Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 17.12.2015 - PS 134/15 Høringsuttalelse - forslag om ny pleiepengeordning

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2015/6038 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 16.12.2015 66/15
Formannskapet 17.12.2015 134/15

 

Rådmannens innstilling: 
Verdal kommune avgir høringsuttalelse slik den framkommer i saksutredningen.

Vedlegg: 
Høringsnotat – ny pleiepengeordning.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i reglene for rett til pleiepenger etter folketrygdloven §9. Høringsfrist er 15.desember 2015.
Forslagene til endringer i pleiepenger gjelder pleiepenger til foreldre med syke barn. Fra departementets side er det ønskelig å utvide ordningen slik at de som faller utenfor ordningen i dag inkluderes. Dette gjelder barn som ikke er livstruende eller svært alvorlig syke, men som har et kontinuerlig pleiebehov og barn med varig sykdom. Det foreslås å forenkle regelverket ved at dagens to bestemmelser slås sammen til en ny bestemmelse. Saken berører kommunen i rollen som arbeidsgiver.

Gjeldende rett i dag.
Pleiepenger ytes i dag til foreldre med omsorg for barn etter to forskjellige bestemmelser i folketrygdloven §§9-10 og 9-11. Pleiepenger ytes til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende.

§9-10 Pleiepenger til et medlem med omsorg for barn som er innlagt i helseinstitusjon.

 • Gir rett til pleiepenger til den som har omsorg for barn under 12 år, som er eller har vært innlagt i helseinstitusjon, eller er behandlet poliklinisk i sykehus og som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie.
 • Er barnet kronisk syk eller funksjonshemmet, gjelder retten til barnet fyller 18 år.
 • Pleiepenger ytes fra åttende dag regnet fra innleggelsen. Det forventes at man skal benytte seg av omsorgspenger (retten til fri for syke barn) for de syv første dagene.
 • Pleiepenger kan ikke ytes til begge foreldrene samtidig.
 • Andre enn barnets foreldre kan få pleiepenger hvis det er nødvendig av hensyn til barnet.
 • Pleiepenger beregnes som sykepenger, men sykepengegrunnlaget kan ikke overstige 6 ganger folketrygdens grunnbeløp.
 • Retten til pleiepenger gis når helseinstitusjon som har ansvar for behandling av barnet legger fram legeerklæring om at omsorgspersonen må være borte fra arbeid.
   

§9-11 Pleiepenger til et medlem med omsorg for et alvorlig sykt barn.

 • Pleiepenger ytes når barn under 18 år har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade.
 • For den som har omsorg for en psykisk utviklingshemmet person, som har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade, ytes det pleiepenger uten hensyn til aldersgrensen 18 år.
 • Pleiepenger ytes fra første dag og til begge foreldrene samtidig.
 • Andre enn barnets foreldre kan få pleiepenger når det er nødvendig av hensyn til barnet.
 • Ved svært alvorlig, varig sykdom kan pleiepenger tilstås i startfasen, samt for perioder der en livstruende eller alvorlig sykdom er ustabil.
 • Ved svært alvorlig, progredierende sykdom, kan det foreligge kontinuerlig rett til pleiepenger.
 • Pleiepenger beregnes som sykepenger, men sykepengegrunnlaget kan ikke overstige 6 ganger folketrygdens grunnbeløp.
 • Retten til pleiepenger gis når helseinstitusjon som har ansvar for behandling av barnet legger fram legeerklæring om at omsorgspersonen må være borte fra arbeid.
   

Oppsummering av departementets forslag til endringer:

 • Øke aldersgrensen til 18 år (får virkning for §9-10 tilfeller)
  Pleie i forbindelse med institusjonsbehandling av barn over 12 år og som ikke er kronisk syk eller funksjonshemmet, vil gi rett til pleiepenger.
 • Oppheve krav til kvalifisert sykdom (får virkning for dagens §9-11 tilfeller)
  Mindre alvorlig sykdom hos barn vil gi rett til pleiepenger.
 • Inkludere varig syke barn (får virkning for dagens §9-11 tilfeller)
  Varig sykdom hos barn som ikke er i startfasen, ustabil fase eller progredierende vil gi rett til pleiepenger.
 • Utvide graderingsmulighet ned til 20% (får virkning for dagens §9-10 og §9-11 tilfeller)
  Graderingsmulighet gir økt fleksibilitet og at flere kommer inn under ordningen
 • Foreldre som pleier syke barn i forbindelse med institusjonsopphold får rett til pleiepenger fra første dag, mot åttende dag i dag (får virkning for dagens §9-10 tilfeller)
 • Begge foreldre kan ta ut pleiepenger samtidig (får virkning for dagens §9-10 tilfeller)
   

Innstramminger i departementets forslag:

 • Ikke lenger rett til pleiepenger til foreldre med psykisk utviklingshemmede over 18 år med svært alvorlig sykdom
 • Foreldre som i dag får pleiepenger mer enn ett år, vil få lavere utbetaling (66% av grunnlaget) etter det første året (eller 260 dager)
 • Begrensningen i tid, enten som perioder på til sammen 1300 dager eller fem sammenhengende år, vil hindre at foreldre tar ut pleiepenger over veldig mange år.
 • Foreldre som tar ut pleiepenger samtidig teller to dager av dagkontoen med mindre det samlede uttaket er på 100% eller lavere
 • Gradering skal foretas ut fra størrelsen på tilsynet barnet får av andre, målt opp mot normalarbeidsdag.
   

Forholdet til arbeidsmiljøloven
Departementet ber om høringsinstansenes syn på hvilke endringer som bør gjøres i arbeidsmiljøloven som følge av endringene i regelen om rett til pleiepenger. Dagens bestemmelse i arbeidsmiljøloven §12-9, andre ledd tredje setning regulerer foreldres rett til permisjon så lenge de mottar pleiepenger fra folketrygden. Regelen innebærer at det ikke er nødvendig å gjøre endringer i permisjonsregelverket for å sikre arbeidstakere rett til permisjon i departementets forslag til endringer i retten til pleiepenger. Ordlyden slik den er i dagens permisjonsbestemmelser vil favne utvidelsen i pleiepengerettighetene. Departementet peker på at hensynet til arbeidsgiver, samt ønsket om å hindre innelåsingseffekter ved pleie av sykt barn over lenger tid, kan tilsi at permisjonsretten ikke bør være ubegrenset, dersom de materielle vilkårene gjøres mer fleksibel. En løsning kan være å gjøre reglene parallelle slik at permisjons- og pleiepengerettighetene har samme tidsavgrensning.

Vurdering:
Verdal kommune er positiv til intensjonen om å forenkle og utvide dagens regler for rett til pleiepenger ved barns sykdom. Å gjøre ordningen mer forutsigbar slik at det blir enklere å kombinere pleie av syke barn og arbeid, er viktig. Kommunen er enig i at dagens folketrygdelov §§9-10 og 9-11 bør slås sammen i en bestemmelse, og at øvre aldersgrense settes til 18 år. Videre støtter kommunen at vilkåret til pleiepenger gjøres enklere og at flere syke barn inkluderes i ordningen. Tidsbegrensning av ordningen støttes og kommunen vektlegger departementets begrunnelse om at pleiepenger skal kompensere for tapt arbeidsinntekt. Ordningen med dagkonto framstår som fleksibel og velbegrunnet.

Forslaget berører kommunen som arbeidsgiver, og i den forbindelse vil Verdal kommune påpeke at forslaget burde hatt en grundigere drøfting hvilke konsekvenser det har for arbeidsgivere. Når pleiepenger tas ut sammenhengende, vil permisjonstiden strekke seg over en fem års periode. I dagens arbeidsliv er dette lang tid. Med tanke på at det skjer store endringer både organisatorisk, teknologisk, kompetansekrav, innhold i arbeidsoppgaver m.m. kan det være vanskelig å håndtere så lange permisjoner for arbeidsgivers del.

Verdal kommune stiller spørsmål ved at høringsnotatet ikke drøfter arbeidsmiljølovens §14-9 – rett til fast ansettelse for vikarer som arbeider sammenhengende i en stilling i tre år. For arbeidsgiver kan dette føre til at både den ansatte som mottar pleiepenger og permisjon inntil 5 år, og vikaren har rett til fast stilling.

Administrative og økonomiske konsekvenser for arbeidsgivere er ikke tilstrekkelig vurdert i høringsnotatet. Lemping av sykdomskravet og inkludering av varig sykdom medfører at flere får rett til pleiepenger. I tillegg gis det mulighet for gradering av ytelsen og innføring av dagkonto. Til sammen kan dette gi arbeidsgivere økte administrative kostnader fordi arbeidsgivere må håndtere søknader om permisjon og skaffe vikarer i et økt omfang.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.12.2015 14:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS