Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 29.05.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 29.05.2012, 
Tid            : 09:00 - 11:55
Til stede   :  8 representanter. Pål Sverre Fikse møtte f.o.m. sak 51/12 (etter de to første orienteringene). Til stede 9 representanter.      

Sak om bosetting av midlertidig innleid arbeidskraft ble lagt fram i møtet – formannskapet vedtok å sette den på saklista i juni.

Sakliste som Word - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 051/12 Godkjenning av møteprotokoll 10.05.2012 Protokoll
PS 052/12 Vilkår knyttet til alkoholbevillinger og salgs- og skjenketider for bevillingsperioden 2012-2016 Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 053/12 Trude Holm - søknad om fritak fra vervet som representant i representantskapet i KomRev og KomSek for resten av valgperioden Saksframlegg Protokoll
PS 054/12 Orientering Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 29.05.2012
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Varamedlem Ja Møtte for Tor-Petter Abelsen
         
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 
 
 
PS 051/12 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.05.2012

BEHANDLING:  
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 10. mai 2012 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Protokoll fra møte 10. mai 2012 godkjennes. 

 

 
PS 052/12 Vilkår knyttet til alkoholbevillinger og salgs- og skjenketider for bevillingsperioden 2012-2016
 Til toppen av siden   

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.05.2012

BEHANDLING:
AP v/Ole Gunnar Hallager
fremmet følgende endringsforslag på skjenketid:
For brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 3): Fra kl. 13.00 til kl. 02.00

Det ble først votert over forslaget fra AP som ble vedtatt med 7 stemmer. 2 stemte i mot.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling med vedtatt forslag vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte i mot.

INNSTILLING: 
Verdal kommunes vilkår knyttet til alkoholbevillinger for perioden 2012-2016 (utover de saklige vurderingene som kan gjøres i henhold til alkohollovens § 1-7a):

 • Skjenkebevillinger må være naturlig knyttet virksomhetens bransje, altså til restaurant- og næringsmiddelvirksomhet, så som hotelldrift, restauranter, kafeer, puber, diskotek, m.v. Innehav av skjenkebevilling skal kunne ansees som naturlig tillatt ut fra virksomhetens bransje og omsetningsforhold.
 • Det skal være 16 års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling)
 • Alkoholholdig drikk skal tildekkes ved salgstidens slutt.
 • Det skal være rusfrie soner i samfunnet (bl.a. i trafikken, under svangerskap, idrettsarrangementer og familietilstelninger/arrangement rettet mot familier med mindreårige barn.

Ved enkelanledninger:

 • Det gis ikke bevilling ved idrettsarrangement.
 • Det skal være 16 års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling)
 • Bevilling skal gis til en enkelt bestemt anledning, og vil ikke bli gitt til arrangement fra samme søker eller søkersted som minner om fast drift.

Rådmannen for sin del sitter ikke inne med opplysninger og kjenner ikke til forhold som skulle tilsi endringer av gjeldende skjenketider i kommunen, utenom det som er kommentert under saksopplysninger. Saken er i tillegg tatt opp i Politirådet og det er heller ikke der innsigelser til at skjenketidene blir som før. Rådmannen vil derfor tilrå at den generelle skjenketiden i Verdal kommune videreføres i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 90/08 slik:

For brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 3):  Fra kl. 13.00 til kl. 02.00
For øl og vin (alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2)  Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.

For skjenkesteder som ønsker innskrenket skjenketid må dette selvfølgelig imøtekommes.

Utendørs skjenking har samme skjenketider som innomhus.

Videre tilrår rådmannen følgende salgstider for bevillingsperioden 2012-2016 (en videreføring av kommunestyrets vedtak i sak 89/08 unntatt for påske-, pinse-, juli og nyttårsaften):


Salgstider alkoholholdig drikk i butikker:

Ukens fem første hverdager (mandag-fredag).
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.

På dager før søn- og helligdager.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.
Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00.

Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 16.00.

På søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagen for stortingsvalg,
fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt etter lov skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.

  
 

PS 053/12 Trude Holm - søknad om fritak fra vervet som representant i representantskapet i KomRev og KomSek for resten av valgperioden
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.05.2012

BEHANDLING:
Fellesliste SP/SV/H/V/FRP v/Marit Voll
fremmet følgende forslag til pkt. 2:
KomRev: Anne Grete Valbekmo
KomSek: Anne Grete Valbekmo

Det ble først votert over rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over forslaget fra felleslista SP/SV/H/V/FRP til pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt.


INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Trude Holm om fritak fra vervet som representant i representantskapet i KomRev og KomSek for resten av valgperioden 2011-2015.
 2. Følgende oppnevnes som ny representant i representantskapet i:
  KomRev: Anne Grete Valbekmo
  KomSek: Anne Grete Valbekmo

 

 

PS 054/12 Orientering Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.05.2012

BEHANDLING:
Kommunalsjef velferd Kristin Bratseth og kommuneoverlege Ragnhild H. Aunsmo orienterte i starten av møtet om samhandlingsreformen og utskrivningsklare pasienter pr. 30.04.12. Oppfølging av orientering i formannskapet den 10.05.12. Det ble i den forbindelse utdelt kopi av artikkel i Kommunal Rapport datert 10. mai 2012 – Tema Eldreomsorg.
Se vedlagte linker for mer informasjon:
http://www.hnt.no/no/Fagfolk/samhandling/
Utskrivningsklare pasienter april 2012 - pdf
Foreløpige tall, kommunal medfinansiering - pdf

Enhetsleder økonomi, Arnstein Kjeldsen, orienterte i starten av møtet om økonomisk status pr. 30.04.12 og kommuneøkonomiproposisjon sin betydning for 2012 og 2013.

Rådmannen orienterte om:

 • Streik – opptrapping i dag. Over 200 som er ute i streik i Verdal. Stor andel av kommunens arbeidstakere som er ute i en lovlig arbeidskonflikt. God dialog med Fagforbundet. Faste møter for ledelsen i Levanger og Verdal kl. 08.00 hver morgen for å gå gjennom situasjonen og at formalia blir korrekt. Mange områder blir stengt fra og med i dag, bl.a. de fleste barnehager og sfo. Eksamen går i henhold til eksamensplaner.
 • Eiendomsskatt – klagesaksbehandlingen er prosjektorganisert. 640 klager fra Verdal, 200 er § 16 – feilretting uten behandling i skattetakstnemnd. 500 reelle klagesaker. 28 klager på verker og bruk. 2 saker kan løses med feilretting, § 16. Skal være kommet langt med dette arbeidet i løpet av oktober.
 • Møte med fylkesmannen 30.05.12 ad. arbeidet med småbåthavn.
 • Tilsyn barnevern forrige uke. Foreløpig rapport vil komme med 2 klare og tydelige avvik. Der må vi saksbehandle ting annerledes for å lukke avvikene.
 • Justiskomiteen besøk Holmen gård torsdag 24.05.12.


Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.5
Begrunnelse:
Orientering om forhold som går på forretningsmessige forhold og kommunens forhandlingsposisjon.

Rådmann orienterte om evt. kjøp av bygning og tilbud som er kommet – formannskapet ga sin tilslutning til den summen som er avtalt og at rådmann kan gå inn på kontraktsforhandlinger.

Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 27.07.2021 09:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS