Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

49/12 - Min Drøm AS

Min Drøm AS - søknad om utvidelse av skjenkebevilling til å gjelde utendørs

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2011/9949 - /U63

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 10.05.2012 49/12

 
Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Under forutsetning av at det ikke kommer innvendinger fra NAV Verdal gis det bevilling for utendørs skjenking på avgrenset området for vår/sommerhalvår (perioden 1. mai til 1. september) ut gjeldende bevillingsperiode til 30.06.2012.
  2. Det skal være fri sikt 2 meter fra fortauskant og inn, jfr. skisse. 
  3. Ellers like vilkår som gitt bevilling i formannskapets møte 02.02.12, sak 13/12.
     

Vedlegg:
Skisse over utendørs skjenkeareal.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Lena L. Alstad søker i brev av 08.02.12 om utvidelse av skjenkebevilling til å gjelde utendørs i vår/sommerhalvåret.
 
Til opplysning ble det i formannskapets møte 2. februar 2012 i sak 13/12 fattet slikt vedtak:

  1. Lena L. Alstad gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.12 ved Min Drøm AS., org.nr. 897 591 332.
  2. Lena L. Aulstad godkjennes som styrer for bevillingen. Det gis også fritak fra kravet om stedfortreder for styrer pga skjenkestedets størrelse og omfang.
  3. Skjenketider innvilges som omsøkt (mandag – lørdag fra kl. 10.00 til kl. 18.00).”
     

Saken er sendt Lensmannen i Verdal, NAV Verdal og trafikksikkerhetsutvalget til uttalelse.

Fra Trafikksikkerhetsutvalget har vi mottatt slik uttalelse:
“Det skal være fri sikt 2 m fra fortauskant og inn mot huset.”

Fra Lensmannen i Verdal har vi mottatt slik uttalelse:
“Politiet ser ikke det som problematisk at bevillingshaveren gis anledning til å sette opp bord/stoler slik hun har skissert. Forutsetningen må være at ferdselen på fortauet ikke hindres i vesentlig grad.”

Uttalelse fra NAV vil bli utdelt i møtet.

 
Vurdering:
Under forutsetning av at det ikke kommer innvendinger fra NAV Verdal vil rådmannen tilrå at søknaden innvilges som omsøkt.

Pga. nærhet til behandling av bevillingssaker for ny bevillingsperiode vil denne søknaden, om den blir innvilget, automatisk bli lagt fram for formannskapet på nytt sammen med de andre søknadene. De trenger ikke søke på nytt.

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 04.05.2012 14:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS