Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 27.04.2017

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 27.04.2017 
Tid           : 09:00 - 10:45
Til stede   : 9 representanter

 

Før møtet ble det gitt følgende orientering:

 • Økonomisk rapportering pr. 31.03. v/enhetsleder økonomi Arnstein Kjeldsen.
   

   

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 46/17 Godkjenning av møteprokoll 06.04.2017 Protokoll
PS 47/17 Etablering av nytt revisjonsselskap Revisjon Midt-Norge SA Saksframlegg Protokoll
PS 48/17 Grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i Trøndelag - Fylkesveger i Nord - Trøndelag - Fylkestingets vegprioriteringer - Høring Saksframlegg Protokoll
PS 49/17 Nye Stiklestad Park Hotell AS - søknad om skjenkebevilling Saksframlegg Protokoll
PS 50/17 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 27.04.2017

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Håkon Hafell KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei Arvid Wold møtte som vara 
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Nei Bjørn Stian Hojem møtte som vara 

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

 

 

PS 046/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.04.2017

BEHANDLING:
Ordfører
forslo følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 6. april 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 6. april 2017 godkjennes.
   
  
   

PS 047/17 Etablering av nytt revisjonsselskap Revisjon Midt-Norge SA  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.04.2017

BEHANDLING:
AP v/Trine Reitan
fremmet følgende forslag til pkt. 3:
Representant: Ordfører.
1. vararepresentant: Varaordfører.

SP v/Karl B. Hoel fremmet følgende forslag til pkt. 3:
2. vararepresentant: Pål Sverre Fikse.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling og forslag til pkt. 3 enstemmig vedtatt.
       
INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret slutter seg til samvirkeforetaket med navn Revisjon Midt-Norge SA
 2. Kommunestyret godkjenner utkast til vedtekter.
 3. Som representant og vararepresentanter til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA velges henholdsvis: Ordfører og varaordfører (1. vara) og Pål Sverre Fikse (2. vara).
 4. Kommunestyret vedtar at KomRev Trøndelag IKS oppløses.
 5. Kommunestyret godkjenner at alle aktiva og passiva i KomRev Trøndelag IKS overføres til Revisjon Midt-Norge SA.
   

 

 

PS 048/17 Grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i Trøndelag - Fylkesveger i Nord - Trøndelag - Fylkestingets vegprioriteringer - Høring
 
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.04.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:  
Verdal formannskap foreslår at vedtak i K-sak 21/17 legges til grunn for forslag til høringsuttalelse til vedlagte «Grunnlagsdokument for samferdselsstrategi – fylkesveger i Nord-Trøndelag. Vedtak i K-sak 21/17 suppleres med enkelte tilleggstiltak nevnt i ovennevnte dokument.

Ut fra dette foreslår Verdal formannskap følgende prioriteringer på investeringstiltak innenfor Fylkesvegnettet i Verdal kommune.

Fornyingsprosjekt:

 • Fv758 Vuku – Stene Skanse.
   

Forsterkning til 10 tonns bæreevne med asfalt:

 • FV. 160, Skjækerfossen - Vera FV170, Lein – Skurset
   

Punktvis utbedring:

 • Fylkesveg 757 Havnekrysset øst – Holbergkrysset
 • Fylkesveg 757 Stiklestad alle X Verdal videregående skole
 • FV 759, Stiklestad - Steinkjer
   

Bruer med store skader slik at ny bru er nødvendig:

 • Kvernbrua på FV72.
   

Nye gang/sykkelvegprosjekter:

 • FV 72, GS Vinne – Levring
 • FV 757, GS Vuku sentrum
 • FV 759 Lund – Leksdal skole (GS) 
   

 

      

PS 049/17 Nye Stiklestad Park Hotell AS - søknad om skjenkebevilling   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.04.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:     

 1. Nye Stiklestad Park Hotell AS, org. nr. 995 791 870, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.20.
 2. Wenche N. Wiborg og Svenn-Erik Wiborg godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   

For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i ovennevnte, jfr. Alkohollovens § 4-4, 7. ledd.
  

 

PS 050/17 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.04.2017

BEHANDLING:  
Før møtet ble det gitt følgende orientering:

 • Økonomisk rapportering pr 31.3 v/enhetsleder Arnstein Kjeldsen.
   

Rådmann orienterte om:

 • Søknad om midler fra Ncom til bredbåndsutbygging– søknad er sendt og den er kvittert mottatt.
 • Invitert av fylkeslegen til møte i forbindelse med tilsynsrapport.
 • «En av oss» – læringsnettverk for inkludering – virksomhetsleder integrering og mangfold representerer Verdal kommune i dette nettverket.
 • Skolestruktur – høringsfrist gikk ut i går og det har kommet inn mange uttalelser. Disse skal nå gjennomgås. Saken vil bli behandlet i formannskap 1. juni og kommunestyret 19. juni.
 • Trafikksikkerhet – statistikk drepte og hardt skadde Verdal. 
   

  
  Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 27.04.2017 12:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS