Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 15.06.2017

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 15.06.2017 
Tid           : 09:00 (startet etter generalforsamling og eiermøte VekstTorget AS) Slutt 14:45.
Til stede   : 9 representanter. Pål Sverre Fikse fikk permisjon og forlot møtet under sak 67/17. Til stede: 8 representanter.

 
Før møtet ble det avviklet generalforsamling og eiermøte i VekstTorget AS.

Formannskapet fikk før møtet overlevert underskrifter mot nedlegging av Stekke Kafe.

Før møtet ble satt ble det orientert om:

 • Tilsynsrapport fra Fylkesmannen – langtidsplass v/virksomhetsleder Unni H. Sellæg  
   

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 64/17 Godkjenning av møteprokoll 01.06.2017 Protokoll
PS 65/17 Økonomirapportering 1. tertial 2017 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 66/17 Nytt aktivitetstilbud på Stekke Saksframlegg Protokoll
PS 67/17 Brann- og redningsberedskap i Verdal  Saksframlegg Protokoll
 PS 68/17 Organisering av samarbeid etter kommunelovens § 27  Saksframlegg Protokoll
 PS 69/17 Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verdal kommune  Saksframlegg Protokoll
 PS 70/17 Samhandlingsreformen: Revidert samarbeidsavtale inkl. tjenesteavtaler (i vedlegg)  Saksframlegg Protokoll
 PS 71/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr 02.06.17  Saksframlegg Protokoll
 PS 72/17 Marit Anna Morken - søknad om fritak fra vervet som medlem i komite mennesker og livskvalitet for resten av valgperioden 2015-2019  Saksframlegg Protokoll
 PS 73/17 Anne-Gudrun C K. Lyngsmo - søknad om permisjon fra vervet som kommunal representant i Sør-Innherad kirkelige fellesråd for perioden juni 2017 - juni 2018  Saksframlegg Protokoll
PS 74/17 Orientering - Protokoll
 PS 75/17 PE-sak: Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2017  Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte formannskap 15.06.2017

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Håkon Hafell KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Nei Bjørn Stian Hojem møtte som vara 

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

 

PS 064/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.06.2017

BEHANDLING:
Håkon Hafell
kommenterte følgende:
Han stemte ikke som han sa i møtet under voteringen av sak 61/17 og presiserer at han ønsket å stemme for nedlegging av Volden skole.

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 1. juni 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 1. juni 2017 godkjennes.
      
  
   

PS 065/17 Økonomirapportering 1. tertial 2017 Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.06.2017

BEHANDLING:
Votering:

 • Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1, 2 og 3 a-g ble enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens forslag til innstilling pkt. 3 h-i ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.
   

INNSTILLING:    

 1. Økonomirapportering 1. tertial 2017 Verdal kommune tas til etterretning.
 2. Verdal kommunes driftsbudsjett endres slik:
  a) Kr. 600.000,- tilføres Virksomhetsleder kultur til etablering av to prosjektstillinger. Finansieres ved bruk av statlige prosjektmidler (Ungdomslos) kr. 350.000,- og bruk av disposisjonsfond kr. 250.000,-.
  b) Avsetningen til legevakt økes med kr. 500.000,-. Dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
  c) Virksomhetsleder skole/SFO styrkes med kr. 1.200.000,- på grunn av ikke gjennomførte strukturtiltak 2017. Dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
  d) Fellesområdet styrkes med 1.100.000,- til dekning av kostnader for Innherred samkommune fra 2016. Dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
  e) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige endringer mellom virksomhetsområdene for å tilpasse pensjonskostnadene.
 3. Verdal kommunes investeringsbudsjett justeres slik:
  a) Kr. 15.000.000,- bevilges til forskuttering av utbygging av Havnekrysset FV757
  b) Kr. 500.000,- bevilges til Utredning av nye sandfilter Hallemsåsen vannrenseanlegg og nytt høydebasseng Hallia
  c) Kr. 500.000,- bevilges til sluttfinansiering av anlegget som knytter sammen vannledninger mellom Verdal og Levanger.
  d) Kr. 1.000.000,- bevilges til diverse tiltak i teknisk rom for svømmehall samt til frosting av vindu mot parkeringsplass for svømmehallen ved Verdal barne- og ungdomsskole.
  e) Kr. 1.000.000,- bevilges til renovering av Ørmelen barneskole
  f) Avsetningen til tilpasning av rådhuskvartalet reduseres med 3,0 millioner kroner.
  g) Det bevilges 2.000.000,- til ferdigstilling av vannforsyning Ulvilla
  h) Det bevilges 1.000.000,- til oppgradering Moparken
  i) Bruk av lån økes med kr. 18.000.000,-. Det tas ikke opp ytterligere lån, men benyttes ubrukte lånemidler.
   

 
   

PS 066/17 Nytt aktivitetstilbud på Stekke   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.06.2017

BEHANDLING:
Følgende ble utdelt i møtet:

AP v/Trine Reitan fremmet forslag om at siste setning i komiteens innstilling strykes.

Det ble først votert over AP sitt forslag som ble enstemmig vedtatt.

Ved votering ble komiteens innstilling, uten siste setning, vedtatt med 6 mot 3 stemmer.
   
INNSTILLING:  
Kommunestyret i Verdal tar innbyggerinitiativet til orientering, og ber rådmannen realisere dag-, lærings- og mestringstilbud på Stekke innen 1.august 2017.
  
  
  

PS 067/17 Brann- og redningsberedskap i Verdal   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.06.2017

BEHANDLING:
Pål Sverre Fikse
fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 8 representanter.

Følgende ble utdelt i møtet:

AP v/Ove M. Haugan fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Saken utsettes til behandling umiddelbart etter sommerferien slik at flere saksopplysninger blir tydeliggjort. Jamfør tidligere kommunestyrevedtak.»

Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 4 mot 4 stemmer.
   
VEDTAK:  
Saken utsettes til behandling umiddelbart etter sommerferien slik at flere saksopplysninger blir tydeliggjort. Jamfør tidligere kommunestyrevedtak.
  
  
  

PS 068/17 Organisering av samarbeid etter kommunelovens § 27   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.06.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  

 1. Fagområdet oppmåling etableres som samarbeid etter kommuneloven §27, med navn Innherred kommunesamarbeid, geodata og oppmåling.
 2. Vedtekter for Innherred kommunesamarbeid, regnskap, innfordring og lønn vedtas som foreslått.
 3. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide tilsvarende vedtekter for Innherred kommunesamarbeid kemner, ikt, innkjøp og kommuneadvokater samt for Innherred kommunesamarbeid, geodata og oppmåling.
 4. Utfyllende dokumenter, som understøtter vedtektene, utarbeides og legges fram for folkevalgt behandling over sommeren.'
 5. Generell samarbeidsavtale for å understøtte fortsatt samarbeidsstrategi utarbeides og legges fram for folkevalgt behandling over sommeren.
   

   
  

PS 069/17 Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.06.2017

BEHANDLING:
Følgende ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  
Med hjemmel i Lov om kommunale helse og omsorgstjenester §3-2a vedtar kommunestyret i Verdal lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verdal kommune. 
 
  
  

PS 070/17 Samhandlingsreformen: Revidert samarbeidsavtale inkl. tjenesteavtaler (i vedlegg)   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.06.2017

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  
Revidert samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF med tilhørende tjenesteavtaler godkjennes.
  
  
  

PS 071/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr 02.06.17   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.06.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Verdal kommune avgir høringsuttalelse til følgende:

 • Høring - innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål mv.
   

    
  

PS 072/17 Marit Anna Morken - søknad om fritak fra vervet som medlem i komite mennesker og livskvalitet for resten av valgperioden 2015-2019
 
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.06.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Forslag til pkt. 2 vil bli fremmet i kommunestyrets møte.
   
INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Marit Anna Morken om fritak fra vervet som medlem i komite mennesker og livskvalitet for resten av valgperioden 2015-2019.
 2. Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet for resten av valgperioden 2015-2019:
   

 
   
  

PS 073/17 Anne-Gudrun C K. Lyngsmo - søknad om permisjon fra vervet som kommunal representant i Sør-Innherad kirkelige fellesråd for perioden juni 2017 - juni 2018
 
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.06.2017

BEHANDLING:
AP v/Ove Morten Haugan
fremmet følgende forslag til pkt. 2:
«Knut Johansson»

Det ble votert punktvis med slikt resultat:

 • Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag til pkt. 2 fra AP – enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Anne-Gudrun C. K. Lyngsmo om permisjon fra vervet som kommunal representant i Sør-Innherad kirkelige fellesråd for perioden 19. juni 2017 til ut juni 2018.
 2. Ny kommunal representant i Sør-Innherad kirkelige fellesråd for perioden 19. juni 2017 til ut juni 2018: Knut Johansson.
   

  
  

PS 074/17 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.06.2017

BEHANDLING:  
Før møtet ble det orientert om:

 • Tilsynsrapport fra Fylkesmannen – langtidsplass v/virksomhetsleder Unni H. Sellæg.
   

Rådmannen orienterte om:

 • Seminar Korus (kompetansesenter rus Midt-Norge) i samarbeid med Verdal kommune avviklet 14. juni 2017. Tema: Nasjonal overdosestrategi.
 • KS-modell for anslag demografikostnader. 
   

 
 

PS 075/17 PE-sak: Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2017   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.06.2017

BEHANDLING:
Rådmann
forlot møtet.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til Kommunelovens § 31.3

Ensidighetsprotokoll ble utdelt i møtet.

Ved votering ble ordførers forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Formannskapet godkjenner protokoll for fastsettelse av rådmannens lønnsbetingelser fra 01.01.17. 
  
  

 
  Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 16.06.2017 09:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS