Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.03.17- PS 30/17 Interpellasjon fra kommunestyrets møte 31. januar 2017

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal

2016/5319 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.03.2017 30/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Formannskapet tar til etterretning at en beredskapsplan for eventuelle ukjente behov på kort sikt er under etablering.
 2. Formannskapet støtter seg til kommunestyrets vedtak i sak 31/16 m.h.t. kapasitetsvurderinger og behovsdekning på lengre sikt.
   

Vedlegg:

 1. Protokoll PS 07/17 – Interpellasjon
 2. Saksutredning «PS 31/16 Hvor mange døgnbemannede plasser skal Verdal kommune ha?»
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. PS 86/14 «Utredning omsorgsboliger for demente»
 2. PS 77/15 «Boligbehov i helse og omsorgstjenestene fram mot 2040 i Verdal kommune».
   

Saksopplysninger:
I kommunestyrets møte 31. januar 2017 fremmet Venstre v/Brita Kleven Thorsvik en interpellasjon, som endte med følgende spørsmål:
«Er ledige lokaler på Ørmelen Bo- og Helsehus aktuelle for å avhjelpe behovet for døgnplasser fram til planleggingen av framtidig eldreomsorg i kommunen er ferdig utredet, og nye heldøgns plasser står ferdige?
Dersom disse lokalene ikke er aktuelle hvordan har kommunen tenkt å løse behov for heldøgns plasser inntil nye lokaler står ferdige?»

Ordfører besvarte spørsmålet, og i det påfølgende ordskiftet fremmet Marit Voll følgende forslag til vedtak;
«Kommunestyret ber administrasjonen kartlegge dagens og fremtidens behov for sykehjemsplasser, omsorgsboliger med heldøgns pleie og tilrettelagte boliger. Fastlegene, hjemmesykepleien og inntakskontoret er blant de som det innhentes fakta fra.»

Kommunestyret vedtok med 19 mot 16 stemmer at forslaget fra Voll vedlegges oversending av saken til formannskapet.
 
Vurdering: 
Det må ikke herske noen tvil om at hele Verdal kommune som organisasjon bestreber seg på å levere tilfredsstillende og gode tjenester innen alle felt av kommunes ansvar. Samtidig må vi utvikle både tjenesteformer og kapasiteter for å møte endrede behov fram i tid, og også fortløpende tilpasse til endringer i rammebetingelser. Det er imidlertid ikke unaturlig at fokus, og spørsmål, innen helse og velferdsområdet omhandler tiden fram til nye bygninger og løsninger er realisert. Det er en viktig oppgave å skape trygghet for ulike pleiebehov også i denne fasen av en utviklingsprosess.

Befolkningsframskrivingen fram mot 2020 for aldersgruppen 80+ er 25 personer flere enn i 2015. Det betyr at befolkningsgruppen er relativt stabil i perioden. I Verdal kommune var det i 2015 72 dødsfall av de som bodde i institusjon. I 2016 var det annerledes, med mer enn halvering av antall dødsfall – 31 dødsfall. Slike svingninger er vanlig, og har betydning for driften av institusjoner og kapasiteten. Likevel har helsetjenestene i Verdal hatt en nedgang på antall utskrivningsklare med 37 døgn fra 2015 – 2016. Det betyr at hjemmetjenesten gir flere forsvarlige helsetjenester i hjemmet enn før, og det er en ønsket utvikling og i samsvar med målene i samhandlingsreformen og kommunedelplan helse og velferd i Verdal kommune.

Det gjennomføres for tiden omtrent fortløpende ROS-analyse om behov for heldøgns plasser, for det må være befolkningens behov for forsvarlige helsetjenester som ligger til grunn for tiltak. Dette er svært viktig for kommunen som tjenesteleverandør til borgerne, og deres opplevelse av trygghet og faktiske trygghet. Likevel er det viktig å være forberedt på utfordringene situasjonen kan gi. Av den grunn arbeides det med å lage en beredskapsplan for perioden fram mot nytt helsebygg står ferdig i 2020. Med dette tas det høyde for at det kan komme behov ut over det vi i dag har kunnskap om i kommunen.

Tiltak 1:
Det utredes en trinnvis prosess hvor noen av de 18 omsorgsboligene/leilighetene på G/H bygget (trygghetsboligene) på Ørmelen kortsiktig kan tas i bruk for demente og bemannes døgnet rundt. Vi vet ut fra kartleggingene som ble gjort i 2015, jf. PS 86/14 og orienteringssak PS 77/15, at det er omsorgsboliger for demente med heldøgns bemanning som vil være mest presserende fram mot 2020.

Tiltak 2:
Det er under utredning en anbudskonkurranse hvor målet er å skaffe 4-6 beredskapsplasser i sykehjem, slik at en større opplevelse av trygghet kan ligge til grunn i endringsfasen vi nå er inne i.

Rådmannen ser det ikke som aktuelt å åpne institusjonsplasser på ØBH. Med den kunnskapen vi har i dag er det ikke vurdert som behov for denne kapasiteten. I tillegg vil dette være så vidt ressurskrevende at det handlingsrommet vi har for endring vil bli vesentlig redusert, samt at det vil bidra til mindre fleksibilitet ved iverksetting av tjenester i nytt helsebygg. Samtidig vil det også bli utfordrende opp mot de økonomiske modellene staten har for tilskudd til bygging av nye institusjonsplasser. Imidlertid er det, som nevnt ovenfor, viktig å synliggjøre og skape en faktisk buffer for å kunne håndtere eventuelle ukjente nye behov.

Som tidligere redegjort for i PS 31/16 og 86/14 mangler Verdal kommune et adekvat tilbud i mellomrommet for hjemmeboende med hjemmetjenester og sykehjem. Av den grunn er det omsorgsboliger med heldøgns bemanning for demente det er størst behov for framover.

Begge de skisserte tiltakene vil gi økte kostnader ved realisering. Tiltak 1 vil bety styrking av bemanning slik at det gis heldøgns tjenester i de boligene som er aktuell å ta i bruk. For eksempel vil 8 omsorgsboliger for demente med heldøgns bemanning gi et bemanningsbehov på ca 12 årsverk - en lønnsutgift på ca 5,4 mill/år.
Tiltak 2 er uklart hva døgnpris ligger på (forespørsler under utredning, ikke iverksatt), og hvor fleksibelt et slikt tiltak kan være med tanke på kostnad. Å ha en slik beredskap vurderes som mer hensiktsmessig; både økonomisk, m.h.t. økt handlingsrom og fleksibilitet til å rekruttere riktig permanent kompetanse i de ulike tjenestene når det nye bygget står ferdig.

Når det gjelder forslag om kartlegging av framtidig behov viser rådmannen til PS 31/16 «Hvor mange døgnbemannede plasser skal Verdal kommune ha?» i kommunestyret 25. april 2016 (og for så vidt PS 86/14 og PS 77/15). PS 31/16 er grunnleggende for den utviklingsprosess som nå er i gang, og svarer etter rådmannens skjønn opp hovedessensen i forslaget fremmet i ordskiftet i PS 07/17. Rådmannen ser ikke pr i dag at det er endringer fra denne utredningen som vil rettferdiggjøre en ny større utredning. Den innholdsmessige utviklingen som ligger i de nevnte sakene viser hvordan økt kunnskapsgrunnlag og tilpasning til endringer i statlige finansieringsordninger bidrar til å drive en utviklingsprosess framover.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.03.2017 11:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS