Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.03.17- PS 32/17 Innspill til Fylkesvegplan 2018 – 2021(2023)

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2016/658 - /120

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.03.2017 20/17
Formannskapet 16.03.2017 32/17
Kommunestyret 27.03.2017  

 

Rådmannens forslag til innstilling:
Verdal kommune har følgende innspill til prioriterte investeringer ved utarbeidelse av Fylkesvegplan 2018 – 2021 (2023)

Strekningsvise investeringer uten bompenger:
FV 757, Havnekrysset Øst – Holbergkrysset
FV 759, Stiklestad - Steinkjer

Forsterkning og asfaltering av fylkesveger:
FV170, Lein – Steinkjer grense
FV. 160, Skjækerfossen - Vera

Nye gang/sykkelvegprosjekt:
FV 72, GS Vinne – Levring
FV 757, GS Vuku sentrum. 

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Arbeidet med rullering av Fylkesvegplan er nå i full gang. I den forbindelse ble det den 23.05.2016 avholdt ett dialogmøte på Stiklestad Nasjonale kultursenter vedrørende forberedende arbeid til Fylkesvegplan for perioden 2018– 2021. Dessverre mottok ikke Verdal kommune referat fra dette møtet med tilhørende følgebrev fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune før i mail den 02.02.2017. Etter kontakt med Fylkeskommunens saksbehandler har Verdal kommune lovd å levere innspill til Fylkesvegplan 2018 – 2021 (2023) i løpet av mars 2017.

Det er store utfordringer på mange områder innenfor Fylkesvegsektoren. Her kan nevnes store etterslep på vedlikeholdssiden, manglende asfaltdekke på fylkesveger, bygging av gang/sykkelveger, flaskehalser, trafikksikkerhet samt miljøutfordringer. Samtidig kan det se ut som økonomiske rammene til samferdsel blir redusert i kommende vegplanperiode.

I dialogmøtet på Stiklestad fremhevet Verdal kommune at det viktigste samferdselsprosjektet i kommunen var å få på plass E6-prosjektet samt elektrifisering av Trønderbanen. Dette er statlige prosjekt.

Asfaltprosjektet på Fylkesvegnettet er også viktig og må fortsatt prioriteres. Kommunen tenker her spesielt på vegen fra Skjækerfossen til Vera samt forsterkning og asfaltering av Fv170 Lein – Steinkjer grense.

I tillegg er det viktig å ivareta transporten og trafikksikkerheten inn mot industriområdet på Ørin. Likeledes kalktransporten fra Tromsdalen som er en stor påkjenning for miljøet på og langs FV72 og FV757.

Verdal kommune har i 2016 forskuttert utbedringer på FV757, Holbergkrysset - Havnekrysset. Dette prosjektet må prioriteres høyt for å få tilbake de forskutterte midlene.

Vurdering:
Rådmannen foreslår ut fra det ovennevnte følgende innspill til Fylkesvegplan for perioden 2018 – 2021 (2023).

Strekningsvise investeringer uten bompenger:
FV 757, Havnekrysset Øst – Holbergkrysset
FV 759, Stiklestad - Steinkjer

Forsterkning og asfaltering av fylkesveger:
FV170, Lein – Steinkjer grense
FV. 160, Skjækerfossen - Vera

Nye gang/sykkelvegprosjekt:
FV 72, GS Vinne – Levring
FV 757, GS Vuku sentrum. 

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.03.2017 12:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS