Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 31.08.17- PS 85/17 Høringssvar på forslag til endring av introduksjonslov og tilhørende forskrifter

Saksbehandler: Anne Grete Wold Olsen

Arkivref: 2017/5717 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 31.08.2017 85/17

 

Rådmannens innstilling:
Høringssvar fra Verdal kommune til Forslag om endringer i lov av 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordningen og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) og tilhørende forskrifter.

Verdal kommune viser til brev av 14.juli 2017 fra Justis- og beredskapsdepartementet der forslag til endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter ble sendt på høring.

8 Forslag til endringer i introduksjonsloven
§1 Formål
Verdal kommune ser det som positivt at begrepet asylsøkere innlemmes i formålet.

§ 4 nytt fjerde ledd
Verdal kommune foreslår følgende ordlyd
Arbeids- og utdanningsrettede tiltak som vil styrke den enkeltes mulighet for deltagelse i arbeidslivet, skal være en del av introduksjonsprogrammet. Arbeids- eller utdanningsrettede tiltak, og eventuelt hvilke tiltak som skal inngå i programmet, skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Begrunnelse:
Arbeids- og utdanningsrettede tiltak vil stort sett alltid lønne seg. Vi ser at to år i program er for kort tid for de fleste. Det er fåtallet som kommer i arbeids- eller utdanningsrettede tiltak etter endt program, noe også statistikken viser.

§5
Programmet kan vare inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon. Når det vil styrke den enkeltes mulighet for overgang til arbeid- eller ordinær utdanning, eller for å nå målsettingen i den individuelle planen, kan programmet vare inntil tre år.

Verdal kommune har følgende kommentar til § 5:
Lovforslaget oppleves som noe upresist og kan tolkes i mange retninger.
Det ligger en stor grad av skjønnsutøvelse i lovforslaget. Slik vi ser det, og som er vår virkelighet, er at mange deltakere har behov for å få forlenget programmet blant annet på grunn av liten skolebakgrunn. Realiteten er at få deltakere har nådd sin målsetting etter to år i program og har behov fortsatt grunnleggende kvalifisering.
Hvis mange får forlenget programtiden vil det få store økonomiske konsekvenser for kommunen fordi økte inntekter ikke følger lovforslaget. Utvidelse til tre år i program vil medføre ekstra utbetaling av introduksjonsstønad i et år for mange deltakere.
Utvidelse til tre år vil også føre til økt behov for personell (programrådgivere) da det til enhver tid vil være flere deltakere i introduksjonsprogrammet.
Verdal kommune ser behovet for at flere får tre år, men mener lovendringen må føre med seg økt inntekt til kommunene.

§ 6 første ledd og nye tredje og fjerde ledd skal lyde:
Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i introduksjonsprogram. Den skal utformes på bakgrunn av en kartlegging av vedkommendes opplæringsbehov og av hvilke tiltak vedkommende kan nyttiggjøre seg.

Dersom deltakeren har fått kartlagt sin kompetanse, mottatt karriereveiledning eller deltatt i opplæring og andre tiltak før bosetting i kommunen, skal kommunen bygge videre på dette arbeidet i utformingen av deltakerens individuelle plan.

Verdal kommune har følgende kommentar til §6
Det bør, slik vi ser det, være en plikt til å motta karriereveiledning og delta på opplæring i mottak. Hvis bosettingen skal være god, og kommunen skal kunne bygge videre på dette arbeidet jf. lovforslaget, er plikt en nødvendighet så fremt deltakeren er i stand til det. Det vil gjøre at overgangen fra mottak til bosetting får en bedre flyt, og mer adekvat for den enkelte deltaker og bosetter/ programrådgiver. For at dette skal fungere krever det at asylmottaket sender info til bosettingskommune med en gang bosetting er bestemt.
Det er også viktig at det eksisterer et felles verktøy slik at kommunen kan bygge videre på §6 etter bosetting.

Kapittel 4A. Opplæring i mottak

Ny §21
§ 21. Plikt til deltakelse i opplæring for asylsøker i mottak
Plikt til deltakelse i opplæring i norsk og opplæring i norsk kultur og norske verdier gjelder for asylsøker i mottak over 16 år som ikke har fått endelig vedtak om opphold.
Plikt til deltakelse etter første ledd inntrer ved første gangs registrering i mottak. Plikten gjelder ikke for asylsøker som har fått endelig avslag på søknad om oppholdstillatelse.
Dersom særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det, kan kommunen etter søknad frita asylsøkeren fra plikt til deltakelse.

Verdal kommune har følgende kommentar til § 21
Verdal kommune ser det som positivt at asylsøkere får et bedre tilbud når de kommer til mottak i kommunene, og kommunen plikt til å tilby opplæring i norsk, norsk kultur og verdier. For at dette skal fungere krever det at asylmottaket sender info til bosettingskommune med en gang bosetting er bestemt.

9.3 Forskrift om fravær og permisjoner ved nyankomne innvandreres deltagelse i introduksjonsordning

Forskrift § 5-4 nytt annet ledd skal lyde:
Deltakere som er i omsorgspermisjon etter fødsel eller adopsjon skal fra og med den fjerde måneden av permisjonstiden få et individuelt tilpasset minimumstilbud om oppfølging og norskopplæring eller språktrening.

Verdal kommune har følgende kommentar til forskrift §5-4
Verdal kommune mener lovforslaget mangler gjensidighet, vi må ha veldig gode argument for å motivere deltakerne til å motta slik oppfølging. Lovforslaget baseres for mye på tilfeldigheter og at det pålegger på kommunen mer plikter-/arbeid uten at det medfører ressurser.

Vedlegg:

 1. Høringsbrev
   
 2. Høringsnotat
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)
 2. Meld.St.16(2015-2016) Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring.
 3. Meld.St.30(2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv- en effektiv integreringspolitikk.
   

Saksopplysninger:
Rådmannen anser det som viktig at det gis en uttalelse på høringsnotatet fra Justis- og beredskapsdepartementet. Forslagene følger opp tiltak i meldinger til Stortinget Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring og Fra mottak til arbeidsliv- en effektiv integreringspolitikk.

Forslagene skal bidra til at flere går over i arbeid eller utdanning etter introduksjonsprogram og norskopplæring.

Departementet foreslår blant annet:

 1. At kommunen får en plikt til å tilby opplæring i norsk og opplæring i norsk kultur og norske verdier til asylsøkere i mottak, og at den enkelte får en plikt til å delta i slik opplæring.
 2. At ordningene i introduksjonsloven skal bygge videre på kompetansekartlegging, karriereveiledning og eventuelle andre tiltak som er gjennomført før bosetting.
 3. At arbeids- eller utdanningsrettede tiltak alltid skal vurderes i arbeidet med utformingen av den enkeltes individuelle plan. Dersom slike tiltak vil styrke vedkommendes mulighet for deltakelse i arbeidslivet, skal de inngå i programmet som et av minimumselementene. Dette skal nedfelles i den individuelle planen.
 4. At kommunene skal gis en plikt til å legge til rette for et individuelt tilpasset tilbud for deltakere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som er i omsorgspermisjon.
   

Høringsnotatet omfatter også endringer bestemmelsen i introduksjonsloven som regulerer behandling av personopplysninger. I tillegg foreslås en helt ny forskrift om behandling av personopplysninger, og at NIR-forskriften oppheves (nasjonalt introduksjonsregister) og at det fastsettes en ny forskrift som er mer overordnet og regulerer behandlingen av personopplysninger etter introduksjonslovens § 28.
NIR er et register over enkeltpersoners deltakelse i norskopplæring og introduksjonsprogram. NIR omfatter også personer som er i målgruppa for norskopplæring for asylsøkere.
Bakgrunnen for forslaget er blant annet EUs nye personvernordning og et behov for å gjøre bestemmelsen mer fleksibel for endringer. Departementet foreslår at formålene for behandling av personopplysningene samles og gjøres mer overordnede for å legge til rette for nye tiltak og ordninger.

Vurdering:
Rådmannen anser det som viktig at det gis en uttalelse på høringsnotatet fra Justis- og beredskapsdepartementet.
Det er av stor betydning for deltakere i introduksjonsprogram blir kvalifisert for arbeid eller videre utdanning. På sikt vil dette, sett fra et integreringsperspektiv, ha positive ringvirkninger for Verdalsamfunnet, og det vil trolig ha en samfunnsmessig og verdiskapende betydning at vi får flere over i arbeid og utdanning etter endt introduksjonsprogram.

 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 25.08.2017 11:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS