Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.03.2017

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 16.03.2017 
Tid           : 10:05 - 13:20
Til stede   : 9 representanter


Før møtet ble det orientert om økonomisk status pr 28.02.2017 v/Rigmor Bakkan, Økonomienheten
 
 

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 27/17 Godkjenning av møteprokoll 02.03.2017 Protokoll
PS 28/17 Organisering av samarbeidsløsninger etter oppløsning av Innherred samkommune Saksframlegg Protokoll
PS 29/17 Helsebygg Verdal kommune - entrepriseform, tomt, organisering av planarbeidet Saksframlegg Protokoll
PS 30/17 Interpellasjon fra kommunestyrets møte 31. januar 2017 Saksframlegg Protokoll
PS 31/17 Mobil- og bredbåndsdekning i Verdal kommune  Saksframlegg Protokoll
PS 32/17 Innspill til Fylkesvegplan 2018 - 2021  Saksframlegg Protokoll
PS 33/17 Leklemsåsen - Videre arbeid Saksframlegg Protokoll
PS 34/17 Høringssvar - forslag om oppheving av vannscooterforsrkiften  Saksframlegg Protokoll
PS 35/17 Endringer av Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager - sats og telledatoer 2017  Saksframlegg Protokoll
PS 36/17 Inger Åse Evenmo - søknad om fritak fra vervet som varamedlem i innvandrerrådet for resten av valgperioden 2015-2019  Saksframlegg Protokoll
PS 37/17 Helena Kruken Ulvin - søknad om permisjon fra folkevalgte verv i perioden 1. april 2017 - 30. september 2017  Saksframlegg Protokoll
PS 38/17 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 16.03.2017

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Nei Arild Kvernmo Pedersen møtte som vara 
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

 

 

PS 027/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.03.2017

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 2. mars 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:
Protokoll fra møte 2. mars 2017 godkjennes.
 
  
  
 

PS 028/17 Organisering av samarbeidsløsninger etter oppløsning av Innherred samkommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.03.2017

BEHANDLING:
Følgende ble utdelt:

 • Åpent brev fra ansatte ved Verdal brannstasjon.
   

SP v/Marit Voll fremmet følgende forslag til nytt pkt. 14:
«Formannskapet ber rådmannen utrede muligheten for videreføring av et felles landbrukskontor for Levanger og Verdal.»

AP/KRF v/Arild K. Pedersen fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 7:

 • Kommunestyret ser at Verdal kommunes brann- og redningstjeneste bør inngå/være tilknyttet et større samarbeid.
 • Kommunestyret ber om at det utredes flere alternativer og med ulike samarbeidskonstellasjoner.
 • Kommunestyret vektlegger tilstedeværelse i Verdal kommune med egen brannstasjon.
   

Det ble først votert alternativt mellom rådmannens forslag til innstilling pkt. 7 og forslaget fra AP/KRF, der forslaget fra AP/KRF ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over forslag til nytt pkt. 14 fra SP som ble enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert samlet over rådmannens forslag til innstilling med vedtatte forslag – enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING: 

 1. For å ivareta vedtatte oppgavefellesskap for Verdal og Levanger fra 1.1.2018 opprettes følgende samarbeidsordninger etter kommunelovens §27.
  a) Samarbeidsordning for regnskap, fakturering, innfordring og lønn, lokaliseres i Verdal.
  b) Samarbeidsordning for IKT, kemner, innkjøp og kommuneadvokat lokaliseres i Levanger.
 2. Styret for samarbeidene utgjøres av rådmennene i de to kommunene. Fagledere møter i styret med tale- og forslagsrett. Representant for ansattes organisasjoner gis også møte- og talerett i styret.
 3. Vedtekter for hver av samarbeidsordningene og samarbeidsavtale legges fram til politisk behandling før sommeren 2017.
 4. De ansatte blir tilsatt i den kommunen vedkommende samarbeid har kontoradresse.
 5. For at samarbeidsordningene skal kunne løse sine oppgaver for kommunene på en effektiv måte må kommunene samkjøre seg og ha samme ikt-systemer, lik arkivplan, så like rutiner som mulig. Dette er også viktig i beredskapssammenheng da kommunene kan avlaste hverandre, hjelpe hverandre og kjøpe tjenester av hverandre der det er nødvendig.
 6. Budsjett for samarbeidet besluttes av styret før kommunenes behandler sine årsbudsjetter. Endelig godkjenning av det enkelte samarbeids budsjett blir med det del av kommunestyrenes ordinære budsjettvedtak. Kostnader fordeles som hovedregel etter innbyggertall. Avvik fra denne kan være som følge av kommunespesifikke satsninger m.v., som gjør dette unaturlig i enkeltstående tilfeller.
 7. Kommunestyret ser at Verdal kommunes brann- og redningstjeneste bør inngå/være tilknyttet et større samarbeid.
  Kommunestyret ber om at det utredes flere alternativer og med ulike samarbeidskonstellasjoner.
  Kommunestyret vektlegger tilstedeværelse i Verdal kommune med egen brannstasjon.
 8. Oppgavene i dagens Dokumentsenter føres i sin helhet tilbake til kommunene.
 9. Kostnader til pensjon for ansatte som har hatt Innherred samkommune som siste arbeidsgiver overtas av vedkommende morkommune.
 10. Eventuell gjeld og fordringer mellom samkommune og deltakerkommunene gjøres opp ved avviklingen.
 11. Samkommunen har ingen anleggsmidler. Omløpsmidler følger samarbeidsordningene og fordeles for øvrig etter innbyggertall som hovedregel.
 12. Eierskapsposter og avtaler med andre partnere og kommuner gjennom Innherred samkommune gjennomgås og posisjoneres i den enkelte kommune i egen sak etter sommeren.
 13. Fondsavsetninger i samkommunens regnskap skal fordeles slik intensjonene bak midlene tilsier, eller har sin opprinnelse. Fondsmidler som er opparbeidet i samkommunen i fellesskap skal fordeles etter folketall, såfremt det ikke er juridiske føringer for annet.
 14. Formannskapet ber rådmannen utrede muligheten for videreføring av et felles landbrukskontor for Levanger og Verdal.
   

   
  

PS 029/17 Helsebygg Verdal kommune - entrepriseform, tomt, organisering av planarbeidet   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.03.2017

BEHANDLING:
V v/Brita K. Thorsvik
fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:
«Det må utarbeides en konsekvensutredning som innbefatter hvilke kommunale helse- og velferdstjenester som kan legges inn i det nye helsehuset, samt ulike alternativ. Det må også inngå i utredning hvordan eksisterende bygningsmasse innenfor helse og velferd skal brukes. I utredningen må det også framgå hvilke økonomiske konsekvenser foreslåtte endringer innebærer på kort og lengre sikt. Det forutsettes en brei involvering av ansatte og innbyggere i dette arbeidet.»

SP v/Marit Voll fremmet følgende tilleggsforslag:
«Referansegruppen utvides med 3 politikere.»

Det ble først votert over rådmannens forslag til innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over Venstres forslag til nytt pkt. 5 som falt med 4 mot 5 stemmer

Det ble til slutt votert over forslag fra SP som falt med 4 mot 5 stemmer.
     
INNSTILLING:   

 1. Som entrepriseform velges konkurranse på pris/løsning med påfølgende samspillkontrakt og totalentreprisekontrakt. Et egnet antall entreprenørgrupperinger prekvalifiseres.
 2. Tomt for det nye helsebygget i Verdal kommune blir mellom Verdal bo og helsetun og Verdal videregående skole.
 3. Regulering av tomt for det nye helsebygget iverksettes.
 4. Organisering av planleggings- og samspillsprosessen vedtas slik rådmannen har foreslått.
   

   
 

PS 030/17 Interpellasjon fra kommunestyrets møte 31. januar 2017   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.03.2017

BEHANDLING:
Venstre v/Brita K. Thorsvik
fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 1 og forslag til nytt pkt. 3:
1. Formannskapet tar til etterretning at en beredskapsplan for heldøgns tilbud i påvente av nytt Helsehus, er under planlegging.
3. Formannskapet ber om at beredskapsplassene etableres i kommunens egne bygninger om det er mulig og at de kan tas i bruk i løpet av våren 2017.

Det ble først votert alternativt mellom rådmannens forslag til vedtak pkt. 1 og Venstres forslag til pkt 1- der rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte ble avgitt for Venstres forslag.

Det ble så votert over rådmannens forslag til vedtak pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert over Venstres forslag til nytt pkt. 3 som falt med 1 mot 8 stemmer.
     
VEDTAK:   

 1. Formannskapet tar til etterretning at en beredskapsplan for eventuelle ukjente behov på kort sikt er under etablering.
 2. Formannskapet støtter seg til kommunestyrets vedtak i sak 31/16 m.h.t. kapasitetsvurderinger og behovsdekning på lengre sikt.
   

   
 

PS 031/17 Mobil- og bredbåndsdekning i Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.03.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING:   

 1. Verdal kommunestyre tar framlagt sak til orientering og slutter seg til rådmannens vurderinger vedrørende mobil- og bredbånddekning i kommunen.
 2. Verdal kommunestyre ber om at det utarbeides en søknad til NKOM om støtte til slik utbygging. Søknaden skal omfatte hele kommunen.
 3. Verdal kommune bidrar med inntil 3 mill. kroner i bidrag til en slik utbygging. Endelig utbyggingsalternativ, kostnader og finansieringsplan legges fram for kommunestyret.
   

   
 

PS 032/17 Innspill til Fylkesvegplan 2018 - 2021   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.03.2017

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utlagt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING:   
Verdal kommune har følgende innspill til prioriterte investeringer ved utarbeidelse av Fylkesvegplan 2018 – 2021 (2023)

Strekningsvise investeringer uten bompenger:
FV 757, Havnekrysset Øst – Holbergkrysset
FV 759, Stiklestad - Steinkjer

Forsterkning og asfaltering av fylkesveger:
FV. 160, Skjækerfossen - Vera
FV170, Lein – Steinkjer grense
 
Nye gang/sykkelvegprosjekt:
FV 72, GS Vinne – Levring
FV 757, GS Vuku sentrum. 

 
  
 

PS 033/17 Leklemsåsen - Videre arbeid   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.03.2017

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:   

 1. Saken tas til orientering.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med grunneier om et eventuelt kjøp av areal.
   

   
 

PS 034/17 Høringssvar - forslag om oppheving av vannscooterforsrkiften   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.03.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:   
Verdal kommune fraråder at forskrift om bruk av vannscooter og lignende opphøres og at vannscooter skal likestilles med fritidsbåter. Dette baseres ut fra hensynet til naturmangfoldet, særlig forstyrring av fugleliv, økt støy, fare for ulykker og fortrenging av friluftsliv.

Det bør videreføres et nasjonalt regelverk som styrer bruken av vannscooter til områder som er egnet til formålet, og der konsekvensene for natur, nærmiljø og friluftsliv er minst mulig.
  
  
 

PS 035/17 Endringer av Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager - sats og telledatoer 2017
 
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.03.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:   
Forslag til endring av Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2017 med ny telledato og sats vedtas.
  
  
 

PS 036/17 Inger Åse Evenmo - søknad om fritak fra vervet som varamedlem i innvandrerrådet for resten av valgperioden 2015-2019
 
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.03.2017

BEHANDLING:
AP v/Ove Haugan
fremmet følgende forslag under pkt. 2:
Nytt varamedlem i innvandrerrådet for resten av valgperioden 2015-2019: Anne Eli Kjesbu.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
APs forslag til pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING:   

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Inger Åse Evenmo om fritak fra vervet som varamedlem i innvandrerrådet for resten av valgperioden 2015-2019.
 2. Nytt varamedlem i innvandrerrådet for resten av valgperioden 2015-2019: Anne Eli Kjesbu.
   

   
 

PS 037/17 Helena Kruken Ulvin - søknad om permisjon fra folkevalgte verv i perioden 1. april 2017 - 30. september 2017
 
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.03.2017

BEHANDLING:
Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

Forslag til pkt. 2-5 vil bli fremmet i kommunestyrets møte.
     
INNSTILLING:   

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Helene Kruken Ulvin om permisjon fra folkevalgte verv i perioden 1. april 2017 til 30. september 2017.
 2. Håkon Hafell rykker inn som fast medlem i kommunestyret fram til 30. juni 2017.
 3. Medlem i komite mennesker og livskvalitet fram til 30. september 2017:
 4. Medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret fram til 30. juni 2017:
 5. Vara i kommunalt klageorgan fram til 30. juni 2017:
   

   
 

PS 038/17 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.03.2017

BEHANDLING:  
Før møtet ble det orientert om økonomisk status pr 28.02.2017 v/Rigmor Bakkan, Økonomienheten.

Rådmann orienterte om:

 • Fagdag oppvekst avviklet 15. mars. ca 800 deltakere.
 • 30. mars offisiell åpning av Panzer – ungdommens hus.
 • Introduksjonsdag nytilsatte 21. mars. 
   

 
  Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 16.03.2017 14:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS