Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 29.01.2015 - PS 10/15 - Torvet Grill Verdal AS - søknad om skjenkebevilling

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2014/5320 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 29.01.2015 10/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Torvet Grill Verdal AS, org.nr. 913 743 326, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 (fredager og lørdager) som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2016.
  2. Mohammad Nouriazar og Shaho Roshani godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
  3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik: fredager og lørdager fra kl. 21.00 til kl. 01.00.  

Vedlegg:
Søknad om skjenkebevilling med vedlegg.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Torvet Grill Verdal AS, org. nr. 913 743 326, søker på fastsatt skjema om alminnelig bevilling for skjenking alkohol i gruppe 1 ved Torvet Grill, Nordgata 16, 7650 Verdal.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen i Verdal har i brev datert 24.11.14 uttalt at de ikke har merknader til søknaden.

NAV Verdal har i brev datert 21.01.15 uttalt:
«Viser til søknad fra Torvet Grill AS om skjenkebevilling til sine spisegjester i sine lokaler. Virksomheten synes å ligge innenfor det kommunen har definert som virksomheter som kan få innvilget skjenkebevillinger. NAV Verdal har derfor ingen innvendinger mot at søknaden innvilges for skjenking i virksomhetens lokaler. I søknaden kan det se ut som om det søkes om bevilling for skjenking på trapp utenfor lokalet. Dette bør ikke innvilges da det vanskelig kan være ett avgrenset areal. Det forutsettes at skjenkestyrer og stedfortreder har bestått de nødvendige prøver innenfor loven.»

Når det gjelder NAVs bemerkning om skjenking på trapp utenfor lokalet, er rådmanns oppfatning at søknaden om skjenking gjelder kun innendørs. Dette er også bekreftet at bevillingssøker på telefon 21.01.15.

Denne søknaden kan sammenlignes med søknad om skjenkebevilling ved SIAM Takeaway, formannskapsskap 63/14, der rådmannens tilråding var som følger:
«Søknad om skjenkebevilling ved Siam Takeaway AS innvilges ikke.

Begrunnelse:
I henhold forretningsplan og opplevelse av stedet bærer det preg av å være mer et gatekjøkken enn et spisested. Verdal kommunestyre vedtok i møte 29. mai 2012 vilkår knyttet til alkoholbevillinger, jfr. Alkohollovens § 4-3. Avslaget på søknad om skjenkebevilling er begrunnet i dette. Intensjonen i kommunestyrets vedtak er blant annet at det i Verdal kommune ikke ønskes skjenking av alkohol på nye arenaer, her i form av et gatekjøkken.»

Formannskapet var uenig i rådmannens vurderinger og anså Siam som en mindre restaurant og at denne søknaden ikke kom inn under dette vilkåret – og skjenkebevilling ble gitt.

Rådmannens grunnleggende vurderinger basert på kommunestyrets vedtak om vilkår knyttet til alkoholbevillinger er de samme som ble lagt til grunn i forbindelse med sak 63/14, og at stedet er å anse som gatekjøkken. Ut fra dette er rådmannens faglige vurdering at bevilling ikke kan gis.

Når det likevel legges fram forslag om positivt vedtak er dette fordi det politiske skjønn er utøvd i sak 63/14, og der er det med politisk skjønnsutøvelse valgt en annen retning enn rådmannens oppfatning. Denne søknaden må derfor vurderes opp mot det politiske skjønn utøvd i sak 63/14, og med de likhetstrekk som finnes mellom virksomhetene kan det tilrås at søknaden imøtekommes med den begrunnelse at Torvet Grill Verdal AS er å anse som et mindre spisested og ikke et gatekjøkken. Rådmann tilrår videre at Mohammad Nouriazar og Shaho Roshani godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer. Begge har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven..


 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 22.01.2015 11:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS