Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 01.06.2017

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 01.06.2017 
Tid           : 10:20 - 15:50
Til stede   : 9 representanter. Anne Kolstad fikk permisjon og forlot møtet under sak 61/17 (kl. 12.00). Bjørn S. Hojem møtte. Til stede 9 representanter. Karl B. Hoel fikk permisjon og forlot møtet under sak 61/17 (kl. 13.45). Til stede 8 representanter. Bjørn S. Hojem fikk permisjon og forlot møtet etter sak 61/17. Til stede: 7 representanter.
  

   

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 60/17 Godkjenning av møteprokoll 11.05.2017 Protokoll
PS 61/17 Skolestruktur og forskriftsendring 2017 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 62/17 Orientering: Innherredssamarbeidet - videreføring Saksframlegg Protokoll
PS 63/17 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 01.06.2017

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Håkon Hafell KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja Fikk permisjon og forlot møtet under sak 61/17 (kl. 13.45). 
Anne Kolstad SV Medlem Ja Fikk permisjon og forlot møtet under sak 61/17 (kl. 12.00). Bjørn S. Hojem møtte, fikk permisjon etter ar sak 61/17 var avstemt

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

 

 

PS 060/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 01.06.2017

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 11.05.2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 11.05.2017 godkjennes.
     
  
   

PS 061/17 Skolestruktur og forskriftsendring 2017 - Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 01.06.2017

BEHANDLING:
SP/SV v/Marit Voll
fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Saken utsettes til november 2017.

 • Det gjøres en vurdering av de samfunnsmessige konsekvensene som eventuelle endringer i skolestruktur eller nedleggelse av skoler kan medføre.
 • Det ses på muligheter for å bedre kapasitetsutnyttelser i eksisterende skolebygg gjennom endring av skolekretsgrenser.»
   

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 4 mot 5 stemmer.

Anne Kolstad fikk permisjon under behandlingen av saken (kl.12.00). Bjørn S. Hojem møtte i hennes sted. Til stede 9 representanter.

Pål Sverre Fikse fremmet på vegne av SP/SV/V følgende alternativt forslag til vedtak:

 1. Verdal kommune opprettholder dagens skolestruktur.
 2. Elevtallet ved grendeskolene i Verdal har holdt seg stabil de 10 siste år. Skolen har stor betydning for bosetting og bolyst i hele kommunen. Nedleggelse av Volden, Garnes, Ness og Leksdal vil ha negativ effekt på bosettingsmønster og utvikling i disse nærmiljøene.
 3. Med bakgrunn i skolebruksplan Verdal (K94/14) bes rådmannen legge frem framdriftsplan for oppgradering av skolebygg i Verdal til akseptabel standard.
   

Karl B. Hoel fikk permisjon og forlot møtet kl. 13.45. Til stede: 8 representanter.

AP v/Trine Reitan fremmet følgende endringsforslag:

 • Pkt. 2 i rådmannens innstilling går ut.
 • Pkt. 5 i rådmannens innstilling – Garnes tilføyes.
 • Pkt. 6 i rådmannens innstilling – Bevaring av Garnes skole innarbeides i forskrift.
 • Pkt. 7 i rådmannens innstilling – setningen «Garnes skole legges ned» strykes.
   

Votering:
Det ble først votert over forslaget fra SP/SV/V som falt med 3 mot 5 stemmer.
Det ble deretter votert delvis punktvis og alternativt over rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra AP med slikt resultat:

 • Pkt. 1 rådmannens innstilling – delt innstilling 4 mot 4 stemmer.
 • Pkt. 2 rådmannens innstilling alternativt mot AP sitt forslag – AP sitt forslag vedtatt med 7 stemmer. 1 stemme ble avgitt for rådmannens innstilling.
 • Pkt. 3 rådmannens innstilling – delt innstilling 4 mot 4 stemmer.
 • Pkt. 4 rådmannens innstilling – delt innstilling 4 mot 4 stemmer.
 • Pkt. 5 rådmannens innstilling alternativt mot AP sitt forslag – AP sitt forslag vedtatt med 7 stemmer. 1 stemme ble avgitt for rådmannens innstilling.
 • Pkt. 6 i AP sitt forslag falt med 3 mot 5 stemmer.
 • Pkt. 6 i rådmannens innstilling – delt innstilling 4 mot 4 stemmer.
 • Pkt. 7 i AP sitt forslag – falt med 3 mot 5 stemmer.
 • Pkt. 7 i rådmannens innstilling – delt innstilling 4 mot 4 stemmer.
   

Ved voteringen var det 8 medlemmer til stede – og det endte da med stemmelikhet i flere punkt. Når realitetsvedtak skal fattes i kommunestyret, gjelder ikke leders stemme ved stemmelikhet her. Det betyr at nye pkt. 1, 2, 3, 5 og 6 legges fram for kommunestyret med delt innstilling – da 4 stemte for rådmannens innstilling i disse punktene og 4 stemte i mot.
         
INNSTILLING:   

 1. Elevene fra Volden flyttes over til Vuku oppvekstsenter pr. 1/8-2018.
 2. Elevene fra Ness oppvekstsenter flyttes over til Vinne skole fra 1/8-2019. (tidligere pkt. 3)
 3. Elevene fra Leksdal skole flyttes over til Stiklestad skole fra 1/8-2022. (tidligere pkt. 4)
 4. Det gjennomføres et koordinert moderniseringsprogram for renovering/nybygging av barneskolene ved Garnes, Vuku, Vinne, Ørmelen og Stiklestad gjennom en fem års periode med start høsten 2017. (tidligere pkt. 5)
 5. «Forskrift om skoleområder i Verdal» endres i samsvar med alternativ 3. (Tidligere pkt. 6)
 6. Volden skole legges ned, Ness skole legges ned, Garnes skole legges ned og Leksdal skole legges ned. Det foretas en gjennomgang av gjenværende kommunal bygningsmasse sett opp mot lokalsamfunnenes behov og kommunens eget fremtidige behov høsten 2017 og våren 2018. (tidligere pkt. 7)
   


   

PS 062/17 Orientering: Innherredssamarbeidet - videreføring   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 01.06.2017

BEHANDLING:
Bjørn S. Hojem
fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 7 representanter.

Ordfører orienterte.

Ordfører foreslo følgende forslag til vedtak:
«Saken tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Saken tas til orientering.
 
  
  

PS 063/17 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 01.06.2017

BEHANDLING:  
Rådmannen orienterte:

 • Denne uka årsmøte i Trøndelags Europakontor – avvikles i Brussel. Hvordan skal deltakelsen være framover? Vi er representert på årsmøtet.
 • Møte denne uka i Petroleumspolitisk utvalg Trøndelag– som er et samarbeid mellom Orkdal, Trondheim, Stjørdal og Verdal i tillegg til Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord- Trøndelag fylkeskommune.
   

Ordfører orienterte.

 • Møte i Petroleumspolitisk utvalg Trøndelag.
 • Åpning Turneteateret 9. september – som vertskommune – ordfører har hatt møte med de, der de spør om hvilke rolle vi kan ha ved åpningen. Ønsker formannskapets synspunkt til hva som kan være kommunens bidrag til åpningen – kan en lunsj være aktuell (der kommunen er vertskap).
 • Rådmannens lønnsforhandlinger. – dette punktet ble orientert om i lukket møte jfr. Kommunelovens § 31.4 – etter enstemmig vedtak.
   

 
  Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 02.06.2017 11:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS