Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 02.03.17 - PS 24/17 Høringsuttalelse - Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister

Saksbehandler: Ragnhild Holmsberg Aunsmo

Arkivref : 2016/9427 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 02.03.2017 24/17

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyret i Verdal gir høringsuttalelse til forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister for å poengtere at godt personvern er en forutsetning for at registeret etableres. Det er videre helt nødvendig at opplysningene kan høstes fra journalsystem uten at ytterligere registreringsarbeid påføres tjenesteutøverne, og det er avgjørende at det etableres et fagråd med tilstrekkelig innsikt til å vurdere kvalitet på data, betydningen av indikatorene og konsekvensene av å planlegge, styre, finansiere og evaluere på grunnlag av disse.

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Høringsnotat fra HOD.
 
Saksopplysninger:
HOD har sendt på høring forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister, jf. lov av 17. juni 2016 om endringer i helseregisterloven § 11, hvor Stortinget har vedtatt at det skal etableres et slikt register. Innen rammene av et godt personvern skal KPR bidra til å gi pasienter og brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester og andre helsetjenester utenfor spesialisthelsetjenesten bedre kvalitet på diagnostikk og behandling, og styrke kunnskapsgrunnlaget for forebyggende arbeid. Norsk pasientregister (NPR) har denne funksjonen for spesialisthelsetjenesten.

Departementet vil fornye, forenkle og forbedre helse- og omsorgstjenesten med utgangspunkt i pasientenes og brukernes behov, og KPR skal gi kunnskapsgrunnlag til dette.

Vurdering: 
Verdal kommune har følgende kommentarer:

Personvern
Dette vil bli en sammenstilling av store mengder sensitive og detaljerte personopplysninger, og risiko og sårbarhet i tilknytning til dette må vurderes svært grundig.

Rapporteringsarbeid
Opplysningene virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester skal rapportere inn i hht forskrift må kunne høstes enkelt fra de respektive journalsystem og ikke medføre vesentlig tidsbruk. I praksis må det foreligge tekniske løsninger som muliggjør slik datahøsting før meldingsplikten inntrer.

Klassifikasjonssystemer, kodeverk og standardiserte meldingsformater til innmelding må være utformet slik at virksomhetene ikke pålegges å registrere flere opplysninger enn det som er hensiktsmessig for å utføre den helsehjelpen som søkes.

Fagrådet som opprettes må hente inn kunnskap fra tjenestenivåene hva innføring av KPR-register fører til mht registreringsarbeid og byråkratisering.

Datakvalitet og tilbakemelding
I hht høringsforslaget til forskrift skal kvalitetskontrollerte helseopplysninger rutinemessig tilbakeføres til kommunen og andre virksomheter som har meldt inn opplysningene.

Det er avgjørende for lokalt kvalitetsarbeid at denne tilbakemeldingen er tilstrekkelig detaljert til at virksomhetene kan plukke ut relevante indikatorer og nivå for sammenligning.

Registeret som grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester for sentrale og kommunale myndigheter.
Kommunene er positive til at det gjøres grundig kunnskapsinnhenting på dette svært omfattende og kompliserte feltet. Erfaringene lokalt fra innføring av IPLOS-registrering tilsier at det er svært viktig at resultatene fra KPR-registrering gjøres tilgjengelig for evaluering lokalt og sammenligning med andre kommuner/kommunegrupper/geografiske områder over tid, før det trekkes konklusjoner på sentralt hold for styring og finansiering. Senere vil evt økonomiske konsekvenser av registreringer kunne medføre både tilsiktede og utilsiktede endringer i helsetjenestene. Et fagråd som opprettes må være særlig oppmerksom på at opplysninger og indikatorer som etterspørres får fokus, og gjennom dette kan få en større/annen betydning enn de har i tjenesteutøvelse. Det må også hentes inn kunnskap fra tjenestenivåene hva innføring av KPR-register fører til mht registreringsarbeid og byråkratisering. Fagrådet som opprettes må være særlig oppmerksom på at opplysninger og indikatorer som etterspørres får fokus, og gjennom dette kan få en større/annen betydning enn de har i tjenesteutøvelse.
 

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.02.2017 14:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS