viktigste virkemidlene er omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og lovfestede samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene.
14.juni 2011 vedtok Stortinget ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (HOL). Loven forplikter kommuner og helseforetak å inngå samarbeidsavtaler og stiller minimumskrav til innholdet i avtalene, jf kapittel 6. Den nye loven trådte i kraft 1. januar 2012.

Formålet med samarbeidsavtalene er å fremme samhandling mellom partene ved å konkretisere oppgave- og ansvarsplasseringene mellom kommune og helseforetak, og etablere gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder. Avtalen skal bidra til at pasienter og brukere opplever at tjenestene er samordnet og at det alltid er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene.

Samarbeidsavtalene skal bidra til å;

 • Klargjøre ansvars- og oppgavefordelingen på administrativt og tjenesteytende nivå ved utforming og iverksetting av samhandlingstiltak.
 • Sikre behandling på lavest effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet).
 • Utvikle tiltak som sikrer god koordinering og gode pasient- og brukerforløp, og som følger faglige retningslinjer og veiledere.
 • Utvikle tiltak som sikrer god kvalitet og pasientsikkerhet.
 • Sikre likeverdighet mellom avtalepartene og utvikling av en god samhanldingskultur.
 • Videreutvikle bruker- og pasientmedvirkning slik at deres erfaringer med hvordan samhandling fungerer, tas i bruk på en systematisk måte.

Samarbeidsavtalen er et juridisk virkemiddel som pålegger kommuner og helseforetak å samarbeide om organisatoriske og faglige virkemidler i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene.  Avtalene skal vedtas i kommunestyret i den enkelte kommune. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har utsatt fristen for iverksettelsen av avtalene til 1.februar 2012.

10.10.2011 ble det inngått en overordnet intensjonsavtale mellom Helse Midt-Norge og KS i de tre fylkene Midt-Norge, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Denne dannet grunnlag for arbeidet med avtalene mellom kommunene og tilhørende helseforetak i hvert av de tre fylkene.

Partene er forpliktet til å inngå tjenesteavtaler innen den 31.01.2012 på områdene uthevet nedenfor jf HOL §6-2:

 1. Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre
 2. Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester
 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus
 4. Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter § 3-5 tredje ledd
 5. Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon
 6. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering
 7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid
 8. Samarbeid om jordmortjenester
 9. Samarbeid om IKT- løsninger lokalt
 10. Samarbeid om forebygging
 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

For nærmere informasjon om samarbeid om inngåelse av lovpålagte samarbeidsavtaler vises til nasjonal veileder. Samhandlingsreformen – Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak.

Det skal av våren fremforhandles og inngås tjenesteavtaler på flere områder jf HOL § 6-2 punkt 2, 4, 6,7,8,9,10. I tillegg skal det inngås avtale som omhandler avvik.

Rusbehandling Midt-Norge ble etablert som eget foretak i Helse Midt-Norge i 2004. Rusbehandling Midt-Norge HF har et regionalt ansvar for å tilby pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utvikling for Helseforetakene i  Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Siden 2006 har 74 kommuner signert samhandlingsavtale med Rusbehandling Midt-Norge, se vedlegg.

Forhandlingene med Rusbehandling Midt-Norge har foregått slik at kommunene i Nord-Trøndelag har latt seg representere av 2 utpekte kommunerepresentanter av KS Nord-Trøndelag i forhandlingene. Forhandlingsutvalget har bestått av 2 kommunerepresentanter fra hvert fylke, en representant fra KS og fire representanter fra Rusbehandling Midt-Norge og Helse Midt-Norge, samt en brukerrepresentant.

Fra Møre og Romsdal:

 • Liv Trædal
 • Nils Morsund

Sør Trøndelag:

 • Boel Helgesen
 • Siv Ekrem

Nord Trøndelag:

 • Marit Pedersen
 • Inge Falstad

I tillegg deltok Ottar Wist fra KS

Fra Helse Midt-Norge RHF deltok:

 • Kristin Tømmervik
 • Elise Solheim
 • Svanhild Jenssen
 • Toril Grøtte (referent)

Brukerrepresentant:

 • Erik Holm 

Partene har forhandlet frem en samarbeidsavtale som regulerer overordnede bestemmelser om samarbeidsformer, tvisteløsning, mislighold, avvik og prosess for vedtakelse av tjenesteavtaler.
I tillegg er det forhandlet frem tre tjenesteavtaler det er 1, 3, 5 og 11, hvorav punkt 3 og 5 er en tjenesteavtale.

Tjenesteavtale 1 inneholder avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom partene. Tjenesteavtale 3 og 5 inneholder rutiner for inn og utskrivning av pasienter. Tjenesteavtale 11 inneholder beskrivelse av samarbeid om omforente beredskapsplaner og om planer for den akuttmedisinske kjede. Disse avtalene følger som vedlegg til samarbeidsavtalen.

 
Vurdering:
Avtalene forplikter kommunen og HNT, og har som konsekvens at en av partene kan kreve at den andre parten oppfyller sine forpliktelser etter avtalen. De viktigste konsekvensene av at den ene parten ikke overholder sine avtalte plikter, er at den andre kan fastholde sine rettigheter etter avtalen og kreve den oppfylt, også ved dom. Selv om den ene parten unnlater å oppfylle sine forpliktelser, vil det ikke nødvendigvis føre til at den andre parten kan unnlate å oppfylle sin del av avtalen. Pasient- og brukerrettigheter legger her begrensninger på hvilke reaksjoner som kan tas i bruk overfor en part som misligholder sine avtaleforpliktelser. I tillegg kan konsekvensene av avtalepartenes mislighold av sine forpliktelser være regulert i forskrifter på området. Det er for eksempel vedtatt i Forskriften om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter § 2 at ”kommunen skal betale det regionale helseforetaket for utskrivningsklare pasienter som er innlagt i sykehus i påvente av et kommunalt helse- og omsorgstilbud i sin bostedskommune”.

Rustjenester er definert som spesialisthelsetjeneste, jf spesialisthelsetjenesteloven §2-1a) punkt 5. Helse Midt-Norge har valgt, som det eneste regionale helseforetaket i landet, å opprette et eget foretak for rusbehandling. Helse Nord-Trøndelag har egne rusbehandlingstilbud: Avdeling for rusrelatert psykiatri (ARP) som består av poliklinikk og døgnseksjon, og er tillegg vurderingsinstans for henvisninger av pasienter til regionale rustiltak. I praksis betyr dette at behandling i ARP styres av avtalen kommunen har inngått med Helse Nord-Trøndelag, og behandling i tiltak Rusbehandling Midt-Norge eier eller har avtaler med, styres av avtalen vi inngår med dem. For de som har behov for helsetilbudet kan dette oppleves som fragmentert, og for ansatte i kommunen som skal praktisere to avtaleverk kan dette oppleves som krevende.

Selv om det regionale helseforetaket har rett til å pålegge helseforetakene de eier å inngå avtale med kommunene, jf Spesialisthelsetjenesteloven §2-1 e) andre ledd, bør hensynet til helhetlige pasientforløp gå foran. Tilsvarende plikt er pålagt kommunene jf HOL §6-1 første ledd. Målet i neste forhandlingsrunde er fra kommunens side å kreve at foretakene samordner seg i forhandlingene med oss, slik at pasient/bruker og praksisfeltet opplever større helhet og sammenheng i helsetilbudet for denne målgruppen.

Samhandlingsavtalene som tidligere har vært inngått mellom forvaltningsorganer, har stort sett vært utformet som intensjonsavtaler. En intensjonsavtale er en avtale som har en målsetting uten at den forplikter partene. Avtalene som er fremforhandlet nå, er juridisk forpliktende.

Frem til nå har samarbeidet mellom kommunen og Rusbehandling Midt-Norge vært regulert av ”samhandlingsavtalen”. ”Samhandlingsavtalen” har bidratt til at det er god samhandling mellom kommunen og Rusbehandling Midt-Norge. Mye av det som ble regulert i ”samhandlingsavtalen” er videreført i avtalene.

Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter pålegger kommunen betalingsplikt for pasienter innen somatikk. Dette gjelder ikke for pasienter med ruslidelser som får behandling i tiltak i regi av Rusbehandling Midt-Norge.

Som en konsekvens av avtalene og HOL har kommunene opprettet en koordinatorfunksjon som tar seg av dialogen mellom partene. Rådmannen ser dette som en hensiktsmessig ordning. Koordinatorfunksjonen får god oversikt over hvilke pasienter som er innlagt til enhver tid, og hvilke kommunale tilbud som må være på plass ved utskriving. Dette vil føre til et smidig pasientforløp. I tillegg vil en slik koordinatorfunksjon ha oversikt over kommunale tilbud som kan gis i stedet for innleggelse som medfører kommunal medfinansiering.

Avtalene måtte fremforhandles i løpet av en kort tidsfrist - innen 31.01.2012. Det var flere avtaler som skulle inngås, og området de regulerer er omfattende. Erfaring viser at avtaler som inngås raskt, ikke alltid har den nødvendige kvaliteten. Partene er derfor enige om at avtalene skal revideres og gjennomgås innen 1 år. Det er en fornuftig løsning da vi ikke er sikre på hvordan avtalene vil harmonere med det virkelige liv.  

I tillegg har forhandlingene blitt vanskeliggjort i og med at lov og forskrift ikke har vært endelig vedtatt under forhandlingene. Fastlegene er ikke part, men er en viktig aktør i avtalen. Ny fastlegeforskrift har høringsfrist 22.03.12. Dette kompliserer også bildet.

Kommunen ser ingen store betenkeligheter ved å inngå avtalene, da disse i stor grad samsvarer med dagens praksis på området avtalene regulerer.

Rådmannen ser at avtalene som er fremforhandlet innfrir formålet de lovpålagte avtalene skal ivareta og tilrår derfor at avtalene inngås.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 10.01.2022 09:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS