Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 12.04.2018

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        12.04.2018
Tid:           09:00 - 10:40
Til stede:  9 representanter


Før møtet ble det gitt følgende orientering:

  
  
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 32/18 Godkjenning av møteprotokoll 22.03.2018 Protokoll
PS 33/18 Ny Holmen bru - Utbyggingsvedtak med finansiering Saksframlegg Protokoll
PS 34/18 Ny Stiklestad skole Saksframlegg Protokoll
PS 35/18 Hverdagsintegrering Saksframlegg Protokoll
PS 36/18 Tilstandsanalyse av Ørmelen bo- og helsetun og Verdal bo- og helsetun Saksframlegg Protokoll
PS 37/18 Tilsynsavgift - tilsyn med stedlig salg av tobakksvarer mv fra 1.1.18  Saksframlegg Protokoll
PS 38/18 Grappa Bar - skjenkekontroll 3. mars 2018 - prikktildeling  Saksframlegg Protokoll
PS 39/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 5.4.18  Saksframlegg Protokoll
PS 40/18 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 12.04.2018

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Nei Einar Asbjørn Tromsdal møtte som vara
Ove Morten Haugan DNA Medlem Nei Berit Gustad Nessø møtte som vara 
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Nei Bjørn Stian Hojem møtte som vara

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 032/18 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.04.2018

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 22. mars 2018 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:
Protokoll fra møte 22. mars 2018 godkjennes.
         
  
   

PS 033/18 Ny Holmen bru - Utbyggingsvedtak med finansiering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.04.2018

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.     
 
INNSTILLING: 

 1. Verdal kommunestyre godkjenner en kostnadsramme på 19,0 mill.kr inkl.mva. for bygging av ny Holmen bru.
   
 2. Prosjektet finansieres på følgende måte:
   
  År Totalbudsjett Lån Momskomp. Tilskudd
  2017 1,0 mill. kr. 0,8 mill.kr. 0,2 mill. kr.  
  2018 16,5 mill. kr. 13,2 mill. kr. 3,3 mill. kr.  
  2019 1,5 mill. kr. Tilskudd fra Verdalsbruket 1,5 mill. kr.
  Totalt 19,0 mill. kr. 14,0 mill. kr. 3,5 mill. kr. 1,5 mill. kr.

   
 3. Budsjettpost kommunale veger, uforutsett reduseres fra 2,0 mill.kr til 0,5 mill.kr med følgende finansiering.
   
  År Totalbudsjett Lån Mojmskomp
  2018 0,5 mill. kr. 0,4 mill. kr. 0,1 mill. kr.

   

       
   

PS 034/18 Ny Stiklestad skole   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.04.2018

BEHANDLING:
SP v/Marit Voll fremmet følgende alternativ til pkt. 1:
Det utredes fire tomteforslag (B, C, D og F) som legges til høring.

Det ble først votert alternativt over rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 og forslag fra SP, der forslag fra SP enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert samlet over pkt. 2, 3 og 4 som ble enstemmig vedtatt.
      
INNSTILLING:  

 1. Det utredes fire tomteforslag (B, C, D og F) som legges til høring.
 2. Det gjennomføres forhandlinger med grunneierne om tomtene.
 3. Det utredes løsninger både med og uten sambruk mellom skole- og idrettsformål.
 4. Videre arbeid gjennomføres etter tidsplan og struktur som foreslått av rådmannen i saken.
   

    
  

PS 035/18 Hverdagsintegrering   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.04.2018

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret slutter seg til vurderingene i saken, og ber rådmannen jobbe for at tiltakene blir iverksatt.
 2. Komité mennesker og livskvalitet ber om tilbakemelding på iverksatte tiltak én gang i året.
   


   

PS 036/18 Tilstandsanalyse av Ørmelen bo- og helsetun og Verdal bo- og helsetun   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.04.2018

BEHANDLING:
Behandling i komite mennesker og livskvalitet og plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:
 
Saken tas til orientering.    
     
   

PS 037/18 Tilsynsavgift - tilsyn med stedlig salg av tobakksvarer mv fra 1.1.18   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.04.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
      
INNSTILLING:
 
For salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker kreves det inn en avgift på kr 4.500,- pr år. For midlertidige salgssteder kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig tilsynsavgift på kr. 1.200,-.

For steder med skjenkebevilling og salgsbevilling for øl kreves det ikke inn tilsynsavgift, da denne kontrollen skjer samtidig kontroll av alkoholbevillingene.
    
     
   

PS 038/18 Grappa Bar - skjenkekontroll 3. mars 2018 - prikktildeling   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.04.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:
 
Grappa Bar tildeles 2 prikker for overtredelser av forskrift til alkoholloven § 4.1 den 3. mars 2018.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Trøndelag er klageinstans.
  
     
   

PS 039/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 5.4.18   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.04.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:
 
Rådmannen foreslår at Verdal kommune avgir uttalelse til følgende:

Høring om forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Høringsfrist 27. april 2018.    
     
   

PS 040/18 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.04.2018

BEHANDLING:  
Før møtet ble det gitt følgende orientering:

Rådmann orienterte om:

 • Det vil bli en orientering om prosess helsebygg på neste formannskapsmøte – kommer sak i mai. Status i arbeidet.
 • Øvelse Sodd avviklet i går. Fylkesmannen øver alle kommunene i Trøndelag på beredskapsarbeid.
 • Felles politiråd avviklet 9. april. (Levanger, Verdal, Inderøy Steinkjer, Verran og Snåsa). Diskuterte felles i forhold til aldersgrenser fester, ny normalpolitivedtekt og politireformen.
 • Driften i påska gikk bra.
 • Kari Prestvik tiltrådte som fagleder arkiv, informasjon og service etter påske.
 • Stillingen som personal-og HMS-sjef utlyst i går.

Bjørn Stian Hojem (V) stilte følgende spørsmål:

 • Status kameraovervåking ungdomsskolen
  Rådmann svarte:
  Kamera er slått av og det har vært mye kontakt med Datatilsynet. Skal komme en sak til folkevalgt organ om prinsipielle avklaringer i forhold til bruk av kamera.
 • Vuku bo- og helsetun – oppslag i avisa. Tidsperspektiv på lagring av opplysninger, innføring av velferdsteknologi og innhenting av samtykke.
  Rådmann svarte:
  Låssystemet som brukes er det samme låssystem som på alle kommunale bygg. Nokas har godkjenning av datatilsynet på dette systemet. Loggføring identifiserer ikke personer som bruker dørlåsene og da trengs ikke samtykke fra den enkelte bruker. Årsak til 90 dagers lagring er at loggen er kunnskapskilde til evt avvik og oppretting av disse. Dette har også Nokas godkjenning på av datatilsynet. Tar uansett et møte med teknisk drift og Nokas for å kvalitetssikre dette mot aktuelt lovverk. 
   

  
  Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 12.04.2018 12:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS