Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 26.05.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 26.05.2016
Tid           : 09:00 -
Til stede   : 9 representanter

 
Det ble før møtet orientert om elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen v/kommunikasjonsrådgiver Bård Bjerkaker, Jernbaneverket.
 

 
  

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 49/16 Godkjenning av møteprokoll 09.05.2016 Protokoll
PS 50/16 Årsregnskap og årsberetning 2015 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 51/16 Økonomirapportering 1. tertial 2016 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 52/16 Verdalsboka "Heimer og folk", Vinne - utgivelse  Saksframlegg Protokoll
PS 53/16 Utbygging Lysthaugen sør  Saksframlegg Protokoll
PS 54/16 Godtgjøring i forbindelse med folkeavstemming 6. juni 2016  Saksframlegg Protokoll
PS 55/16 Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere for perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2020  Saksframlegg Protokoll
PS 56/16 Marit Anna Morken - søknad om permisjon fra vervet som medlem i komite mennesker og livskvalitet  Saksframlegg Protokoll
PS 57/16 Søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden - Arne Leonhardsen  Saksframlegg Protokoll
PS 58/16 Økonomiske konsekvenser ved avvikling av samkommunen  Saksframlegg Protokoll
PS 59/16 Orientering - Protokoll

 

 

Oppmøte formannskap 26.05.2016

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Nei Lotte Holthe Kjesbu møtte som vara 
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei Anne Kolstad møtte som vara
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

PS 049/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.05.2016

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 9. mai 2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 9. mai 2016 godkjennes.
     

  

PS 050/16 Årsregnskap og årsberetning 2015 - Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.05.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING:

 1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 9.284.024,13
 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2015 avsettes til disposisjonsfond.
 3. Rådmannens årsberetning for 2015 vedtas
   

 
 

PS 051/16 Økonomirapportering 1. tertial 2016 Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.05.2016

BEHANDLING: 
Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING:
Økonomirapportering 1. tertial 2016 Verdal kommune tas til etterretning.

Endringer i investeringsbudsjettet:

 1. Bofellesskap funksjonshemmede styrkes med 1,4 millioner kroner.
 2. Friidrettsanlegg styrkes med 3,5 mill. kroner.
 3. Nord-Trøndelag teater styrkes med 2,3 mill. kroner.
 4. Rådhuskvartalet styrkes med 1,8 mill. kroner.
   

Samlet økes investeringsbudsjettet med kr. 9.000.000,-. Av dette finansieres kr. 840.000,-
med økt momskompensasjon og kr. 8.160.000,- gjennom økt låneopptak.
 

  
 

PS 052/16 Verdalsboka "Heimer og folk", Vinne - utgivelse  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.05.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING:

 1. Kommunestyret slutter seg til at de to aktuelle bindene av Verdalsboka utgis.
 2. Utsalgspris settes som følgende: kr 450 for kjøp av et bind, kr 800 for kjøp av begge bindene samlet.
 3. Utgifter til trykking av det aktuelle bindet settes til 430.000 kroner. Av dette beløpet forventes 280.000 kroner dekt av salgsinntekter og 150.000 kroner dekkes gjennom tilskudd. Tilskuddet dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.
   

 
 

PS 053/16 Utbygging Lysthaugen sør  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.05.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING:

 1. Kommunestyret godkjenner igangsetting av nødvendige kommunaltekniske arbeider for etappe 1 i området Lysthaugen Sør innenfor en kostnadsramme på kr 9.400.000,- inkl mva.
 2. Utbyggingen finansieres ved bruk av lån.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettjusteringer og inngå kontrakt med entreprenør.
 4. Tomtepris fastsettes med en anleggsdel til kr 561.904,- samt en arealdel med kr 150,- pr m2 tomt.
   

 
 

PS 054/16 Godtgjøring i forbindelse med folkeavstemming 6. juni 2016  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.05.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:

 1. For møter i valgstyret som holdes i tilknytning til formannskapsmøter gis ingen godtgjøring.
 2. For møter ellers i valgstyret ytes en godtgjøring på kr 400,- pr møte.
 3. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til tellekorpsets medlemmer til kr 800,- pr person.
 4. Formannskapet fastsetter godtgjøring til stemmestyrets medlemmer og leder til kr 800,- pr dag. For disse ytes i tillegg erstatning for tap i arbeidsinntekt i henhold til reglement.
 5. Godtgjøring til valgstyrets medlemmer, tellemannskaper og stemmestyremedlemmer belastes post 10800.1110.1200.1028 Godtgjøring prosjektkode folkeavstemming.
   

  

 

PS 055/16 Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere for perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2020
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.05.2016

BEHANDLING: 
Det ble votert utvalgs vis over rådmannens innstilling med følgende resultat:

Meddommere Inntrøndelag Tingrett.

 • Utvalg damer: enstemmig.
 • Utvalg menn: enstemmig.
   

Lagrettemedlemmer/meddommere til Frostating lagmannsrett:

 • Utvalg kvinner: enstemmig.
 • Utvalg menn: enstemmig.
   

Meddommere til Nord-Trøndelag jordskifterett: enstemmig.
     
INNSTILLING: 

Meddommere Inntrøndelag Tingrett.
Utvalg damer:

 1. Adjunkt Torill Varslot Hagen
 2. Ped.leder Hege Kolsrød Sagvold
 3. Førstekonsulent Eirin Valseth Forberg
 4. Virksomhetsleder Anne Grete Wold Olsen
 5. Lektor Rønnaug Aune
 6. Skolefaglig rådgiver Trude Holm
 7. Adjunkt Annlaug Evensen Wold
 8. Pensjonist Marit Arnesen Veimo
 9. Pensjonist Eli Kluken Moene
 10. Avd.leder oppvekst Bente Malmo
 11. Sykepleier Kjersti Braarud
 12. Skoleass./hovedverneombud Trine Wågø Olsen
 13. Sekretær Rita Pedersen Holmen
 14. Rådgiver Sølvi Melvold
 15. Avd.økonom Aud Elin Gerhardsen
 16. Butikkmedarbeider Bente Aksnes
 17. Vernepleier Linda Barøy
 18. Vernepleier Nina Sørli
 19. Butikkfagarbeider Inger Lise Bragstad
 20. Lektor Laila Johannessen
 21. Assistent helse Berit Gustad Nessø
 22. Renholder Venke Aarstad
 23. Barne- og ungdomsarbeider/tillitsvalgt Lise Heggdal
 24. Regnskapsfører Lisbeth Stene
 25. Skolesekretær Ellinor Hermann
 26. Postbud Herdis Kvernbråten
 27. Revisormedarbeider Kristin Stornes
   

Utvalg menn:

 1. Ingeniør Harry Halland
 2. Terminalarbeider Kjell Gunnar Ottermo
 3. Sjåfør Sturla M. Østgård
 4. Gårdbruker Karl Terje Mathisen
 5. Info.sjef Dagfinn Brendmo
 6. Bedriftseier Jonny Myhre
 7. Avd.leder Joar Harry Aksnes
 8. Pensjonist Håkon Lyngsmo
 9. Regnskapsfører Roar Forbord
 10. Håndverker/fagarbeider Morten Egil Haga
 11. Gårdbruker Arvid Wold
 12. Test-tekniker Geir Åge Kristiansen
 13. Ingeniør/bonde Jon Olav Vikan
 14. Rådgiver Arne Espen Dillan
 15. Prosessoperatør Arild Johansen
 16. Vernepleierstudent Kristoffer Nicolaysen
 17. Daglig leder/tømrer Håkon Hvesser
 18. Ingeniør Jørgen Stenberg
 19. Branninspektør Roger Johnsen
 20. Ingeniør Arild Kvernmo Pedersen
 21. Distriktssjef Lars Fosse
 22. Adjunkt Johannes Rosvold
 23. Avd.leder Terje Falstad
 24. Daglig leder Mikael Wik
 25. Butikksjef Terje Svendsen
 26. Avd.leder transport Dag Einar Innhaug
 27. Bussjåfør Jøran Helge Zakariassen
   

Lagrettemedlemmer/meddommere til Frostating lagmannsrett:
Utvalg kvinner:

 1. Daglig leder Kari Woll
 2. Butikksjef Trine Wohlen
 3. Avd.leder skole Åse Storholmen
 4. Sosialkonsulent Berit Musum
 5. Rådgiver oppvekst Inger Lise Rostad
 6. Personalkonsulent Astrid Larsen
 7. Sykepleier Tove Musum Sæbø
 8. Tilretteleder for arbeid/kompetanse Åse Nymo Aksnes
 9. Ruskoordinator Vibeke Veie-Rosvoll
 10. Rådgiver Sissel Edvardsen
 11. Forfatter Ingrid Storholmen
 12. Rådgiver Sunniva Evensen Aksnes
 13. Sykepleier Lillian Bjørklund
 14. Miljøterapeut Siv Tone Valstad
 15. Butikksjef Hildegunn Skive Skjevik
 16. Rådgiver oppvekst Ellen Vinne
 17. Spesialpedagog Anne Sissel Tiller
   

Utvalg menn:

 1. Daglig leder Jon Sellæg
 2. Økonomileder Aage Rostad
 3. Økonomisjef Stig Arild Myhre
 4. Konsulent Knut Langdal
 5. Lærer Johan Rune Ward Schei
 6. Barne- og ungdomsfagarbeider Svenn Edgar Balgård
 7. Sykepleier Rune Ingebrigtsen
 8. Bankfunksjonær John Vatterholm
 9. Kulturskolerektor Sven-Øyvind Bern
 10. Rådgiver John Solvold
 11. Miljøterapeut Ole Thomas Andresen
 12. Daglig leder Sigmund Hammervold
 13. Salgsansvarlig Ståle Johansen
 14. Senior bedriftsrådgiver Frode Munkhaugen
 15. Butikksjef Rune Storstad
 16. Brannmann/feier Geir Singstad
 17. Daglig leder Terje Skjevik
   

Meddommere til Nord-Trøndelag jordskifterett.

 1. Gårbruker/barnehageassistent Åse Smulan
 2. Vernepleier/gårdbruker Inga Berit Lein
 3. Gårdbruker/ridelærer Marit Aarset Grønn
 4. Gårdbruker/butikkmedarbeider Liv Guri Kvello
 5. Gårdbruker Arild Olav Sagvold
 6. Gårdbruker Trygve Hofstad
 7. Gårdbruker Knut Voll
 8. Ped.leder Eivind A. Grande Gudding.
   

 
 

PS 056/16 Marit Anna Morken - søknad om permisjon fra vervet som medlem i komite mennesker og livskvalitet  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.05.2016

BEHANDLING: 
SP v/Karl B. Hoel fremmet følgende forslag til pkt. 2:

Trude Holm.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig.
 • Pkt. 2 – enstemmig.
   

INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Marit Anna Morken om permisjon fra vervet som medlem i komite mennesker og livskvalitet i perioden mai 2016 – mai 2017.
 2. Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet i perioden mai 2016 – mai 2017: Trude Holm
   

 
 

PS 057/16 Søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden - Arne Leonhardsen  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.05.2016

BEHANDLING: 
SP v/Karl B. Hoel fremmet følgende forslag til pkt. 3:

Knut Fortun.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig.
 • Pkt. 2 – enstemmig.
 • Pkt. 3 – enstemmig
   

INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Arne Leonhardsen om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden 2015-2019.
 2. Knut Fortun rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet for resten av valgperioden 2015-2019.
 3. Nytt medlem i samkommunestyret for resten av valgperioden: Knut Fortun.
  Ny 4. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for resten av valgperioden: Knut Fortun.
  Ny 1. vara i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden: Knut Fortun.
   


 
 

PS 058/16 Økonomiske konsekvenser ved avvikling av samkommunen  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.05.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING:
Utredning om økonomiske konsekvenser ved avvikling av samkommunen som samarbeidsform tas til orientering.
  
 


PS 059/16 Orientering   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.05.2016

BEHANDLING: 
Før møtet ble det orientert om elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen v/kommunikasjonsrådgiver Bård Bjerkaker, Jernbaneverket.

Rådmann orienterte om:

 • HERO og husleier. Avtale om å leie i Lensevegen. Flere private leieforhold i tillegg. Skal være i drift fra 1. juni 2016.
 • Sak i samkommunestyret neste uke – videre arbeid med utredning av brann og redning.
 • Storledermøte avviklet i Verdal kommune 25.05.16.
 • Etablering av Statoil-rom på MRNT. Søknad blir sendt inn til Statoil i løpet av de nærmeste dagene.
 • Lønnsoppgjør – uravstemming hos arbeidsgiver. Anbefales at det stemmes ja. Formannskapet enig i dette.
   

  
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 31.05.2016 09:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS