Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 17.03.16 - PS 27/16 Interpellasjon vedrørende saksbehandling ved etablering av snøscooterløyper, behandlet i kommunestyret 29.02.2016

Saksbehandler: Håvard  Kvernmo

Arkivref : 2013/4023 - /K01

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 17.03.2016 27/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:  
Rådmannen setter ned et administrativt arbeidsutvalg som skal jobbe for formålet i endringen i motorferdselloven og endringen i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag som trådte i kraft juni/juli 2015.

Utvalget skal bestå av representanter fra følgende parter:

  • Reindriftsnæringen
  • Representanter fra grunneierene
  • Verdal snøscooterklubb
  • Verdal naturvernforbund
  • Kommuneadministrasjonen
     

Utvalget skal ha som oppgave å utrede mulighetene og kartlegge tolkninger og handlingsrom innenfor gjeldende forskrift for etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Utvalget tildeles den samme rollen ved revisjon av løypene.
 

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Interpellasjon til ordføreren.

Saksopplysninger:
Verdal Fremskrittsparti fremmet den 05.februar 2016 en interpellasjon til ordfører vedrørende det pågående arbeidet med etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i Verdal kommune.

Interpellasjonen ble behandlet i kommunestyret den 29.februar 2016.

Under behandlingen av interpellasjonen fremmet Verdal Høyre følgende forslag til vedtak:
«Det etableres et arbeidsutvalg som skal jobbe for formålet i endringen i motorferdselloven og endringen i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag som trådte i kraft 19. juni 2015.

Et slikt arbeidsutvalg må ha som oppgave å utrede muligheten, og kartlegge tolkninger og handlingsrom innenfor gjeldende forskrift for etablering av scooterløyper og rekreasjon og fornøyelseskjøring.

Arbeidsutvalget bør være representert av berørte interessegrupper, sammen med representant for politisk og administrativ ledelse.

Organisering av dette arbeidet delegeres til utmarksnemda.»

Kommunestyret fattet følgende vedtak i møtet:
«Forslag fra Høyre oversendes formannskapet til behandling».

Vurdering: 
Politisk behandling
Forslaget fra Høyre innebærer at arbeidet med snøscooterløyper skal delegeres til utmarksnemda.

Rådmannen viser til at saken tidligere har vært behandlet i Kommunestyret, Komite for plan og samfunn og Utmarksnemda i Verdal kommune. Utmarksnemda er det utvalget i kommunen som vanligvis behandler politiske saker tilknyttet motorferdsel i utmark. Utmarksnemda har i denne saken kun vært involvert i forbindelse med høringen av prøveordningen som ble iverksatt tilbake i 2013 og ikke i vært delaktig i selve utarbeidingen av forslagene som hittil har vært drøftet og vedtatt utredet. I forbindelse med ikrafttredelsen av forsøksordningen og senere oppheving, samt påfølgende lovendring, har plan- og bygningsloven vært førende for prosessen. Det har derfor vært naturlig å behandle saken i Komite for plan og samfunn frem til en fastsetting i Kommunestyret.

Etter lovendringen og med de påfølgende endringer i forutsetningene om at forvaltningsloven skal legges til grunn for prosessen videre, har det ikke vært drøftet nærmere hvilke politiske organ som skal behandle organiseringen. Administrasjonen har vurdert det slik at Komite for plan og samfunn bør fortsette behandlingen frem til et vedtak i Kommunestyret.
Det vises til at det allerede er fremmet en politisk sak for Komite for plan og samfunn, Formannskapet og Kommunestyret, som har til hensikt å avklare hvilke løyper som skal tas med i det videre arbeidet. Her blir også ressursbehovet foreslått avklart i forbindelse med saken. En omorganisering av arbeidet som allerede er lagt frem til i dag, anses derfor som uhensiktsmessig.

Nedsetting av arbeidsutvalg
Rådmannen ser det som fornuftig at det settes ned et arbeidsutvalg for å jobbe videre med den lokale forskriften og tilhørende kart over det fremtidige løypenettet. Det er en vanlig praksis i kommunen at man setter ned arbeidsutvalg i komplekse saker for å avklare så mye som mulig i tidlig fase.

I utgangspunktet har disse utvalgene vært rene administrative arbeidsutvalg. Dette anbefales videreført. Det foreslås at ansvaret for å sette ned det administrative arbeidsutvalget som skal jobbe videre med saken, legges til rådmannen
 

      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.03.2016 10:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS