Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 31.08.17- PS 87/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr 21.08.17

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2017/230 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 31.08.17 87/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune avgir høringsuttalelse til følgende:

Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I henhold til delegeringsreglement er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegene av Verdal kommune.

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse leges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt av hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 21.08.17):

HøringDepartementFrist
Høring – forslag til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter  Arbeids- og sosialdepartementet 29.09.2017
Høring - forslag om ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006 og om straffebud om tvungen forsvinning i straffeloven  Utenriksdepartementet 29.09.2017
Høring om endringer i arbeidsmiljøloven  Arbeids- og sosialdepartementet 29.09.2017
Høring- Forslag til endring av EØS-vareloven  Nærings- og fiskeridepartementet 29.09.2017
Høring - NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene  Barne- og likestillingsdepartementet   30.09.2017
Høring - Endringer i byggesaksforskriften - Opprettelse av et seriøsitetsregister  Kommunal- og moderniseringsdepartementet 30.09.2017
Høring om ny fagskolelov Kunnskapsdepartementet 30.09.2017
Forslag til endring av forskrifter om akvakultur for tilpasning til transport, oppbevaring, bruk og produksjon av rensefisk  Nærings- og fiskeridepartementet 01.10.2017
Høring - utkast til endring i lov om pensjonstrygd for sjømenn Arbeids- og sosialdepartementet 01.10.2017
NOU 2017:5 En påtalemyndighet for fremtiden - Høring Justis- og beredskapsdepartementet 01.10.2017 
Høring - Forslag til endring av forskrift om elsertifikater Olje- og energidepartementet 02.10.2017 
Høring - Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits Helse- og omsorgsdepartementet   02.10.2017 
Forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale Nærings- og fiskeridepartementet 03.10.2017 
Høring – Forslag til endringer i forskrifter til naturskadeforsikringsloven – Dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade mv. Justis- og beredskapsdepartementet 04.10.2017 
Høring - Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner, og endring i forskrift 29. mai 2015 om planlegging og godkjenning av landbruksveier Landbruks- og matdepartementet 07.10.2017 
Høring - Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr Landbruks- og matdepartementet 11.10.2017 
Høring Forslag til endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO) Kunnskapsdepartementet 13.10.2017 
Høring NOU 2017:13 Ny sentralbanklov Finansdepartementet 15.10.2017 
Høring om utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett Justis- og beredskapsdepartementet 16.10.2017 
Høring: Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften Justis- og beredskapsdepartementet 16.10.2017 
Høring - forslag til endringer i forskrift om AS Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet mv. Helse- og omsorgsdepartementet   16.10.2017 
Høring - Retningslinjer for statens annonsering i dagspressen - høring Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20.10.2017 
Høring - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser Arbeids- og sosialdepartementet 31.10.2017 
Høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen – sanksjoner og straff Finansdepartementet 31.10.2017 
Høring – diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern Justis- og beredskapsdepartementet 01.11.2017 
Høring - NOU 2017:9 Politi og bevæpning Justis- og beredskapsdepartementet 01.11.2017 
Høring - Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid Kunnskapsdepartementet 01.11.2017 
Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud for drosjetransport mv. Samferdselsdepartementet 07.11.2017 
Høring - forslag til ny forskrift om grasrotandel Kulturdepartementet 10.11.2017 
Høring - fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner Kulturdepartementet 10.11.2017 
Høring - Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek  Helse- og omsorgsdepartementet   10.11.2017 
Høring Forslag om endringar i opptaksforskrifta  Kunnskapsdepartementet 14.11.2017 
Høring - Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser  Helse- og omsorgsdepartementet   14.11.2017 
Høring - NOU 2017:12 Svikt og svik  Barne- og likestillingsdepartementet   30.11.2017 
NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap Justis- og beredskapsdepartementet 01.12.2017
Høring – NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder?  Justis- og beredskapsdepartementet 01.12.2017
Høring: Register over drap og vold med dødelig utgang Justis- og beredskapsdepartementet 10.01.2018

 
Vurdering:

Rådmannen foreslår at det legges fram sak på følgende av de utvalgte høringene:

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 25.08.2017 13:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS