Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 15.11.16 - PS 124/16 Høringsuttalelse - Effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt

Saksbehandler: Jostein Grimstad

Arkivref : 2015/6594 - /X31

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 15.11.2016 124/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommune ser at politimesterens tilrådning for kommunens del i all vesentlighet er lik diskusjonsgrunnlaget fra sommeren. Alternativene for geografisk inndeling er om Snåsa kommune er en del av tjenesteenheten. Isolert sett er den minste geografien å foretrekke i dette tilfellet av hensyn til fokus, altså alternativ 1.
 2. Politiloven § 1 lyder:
  Staten skal sørge for den polititjeneste som samfunnet har behov for. Polititjenesten utføres av politi- og lensmannsetaten.
  Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig.
  Verdal kommune mener utfra det foreliggende materialet at eget tjenestested best vil bidra til å ivareta dette, og nødvendige samhandlingsarenaer, for en kommune med Verdals størrelse og struktur. Det er vanskelig å se hvordan politikontaktfunksjonen skal ivareta dette med merverdi ut fra de beskrivelser tilrådningen innehar.
 3. Verdal kommune viser til innspillsbrev datert 6. september 2016 for ytterligere begrunnelser og perspektiver.
 4. Dersom en beslutning blir felles kontor med Levanger opprettholdes ønske om å utrede et fellesskap mellom politi og vår egen brann- og redningstjeneste. 
   

Vedlegg: 

 1. Høringsbrev av 3. oktober 2016
 2. Tilrådning datert 3. oktober 2016
 3. Innspillsbrev fra Verdal kommune, datert 6. september 2016
 4. Samledokument for enighet i Justiskomiteen om Nærpolitireformen
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Politimesteren i Trøndelag skal gi sin tilrådning om struktur i det nye distriktet innen 15. desember 2016. I denne forbindelse ønskes innspill fra kommuner på en tilrådning, jf. sakens vedlegg 2.

Mandat for arbeidet med reformen i politidistriktet:
Politiets samfunnsoppdrag skal ligge til grunn for hvordan Trøndelag politidistrikt utvikles. Politiloven § 1 gir politiet følgende samfunnsoppdrag:
«Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettsikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig».

Trøndelag politidistrikt skal utvikles slik at samfunnsoppdraget blir utført på en bedre måte enn de to tidligere politidistriktene ville klart. Vi skal utvikle et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggernes trygghet.

Distriktet skal ha en lokal struktur som best mulig støtter opp om løsningen av samfunnsoppdraget og som er i tråd med politiske målsettinger og føringer. Den lokale strukturen skal bidra til:

 • Sikre et lokalt forankret politi
 • God og lik kvalitet på polititjenestene
 • Sikre et godt grunnlag for samhandling mellom politi og samfunn
 • Støtte til utvikling av nye arbeidsmetoder
   

Tilrådningen bygger på diskusjonsgrunnlaget fra juni, uten at det er gjort endringer med betydning for Verdal. Det er to alternativer for det som benevnes «Tjenesteenhet Innherred», som i et alternativ skal dekke kommunene Steinkjer, Inderøy, Levanger, Verdal og Verran. I det andre alternativet er Snåsa med i samme tjenesteenhet. For begge alternativene angis at Steinkjer og Levanger/Verdal skal være tjenestesteder (som minner om dagens lensmannskontorer).

Vurdering: 
Endringene må vurderes opp mot Stortingets mål for ny lokal struktur:

 • Politidistriktenes lokale struktur skal legge til rette for et nærpoliti som er operativt og synlig, med kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger.
 • Effektivisering av politidistriktenes lokale struktur skal bidra til å frigjøre tid og ressurser, slik at politiet kan være mer tilgjengelige og tilstede i nærmiljøene.
 • Hensikten med å etablere geografiske driftsenheter vil i tillegg til mer enhetlig organisering, være å bidra til å skape en god polititjeneste lokalt selv på steder med større variasjoner i kapasiteten ved de enkelte tjenestestedene. Dette bidrar til bedre kapasitetsutnyttelse og økt fleksibilitet lokalt til å løse politiets oppgaver.
 • Effektivisering av politidistriktenes lokale struktur skal sikre at publikum opplever et tilgjengelig og nært politi.
   

I mandatet for det lokale arbeidet henvises det til deler av Politiloven § 1. Denne lyder i sin helhet:
Staten skal sørge for den polititjeneste som samfunnet har behov for. Polititjenesten utføres av politi- og lensmannsetaten.
Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig.

Første setning «....som samfunnet har behov for.», var vesentlig i kommunens innspillsbrev først i september (jf. vedlegg 3). Perspektivene i dette synes ikke å ha endret politimesterens opprinnelige oppfatning av hvordan en ny struktur skal etableres.

Etter rådmannens skjønn er det for øvrig blitt mye fokus på struktur, på bekostning av kvalitet, samhandling og behov – som grunnlag for å bruke struktur som virkemiddel. Derfor er det grunn til å gjenta perspektivene fra september.

Rådmannen registrerer også at Levanger kommune ikke ser ut til å ønske å aktivt være med på å fremme mulighetene for å skape et fellesskap for politiet, som også kunne legge til rette for å tiltrekke flere funksjoner for politiet til kommunene (jf. saksfremlegg Levanger kommune PS 104/16, formannskapet 9. november 2016). Men i likhet med vurderingen rådmann i Levanger gjør er oppfatningen at kommunene Levanger og Verdal bør utgjøre egne tjenestesteder. Rådmannen antar videre at det i senere fase likevel kan bli rom for å diskutere fellesskap for tjenesteutøvelse

Samledokumentet for enighet i konkretiserer den politiske viljen vedrørende Prop. 61 LS for partiene Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. I komiteens samledokument kan vi lese (side 4): «...vil understreke at lokal forankring, tett kontakt med nærmiljøene og godt samarbeid med kommunale myndigheter er en forutsetning for politiets legitimitet og autoritet.»

Dette er etter rådmannens skjønn en treffende presisering av noe som har vært kritisk viktig i de store endringsprosessene Verdalssamfunnet har gjennomgått de siste 10 – 15 år. Politiets lokale forankring, tilstedeværelse og kunnskapsdannelse gjennom flere år er viktig for å endre samfunnet positivt – sammen med flere aktører. Dette langsiktige arbeidet i partnerskap gjør at vi nå har helt andre forhold, og overskrifter, i Verdalssamfunnet enn da «verdalske forhold» var et negativt begrep.

Rådmannen kan ikke se at det er gjort vurderinger i reformprosessen gjennom høsten som forrykker dette perspektivet.

Erfaringsbasen i Verdal er at det lokale lensmannskontoret er en viktig medaktør til det folkevalgte kommunestyret og kommuneadministrasjonen for å utvikle et godt samfunn.
Det er flere faste møtepunkter på forskjellig nivå mellom Verdal kommune og lokalt politi, som for eksempel:

 • Politiråd – møter 4 ganger i året. Med politirådets ressursgruppe to ganger av møtene.
 • Koordineringsgruppe, 6 møter i året (politi, virksomhetsledere, videregående skole, Nav og kommunalsjefer. Næringslivet deltar ved behov.)
 • Tiltaksnivå: Ukentlige møter hver onsdag på tiltaksnivå (Politiet, Ungdomskontakten, Rustjenesten, Barnevernstjenesten og NAV. )
 • Tiltaksnivå: Miljøteam ungdomsskole deltar noen ganger sammen med Miljøteam vgs, men har ellers sitt faste møtepunkt hver uke med lensmannen. (Dette pga forskjellig lovverk).
   

I tillegg er det tett og godt samarbeid med frivillighet og næringsliv med tema som ansvarlig alkoholhåndtering, generelle skjenkebestemmelser, aldersgrense, gjennomføring av ulike arrangement osv. Og i tillegg til faste møtepunkter, som det ovenfor er eksempler på, deltar politiet på ulike tiltak og eventer gjennom året.
Bunnlinjen i dette samarbeidet er jevnlig kontakt på ulike nivå for å skape nødvendige relasjoner og tillit mellom aktørene.

I tillegg understrekes betydningen av at «Verdalslensmannen» har et lokalt institusjonelt innhold og betydning. Et av de viktige elementene i snuoperasjonen i Verdal har vært at vi har hatt institusjonen Lensmann i Verdal som del av samfunnets og ikke minst innbyggermobiliseringen mot uønsket adferd og samfunnsforhold. I samledokumentet (side 4) uttrykkes dette forholdet slik:
Disse medlemmer understreker at en arbeidsform basert på informasjonsdeling på tvers av etater er viktig å ta vare på og å videreutvikle, særlig dersom antall tjenestesteder blir redusert, fordi den både bidrar til økt legitimitet og økt trygghet.

Verdal kommune har nesten 15.000 innbyggere. Vi er vert for landets (antakelig) 3. største industripark, med de gleder og utfordringer dette gir. Det arbeider om lag 3.000 mennesker i en og samme industripark, og «plutselig» hadde vi bortimot 700 fremmedarbeidere sysselsatt i 2012. Dette krever noe av samfunnet, og Verdal kommune må arbeide annerledes både politisk og administrativt enn de øvrige kommuner i fylket. Vi har blant annet ca. 75% av sysselsettingen i privat sektor, mens våre nabokommuner har ca. 75% i offentlig sektor.
I tillegg til at Verdal er det nye politidistriktets 6. mest folkerike kommune, og ikke har noen storby vi kan «lene oss på», er vi også blant de større arealmessig med drøye 1500 kvadratkilometer.

En følge av størrelse, innbyggertall, struktur og aktivitet er også at vi nok oftere enn flere andre har hendelser som krever at vi setter kriseledelse (i større eller mindre omfang) enn flere andre kommuner. Lokalt politis betydning i dette er som kjent stor. Det samme ser vi for øvrig når vi nå i november blir den første kommunen i Nord-Trøndelag som får «sertifiseringen» Trafikksikker kommune.

I det ovenstående er det på et noe overflatisk nivå berørt noe av det som er viktig for Verdal kommune i den pågående nærpolitireformen. Dette er momenter som medfører at vår forventning er at det fortsatt skal være tjenestested i Verdal, og en eksplisitt rollehaver Lensmann i Verdal. Dette er ikke uttrykk for noen sentimental omsorg for lensmannen eller rollene ved lensmannskontoret, men et uttrykk for samfunnets behov sett fra kommunens side og behovet for kapasitet og kompetanse hos vår samarbeidspart.

Rådmannen kan ikke se at det er gjort vurderinger som gir grunnlag for endring i tjenesteenhetsstrukturen for Verdal kommunes del, jf samledokumentet side 7:
Bedre kunnskapsgrunnlag for endringene
Endringene må bygge på informasjon som ivaretar forholdet mellom forebygging og beredskap. Politimesteren har ansvar for å utarbeide risiko- og sårbarhetsvurderinger for hele politidistriktet og for eventuelle endringer i lokal tjenestedsstruktur.
Risiko- og sårbarhetsvurderingen skal være utgangspunktet for styringsgruppens forslag om endringer i tjenestestedsstrukturen. Beredskap og evne til forebygging skal vektlegges.

Vi ser at vakt- og patruljetjenesten (VPS) blir mer sentral og skal løse mer av oppgavene. Og med unntak av oppmøtested/base vil denne være mer uavhengig av de stedlige tjenestesteder enn tidligere. Det betinger igjen at den lokale lensmann har god forankring i eget lokalsamfunn når vi snakker om en kommune på Verdals størrelse. Denne forankringen må vurderes som viktig for å formidle samfunnets behov og bestillinger til VPS, slik at aktiviteten blir så godt som mulig styrt og i tråd med politiloven §1. Rådmannen kan ikke se at utredningens beskrivelse og vurdering av at samspillet skal ivaretas med en politikontakt «...som skal være tilstede i hver kommune en eller flere dager i uken» gir den merverdi (sett opp mot dagens samspill) som reformen bygger på.

Vi ser også at fokuset i VPS kan endre kravspesifikasjonen for utforming av tjenesteenhet og tjenestested, som generelt «mindre politioperative» (og følgelig mer vektet på forebyggende samfunnsarbeid). I disse endringsprosessene har Politiet i Trøndelag en prismessig svært gunstig husleieavtale, som kan gå fram til 2025 uten ytterligere forhandlinger, i Verdal sentrum. Denne representerer en fleksibilitet i de endringsprosessene politiet skal gjennom de kommende årene.
Begge alternativene gir stor geografi for den struktur politimesteren inviterer til høring om. Forskjellen er om Snåsa kommune er en del av tjenesteenheten, og av to store geografier er da den minst store å foretrekke i mange sammenhenger. Men dette vurderes som underordnet betydning sett opp mot behovet for tilstedeværelse i samfunnet utenom vakt- og beredskapsarbeidet.

Verdal som egen tjenesteenhet gjør naturlig at Levanger også opprettholdes som tjenestested. Da vil Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer og Namsos ha tydelige roller som tjenestesteder. Med det er de fem største kommunene i Nord-Trøndelag (med ca 90.000 innbyggere), (og 4 av de 6 største i det nye distriktet og i tillegg Namsos kommune) godt rustet for å samspille med lokalsamfunnene videre.

Partiene bak samledokumentet skriver også (side 7):
«.....vil understreke betydningen av at kompetanse og politikraft spres i det enkelte politidistrikt og at dette ikke bare sentraliseres nært politimesteren. Disse medlemmer viser til at flere politidistrikter allerede har godt fungerende driftsenhetene som er tilpasset geografiske forhold, bosetting mv, og legger til grunn at dette hensyntas når nærpolitireformen skal iverksettes.»

Spredning av kompetanse representerer også en mulighet vi som kommune også gjerne vil diskutere med politimester. Lensmann i Verdal er sammen med NAV og Verdal fengsel stort sett det vi har av statlige arbeidsplasser, og det er viktig for oss å søke kompletterende tilbud lokalt. Dette selv om det er korte pendlingsavstander til andre kommuner og andre arbeidsmiljøer i disse.

Vi ser at det kan være godt egnet i Verdal for tilrettelegging for både kriminalteknisk enhet og hundetjeneste med hundestall for en effektiv spredning av kompetanse og tjenesteutøvelse. Dette gjelder ikke bare m.h.t. dagens lokaliteter, men også ved andre lokasjoner i kommunen.
Men dog er det viktigste å redusere risikoen for at vi ikke får holdt like godt tak i det felles arbeidet vi gjør for trygghet og ønsket samfunnsutvikling, som er noe vesentlig mer enn opplevelse av trygghet etter at det har skjedd en hendelse som krever politiets inngripen og tilstedeværelse. Det finner vi ikke anskueliggjort som sannsynlig i tilrådningen.
 

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.11.2016 08:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS