Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 07.12.17- PS 134/17 Stiklestad IL, søknad om kommunal garanti for lån

Saksbehandler : Frode Strand

Arkivref : 2017/8425 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.12.2017 134/17 
Kommunestyret 11.12.2017 109/17

 

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Stiklestad idrettslag om kommunal garanti for et lån på kr 16 200 000,- til finansiering for utbygging og rehabilitering av Blommen skisenter.
 2. Verdal kommune garanterer med simpel garanti for lån kr 16 200 000,- som Stiklestad idrettslag tar opp til finansiering for utbygging og rehabilitering av Blommen skisenter.
 3. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 16 200 000,- med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr 17 820 000,-.
 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lån og opphører etter 5 år med inntil 2 år jfr. Garantiforskriftens §3.
   

Vedlegg:

 1. Søknad om kommunal garanti for lån på 16,2 mill. kr
 2. Anleggssamarbeid i Verdal
 3. Nedbetalingsplan
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
I Blommen skisenter driver nå Stiklestad IL en omfattende utbygging og rehabilitering, målet er å bygge et tidsriktig og moderne helårsanlegg som vil tilfredsstille behovet til befolkningen i området i lang tid framover.

Det vises til vedlagt søknad fra Stiklestad idrettslag av 9. oktober 2017. Søknaden gjelder kommunal garanti for et lån på 16,2 mill. kroner.

Søknaden gjelder låneopptak relatert til en omfattende utbygging og rehabilitering av Blommen skisenter.

Det primære målet er å lage et ski- og skiskytteranlegg, men det er også inkludert turveger og asfalterte flater som kan brukes av både funksjonsfriske og funksjonshemmede. Hele Blommen området skal kunne brukes av både aktive idrettsutøvere og mosjonister gjennom hele året. Anlegget inkluderer bl.a. en ny skytebane med 30 selvanvisere, garasjeanlegg, 2,5 km asfaltert rulleskiløype og snø produksjonsutstyr. I tillegg vil Stiklestad idrettslag gjennomføre en bredde­utvidelse og modernisering av de eksisterende løypene. Turveier og asfalterte lekeflater er også inkludert i dette arbeidet. I alt inkluderer dette totalt 16 ulike spillemiddelsøknader og alle disse er godkjent av Kulturdepartementet.

Etter en formidabel dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer og samarbeidsklubber er en stor del av det planlagte arbeidet gjennomført i sommer og svært mye av gjenstående arbeidet skal være ferdig ved utgangen av desember 2017. Asfalteringen er planlagt gjennomført tidlig på våren 2018 og total ferdigstillelse i løpet av 2018.

Den totale godkjente budsjetterte kostnadsrammen for alle 16 prosjektene er på 41,6 mill.kr. I finansieringsplanen for alle prosjektene samlet er det inkludert dugnad for 25,8 mill.kr mens resten er kontantutlegg. Disse 15,8 mill. i kontantutlegg inkluderer 11,4 mill. i spillemidler, 3,2 mill. i MVA refusjon og om lag 1,2 mill. i egne midler fra idrettslaget. Inkludert økte og uforutsette kostnader søker idrettslaget om en kommunal garanti på 16,2 mill. kr.

Gjennom forskrift til kommuneloven er det fastslått at garantier over 500 000 kroner må godkjennes av fylkesmannen. Ved et positivt vedtak i denne saken må således saken oversendes til fylkesmannen til endelig godkjenning.

Vurdering:
Kommunal garanti for lånesum på 16,2 mill. kroner tilsvarer det som Stiklestad IL får utbetalt i spillemidler, mva. kompensasjon og egenkapital. Nedbetalingsplan på lån og føringer for tildeling av spillemidler viser at Stiklestad IL vil være gjeldfri ved inngangen av 2022.

Eksisterende praksis for tildeling av spillemidler tilsier at for lag og foreninger er ventetiden for utbetaling ca. 3 år. For Stiklestad IL og deres prosjekt i Blommen har de allerede fått utbetalt spillemidler i 2017 og man kan forvente at de i årene fremover får årlige utbetalinger av spillemidler. Ordningen for momskompensasjon er ikke like forutsigbar som spillemiddelordningen, men de siste årene har man klart å forhandle seg frem til nesten 100% kompensasjon.

Egenkapitalbehovet kan virke noe krevende å klare gjennom reklamesalg og sponsing. Rådmannen er spørrende til realismen for inntjening i forhold til sponsormarkedet. Men rådmannen ser også at Stiklestad IL eventuelt kan selge eller fradele småbruket som de eier i Blommen. Dette kan gi de et betraktelig tilskudd til deres egenkapital hvis de ikke når sine målsettinger i forhold til reklamesalg og sponsing.

Rådmannen legger til grunn at utbetaling av spillemidler og momskompensasjon benyttes til nedbetaling av lån, slik det også fremgår av nedbetalingsplan til Stiklestad IL. Det vil bli gjennomført halvårlige møter med idrettslaget for å sikre god oversikt over utviklingen.

Rådmannen vil etter en samlet vurdering anbefale at søknaden fra Stiklestad IL vedrørende garanti for lån innvilges.
 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 01.12.2017 14:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS