Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.03.17- PS 29/17 Helsebygg Verdal kommune - entreprisemodell, tomt, organisering av planarbeidet

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal

2017/1129 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.03.2017 29/17
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

 1. Som entrepriseform velges konkurranse på pris/løsning med påfølgende samspillkontrakt og totalentreprisekontrakt. Et egnet antall entreprenørgrupperinger prekvalifiseres.
 2. Tomt for det nye helsebygget i Verdal kommune blir mellom Verdal bo og helsetun og Verdal videregående skole.
 3. Regulering av tomt for det nye helsebygget iverksettes.
 4. Organisering av planleggings- og samspillsprosessen vedtas slik rådmannen har foreslått.
   

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
I vedtatt Budsjett 2017 og Økonomiplan2017-2020 som kommunestyret vedtok i sak 116/16 står det på side 24 og 25 følgende:

Ved å omsette andre kommuners samlede løsning til lokale forhold i Verdal – og opprettholde den strategiske retningen kommunestyret vedtok med økonomiplanvedtaket i desember 2015 (PS 112/15) - kan dette fylles med:

 • 40 rom i bofellesskap dedikert demente
 • Aktivitets- og kultursenter
 • 20 omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • 90 institusjonsplasser
 • Dagsenter
 • Lege- og fysioterapisenter
 • Produksjonskjøkken
 • 4-avdelings barnehage
   

Listen representerer en relativt sett fullskala løsning, med både kommunal og ikke-kommunal aktivitet. Realisering av dette vil måtte gå i flere etapper over flere år, og også i så fall involvere flere partnerskap utenfor kommunen.

Potensialet for konseptet er ikke fullt utredet, men er betydelig målt opp mot kommunens nåværende struktur for tjenesteleveranser – også innenfor helse- og omsorgstjenestene isolert sett.

Trinn 1 iverksettes med etablering av:

 • 40 rom i bofellesskap dedikert demente
 • Aktivitets- og kultursenter
 • 20 omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • 90 institusjonsplasser
 • Dagsenter
 • Produksjonskjøkken
   

Samtidig bør det søkes å skape prosesser hvor lege- og fysioterapitjenester blir involvert for mulig samlokalisering.

Prosessen må også ta opp i seg behov for videre utvikling av konseptet, altså en fleksibilitet. Dette er nødvendig for å kunne gjøre nye utviklingstrekk fram i tid. Barnehageutbygging kan være et slikt trekk, jf listen over kan-funksjoner. Dette ligger imidlertid lengre fram i tid, men representerer et mulighetsrom Ladesletta helse- og velferdssenter har god erfaring med. Dette mulighetsrommet kan ikke realiseres før det er befolkningsmessig grunnlag og/eller bygningsmessig behov for slik kapasitet.

Det som står fast i det videre arbeidet er 89 institusjonsplasser, 43 omsorgsboliger med heldøgns bemanning for demente og produksjonskjøkken. De øvrige forslagene må bearbeides mer før det legges fram sak for kommunestyret om endelig vedtak på byggets totale innhold.

Saken som legges fram for kommunestyret nå, handler om hvilken entrepriseform som er best egnet for det nye helsebygget, tomtevalg, framdriftsplan og organisering av plan- og byggeprosessen.

Valg av entrepriseform
Verdal kommune har engasjert rådgivningsfirmaet Sweco til å gi en vurdering av 6 ulike entreprisemodeller:

 1. Delte entrepriser
 2. Hovedentreprise
 3. Generalentreprise
 4. Totalentreprise
 5. Samspillentreprise (variant av totalentreprise)
 6. Dialogpreget konkurranse/leverandørutvikling
   

På bakgrunn av Sweco sin rapport, er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) av de ulike modellene. Konklusjonen etter ROS analysen, er at en form for totalentreprise viser best score. I tillegg har Levanger kommune delt sine erfaringer i valg av entrepriseform sett opp mot det nye Helsehuset på Staup og omsorgsboligene i Åsen.

Levanger kommune sin erfaring er at en konkurranse på pris/løsning har først og fremst sin styrke i god framdrift. Det er viktig å bruke nødvendig tid i programmeringsfasen og i samspillfasen for å sikre god brukermedvirkning og få best mulig resultat. Erfaringene fra utbygginga av Verdalsøra barne- og ungdomsskole er også gjennomgått. Vi har gode erfaringer fra denne utbygginga med valgt entrepriseform, og resultatet vurderes som vellykket resultat.

Tomt for det nye helsebygget.
I forbindelse med tomtevalg er det sett på flere alternativer som ved Lensevegen, Ørmelen nord og ledig byggeområde på Reinsholm. Tomt ved grusbanen og Verdal videregående skole peker seg ut fordelaktig med hensyn på

 • Trafikkforhold og adkomst (ikke nødvendig å lede all trafikk gjennom boligområde etc)
 • Beliggenhet nært videregående skole og helseinstitusjon, synergieffekter
 • Antatt rimelig bra byggegrunn (ikke bratt, fareområde, forurenset grunn)
 • Godt forberedt reguleringsforhold (ikke landbruk, friluft, friområde osv)
 • Rimelig bra med kommunaltekniske anlegg med veg, vann- og avløp
 • Tomta eies av kommunen
   

Administrasjonen har initiert samarbeid med Verdal videregående skole/Nord-Trøndelag fylkeskommune for å se på hva nybygg på grusbanetomta kan gi av synergier for idrettsfag og helse- og oppvekstfag. Uteområdet sin funksjonalitet bør være av en slik karakter at idrettsfag kan benytte det som en del av sin opplæring. Helse- og oppvekstfag vil ha tilgang på praksis og opplæring i nytt bygg som styrker utdanningen for Verdal videregående skole sin del. Helse og velferd vil på sin side få en arena som skal utvikle en kultur og et miljø for opplæring av elever og studenter. Dette vil bidra til økt rekruttering. Økt rekruttering vil være ei utfordring i årene fram mot 2040.

Tomta/området er regulert til offentlig formål i gjeldende kommunedelplan. I forslag til ny kommunedelplan er tomt/område foreslått regulert til byggeområde for tjenesteyting (BO P3).
Tomta er markert som «kjellerfri sone» i NVE's kartverk. Det betyr at den ligger mindre enn 2,5 meter over beregnet 100-årsflom og dermed fare for vanninntrenging i kjeller. Det er ikke kjent at det er forurenset grunn der.

I arbeidet med en reguleringsplan vil tomta vurderes nærmere med hensyn på mange forhold og dermed bidra til en kvalitetssikring i valg av tomt. Dette skal skje i nært samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Framdriftsplan.
Realistisk framdriftsplan er:

 • 2017 – 2018 – planleggings- og samspillsfase.
 • 2019 – 2020 – byggefase.
   

Nytt helsebygg krever en grundig planleggings- og samspillsfase, slik at bygget blir funksjonelt ut fra de nåværende behov og fleksibelt nok for å dekke framtidas behov. I denne fasen er det behov for ekstern prosjektledelse som får ansvaret for de prosessene som er nødvendig. Når resultatet av dette arbeidet foreligger blir det fremmet politisk sak om investeringsbeslutning for det nye helsebygget. I byggefasen vil det bli utlyst ny konkurranse om ekstern prosjektledelse/byggherreombud slik at prosjektet får den framdriften det må ha for at vi kan ta i bruk det nye bygget i løpet av 2020.

Organisering av plan- og byggeprosessen
Når det gjelder organisering av plan- og byggeprosessen er erfaringene fra bygginga av Verdalsøra barne- og ungdomsskole lagt til grunn. Prosjektet er omfattende og vil ha behov for justeringer undervegs i sammensetning av kompetanse. Det vil være behov for innleie av kompetanse på områder kommunen selv ikke har kompetanse på. I planleggings- og samspillsfasen er det behov for å oppnevne samspillsgruppe, referansegruppe og brukergrupper.

Samspillsgruppe vil ha hovedansvar for å følge opp politiske vedtak, holde økonomisk styring, rapportere til politisk og administrativ ledelse og sørge for et godt samarbeid med prosjektleder. Helselederne har i hele perioden et særskilt informasjonsansvar overfor brukere, pårørende og ansatte.

 • Virksomhetsleder institusjonstjenesten Unni Haugan Sellæg
 • Virksomhetsleder hjemmetjenesten Gunn Wolden
 • Virksomhetsleder bo og dagtilbudstjenesten Per Tore Sandsaunet
 • Virksomhetsleder kultur Ingvild Aasen
 • Ingeniør/rådgiver Oddvar Govasmark
 • Innkjøpsrådgiver Jon Erik Isodor Carlsen Englund
 • Rådgiver Ingunn Sund Forbord
 • Kommunalsjef Trond Selseth
 • Kommunalsjef Anne Kari Haugdal
 • Prosjektleder (må engasjeres)
   

Referansegruppe
Gruppen kalles sammen for å belyse aktuelle problemstillinger i prosessen, eller kan også selv komme med spørsmål de ønsker belyst.

 • Hovedtillitsvalgte helse og velferd
 • Brukerrepresentanter
 • Brukerrepresentanter fra lag og foreninger
 • Kommuneoverlege
 • Representant fra eldrerådet
 • Representant fra rådet for likestilling av funksjonshemmede
 • Representant fra innvandrerrådet
 • Representant fra ungdomsrådet
   

Ansatte/brukergrupper
Ansatte/brukergruppene skal involveres ved utformingen av rom- og funksjonsprogrammet i plan og samspillsfasen. Disse etableres når valg av prosjektleder er gjort.

Husbankens tilskuddsordning
Husbankens investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger endres fra 2021. For å få investeringstilskudd er det krav om netto tilvekst av plasser. Netto tilvekst betyr at det totale antallet heldøgns omsorgsplasser i kommunene skal øke. Kommuner som mottar tilskudd kan ikke samtidig avvikle eksisterende plasser i takt med at nye, tilskuddsfinansierte, plasser tas i bruk. Ordningen innføres gradvis i 2017, 2018, 2019 og 2020. Om lag 20 prosent av tilsagnsrammen i 2017 skal forbeholdes plasser som gir netto tilvekst. Denne andelen skal økes til henholdsvis 40, 60 og 80 pst de neste årene. For Verdal kommune betyr dette at det er viktig å få tilsagn om tilskudd i 2018.
 
Vurdering: 
Rådmannen vurderer at totalentreprise med samspill som entrepriseform er best egnet for planlegging og bygging av det nye helsebygget. Spesielt har rådmannen lagt vekt på framdrift og forutsigbarhet med tanke på valg av entrepriseform.

Tomt ved grusbanen og Verdal videregående skole peker seg ut fordelaktig av de tomtealternativer som er vurdert i saken. Rådmannen vurderer det som viktig å komme i gang med regulering av tomta slik at denne prosessen bidrar til å realisere bygget innen 2020.

Framdriftsplan vurderes av rådmannen som realistisk. Det er viktig at framdrift i prosjektet sikres slik at kommunen mottar investeringstilskudd i det omfang dagens regelverk legger opp til. Helsebyggets innhold utover det som står fast vurderes av rådmannen og bearbeides mer før det legges fram en endelig plan for dette.

Organisering av plan- og byggeprosessen omfatter i første omgang planleggings- og samspillsfasen. Rådmannen vurderer at den foreslåtte sammensetning av samspillsgruppe og referansegruppe er formålstjenlig. Ansatte/brukergrupper legges fram for politisk behandling når samspillsfasen er i gang.

Fra rådmannens side er det viktig å påpeke at det legges fram egen sak for kommunestyret om hvilken beredskap kommunen må ha for å dekke befolkningens behov for institusjons- og omsorgsplasser i tida fram mot at nytt bygg står klart i 2020.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.03.2017 11:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS