Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 05.11.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 05.11.2015
Tid           : 12:00 - 13:30
Til stede   : 9 representanter


Rådmann presenterte forslag til økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 før formannskapets møte.
   
  

Sakliste som Word  - Protokoll som Word

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 109/15 Godkjenning av møteprotokoll 28.10.2015 Protokoll
PS 110/15 Valg av kommunalt klageorgan for valgperioden 2015-2019 Protokoll
PS 111/15 Valg av valgstyre/samevalgstyre for valgperioden 2015-2019 Protokoll
PS 112/15 Oppnevning av kommunens representanter til innstillingskomiteen for Stiklestadprisen, Verdal kommunes kulturpris, utviklingsstipend for ungdom og kommunens representanter i Spelnemnda Protokoll
PS 113/15 Inntreden av nye deltakere i Trondheim Havn IKS Protokoll
PS 114/15 Revidering av reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene fra valgperioden 2015-2019 Protokoll
PS 115/15 Klage på vedtak - Trones Vel - Avslag på søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning Protokoll
PS 116/15 Orientering
-
Protokoll

 

 

Oppmøte formannskapets møte 05.11.2015

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Anne Kolstad møtte som vara 
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann (sak 113/15 - 116/15)  
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn (sak 109/15 - 113/15)  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

 

PS 109/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.11.2015

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 28. oktober 2015 godkjennes.»

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 28. oktober 2015 godkjennes.
   

 

PS 110/15 Valg av kommunalt klageorgan for valgperioden 2015-2019 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.11.2015

BEHANDLING:   
AP/H/KRF v/Ove Morten Haugan foreslo følgende:

Medlemmer:

 1. Bjørn Iversen (AP)
 2. Silje Sjøvold (H)
 3. Trine Reitan (AP) 
   

Personlige varamedlemmer:

 1. Ove Morten Haugan (AP)
 2. Tor-Petter Abelsen (KRF)
 3. Berit G. Nessø (AP)
   

SP/SV/V/FRP/MDG/UAV foreslo følgende:

Medlemmer:

 1. Pål Sverre Fikse (SP)
 2. Brita K. Thorsvik (V) 
   

Personlige varamedlemmer:

 1. Karl B. Hoel (SP)
 2. Marit Voll (SP)
   

Ved votering ble alle enstemmig valgt.

INNSTILLING:  
Kommunalt klageorgan for Verdal kommune for perioden 2015-2019:    

AP/H/KRF: 
Medlemmer:

 1. Bjørn Iversen (AP)
 2. Silje Sjøvold (H)
 3. Trine Reitan (AP) 
   

Personlige varamedlemmer:

 1. Ove Morten Haugan (AP)
 2. Tor-Petter Abelsen (KRF)
 3. Berit G. Nessø (AP)
   

SP/SV/V/FRP/MDG/UAV
Medlemmer:

 1. Pål Sverre Fikse (SP)
 2. Brita K. Thorsvik (V) 
   

Personlige varamedlemmer:

 1. Karl B. Hoel (SP)
 2. Marit Voll (SP)


PS 111/15 Valg av valgstyre/samevalgstyre for valgperioden 2015-2019   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.11.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING: 

 1. Formannskapet oppnevnes som valgstyre/samevalgstyre for valgperioden 2015-2019.
 2. Ordfører og varaordfører oppnevnes som henholdsvis leder og nestleder av valgstyre/samevalgstyre.
 3. Oppgavene i forbindelse med sametingsvalget legges til valgstyret
   

 

   

PS 112/15 Oppnevning av kommunens representanter til innstillingskomiteen for Stiklestadprisen, Verdal kommunes kulturpris, utviklingsstipend for ungdom og kommunens representanter i Spelnemnda
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.11.2015

BEHANDLING:  
AP v/Ove Morten Haugan foreslo følgende:

Innstillingskomiteen for Stiklestadprisen:

 • Ordfører Bjørn Iversen (AP) og virksomhetsleder kultur, Ingvild Aasen.
   

Innstillingskomiteen for Verdal kommunes kulturpris:

 • Silje Sjøvold (H)
   

Innstillingskomiteen for utviklingsstipend for ungdom:

 • Trine Reitan (AP)
   

SP v/Karl Bernhard Hoel foreslo følgende:

Innstillingskomiteen for Verdal kommunes kulturpris:

 • Trude Holm (SP)
   

Innstillingskomiteen for utviklingsstipend for ungdom:

 • Pål Sverre Fikse (SP)
   

Ordfører fremmet forslag på at valg av leder og nestleder av spelnemnda utsettes til neste møte i formannskapet.

Votering:

 • Forslag fra AP på medlemmer i innstillingskomite Stiklestadprisen, innstillingskomite Verdal kommunes kulturpris og innstillingskomiteen for utviklingsstipend for ungdom ble enstemmig valgt.
 • Forslag fra SP på medlemmer i innstillingskomite Verdal kommunes kulturpris og innstillingskomiteen for utviklingsstipend for ungdom ble enstemmig valgt.
 • Ordførers utsettelsesforslag på leder og nestleder i spelnemnda ble enstemmig vedtatt.
   

VEDTAK: 
Verdal formannskap oppnevnte følgende:

Innstillingskomiteen for Stiklestadprisen:

 • Ordfører Bjørn Iversen (AP) og virksomhetsleder kultur, Ingvild Aasen.
   

Innstillingskomiteen for Verdal kommunes kulturpris:

 • Silje Sjøvold (H)
 • Trude Holm (SP)
   

Innstillingskomiteen for utviklingsstipend for ungdom:

 • Trine Reitan (AP)
 • Pål Sverre Fikse (SP) 
   

 

   

PS 113/15 Inntreden av nye deltakere i Trondheim Havn IKS   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.11.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING: 

 1. Vedtak fattet av representantskapet i Trondheim Havn IKS i sak 7/14 av 16.12.2014 og i sak 5/15 av 16.06.2015, hhv. om innlemming av Frøya kommune og Namsos kommune som nye deltakerkommuner i Trondheim Havn IKS, godkjennes.
 2. Fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2016, godkjennes med henvisning til §4 i Lov om interkommunale selskap.
 3. Fremlagt forslag til oppdatert instruks for valgkomiteen i Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2016, godkjennes
   

 

   

PS 114/15 Revidering av reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene fra valgperioden 2015-2019
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.11.2015

BEHANDLING:  
SP v/Marit Voll fremmet følgende forslag til endring i pkt. 14 i kommunestyrets reglement:
«Partier med 1 representant i kommunestyret fås 4 min til 2. gangs innlegg.»

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling inkludert forslag fra SP enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING: 
Revidert reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene vedtas med følgende endring i pkt. 14 i kommunestyrets reglement:
«Partier med 1 representant i kommunestyret fås 4 min til 2. gangs innlegg.»  
 

   

PS 115/15 Klage på vedtak - Trones Vel - Avslag på søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.11.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Vedtaket opprettholdes og klagen tas ikke til følge. Klagens sendes Fylkesmannens i Nord-Trøndelag til behandling.

Begrunnelse:
Dette kommer inn under kommunestyrets vilkår om at bevilling skal gis til en enkelt bestemt anledning, og vil ikke bli gitt til arrangement fra samme søker eller søkersted som minner om fast drift. For øvrig vises til vurderinger i saken.  

   

PS 116/15 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.11.2015

BEHANDLING:  
Ordfører orienterte om:

 • Valg av skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd. Det er etter lovendring i eiendomskatteloven, pgf. 21, ikke lovlig å ha medlemmer/varamedlemmer i formannskapet som medlemmer i de nevnte utvalgene. Representant i valgnemnda fra SP og AP kontakter aktuelle og får avklart hvilke utvalg det vil bli fritak i.
   

Rådmann orienterte om:

 • Lagt fram forslag til økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 og har i den forbindelse avviklet allmøte med ansatte i helse.
 • Mange tilsyn – siste fra statsarkiv.
 • Partnerskapsmøte med NAV- tema ungdomsledighet, flyktninger og aktivitetsplikt. NAV veldig god partner i forhold til konjunktursvingningene vi har i Verdal.
   

   
 
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 05.03.2020 12:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS