Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 12.04.18- PS 38/18 Grappa Bar - skjenkekontroll 3. mars 2018 - prikktildeling

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/5654 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 12.04.2018 38/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Grappa Bar tildeles 2 prikker for overtredelser av forskrift til alkoholloven § 4.1 den 3. mars 2018.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Trøndelag er klageinstans.   
 
Vedlegg:  

  1. Kontrollrapport 3. mars 2018
  2. Uttalelse fra Grappa Bar datert 21. mars 2018
  3. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Nokas har i brev datert 7. mars 2018 rapportert følgende avvik ved skjenkekontroll på Grappa Bar:
«3. mars 2018.
Det var ca 40 gjester. Flere av gjestene var på grensen til overstadig beruset.

Mann ca 40 år. 180 lang og normal kroppsbygning. Kort rødblondt hår. Grå t-skjorte med hvit skrift. Dongeribukse. Satt på venstre side i innerste avdeling, da han reiste seg og kom gående (veldig ustø gange). Kl 01.55 stoppet han og pratet med kontrollørene, snøvlet når han snakket, flakkende blikk og problem med å fokusere. Han var overstadig beruset. Han gikk ut fra restauranten etter han stoppet opp ved kontrollørene.

Dame ca 25 år. 160-165 lang. Langt brunt hår. Mørke klær, svart jakke, svart bukse og svarte støvletter. Da lyset ble slått på kl. 02.00 kom 2 av vennene hennes med henne mellom seg og hode bøyd framover, hun hadde veldig ustø gange. De kom fra innerste avdelingen av restauranten. De dro fra restauranten. Hun var overstadig beruset.

Det ble ikke observert alkoholholdig drikke i forbindelse med disse to tilfellene.
Kontrollørene informerte ansvarlig på restauranten om hva som var observert – han var uforstående til opplysningene han fikk.»

Dette er et brudd på forskrift til alkohollovens § 4.1 der det står:
«Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet.

Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver har plikt til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand.»

Bevillingshaver Grappa Bar er i henhold til Forvaltningslovens § 16 varslet om dette og gitt mulighet til å uttale seg innen 3. april 2018.

Grappa Bar har i mail datert 21. mars 2018 uttalt seg til kontrollrapporten.

Til mann ca 40 år har de uttalt:
Mannen kunne vært overstadig beruset, men var på dette tidspunktet på veg hjem, og han hadde ikke blitt servert drikke eller drukket når kontrollørene observerte mannen. Om mannen var påvirket av noe annet enn alkohol er vanskelig å si, men om mannen hadde brukt rusmiddel kan han ha blitt mer påvirket under denne perioden og er ikke enige i at de belastes prikker for denne episoden.

Til kvinne ca 25 år har de uttalt:
Kvinnen hadde kjøpt øl da hun var på Grappa Bar. Hun satt i det indre lokalet og personalet hadde bedt kvinnen å forlate lokalet og gå ut for luft og taxi. Kvinnen ventet i stedet på sine venner og hun drakk ikke mer alkohol enn den første ølen hun fikk kjøpt. Kvinnen kunne blitt så påvirket mens hun satt i ro, for de vet ikke hvor mye alkohol hun hadde drukket før hun kom til Grappa Bar.

Det vises forøvrig til hele uttalelse fra Grappa Bar som følger vedlagt.

Klageadgang:
Jfr. Forskrift til alkohollovens § 10-5 kan prikktildeling påklages etter forvaltningslovens regler (enkeltvedtak). Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på evt. senere vedtak om inndragning hvor denne tildelingen av prikker inngår som grunnlag.

Vurdering:
Fra 1.1.16 er det innført prikktildelingssystem. Dette går ut på at når det er gjennomført skjenkekontroll ved et skjenkested og det avdekkes brudd på bestemmelser i alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. Oversikt over hvilke brudd som gir prikker går fram av vedlagte forskrift til alkohollovens § 10-3.

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt tilsammen 12 prikker, skal bevillingen inndras for et tidsrom på en uke. Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. Denne toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen blir fornyet i løpet av perioden. Bevillingshaver skal i henhold til forskriftens § 10-5 orienteres om konsekvenser for ytterligere prikktildelinger.

Blir Grappa Bar tildelt 2 prikker som rådmannen tilrår, vil disse gjelde fra 3. mars 2018.

I henhold til forskrift til alkohollovens § 4-1 er det forbudt for åpenbart påvirkede personer å oppholde seg i skjenkelokalet. Dette medfører i henhold til alkoholforskriftens § 10-3 tildeling av 2 prikker. I kontrollrapporten av 3. mars 2018 rapporteres det om to likeartede brudd.

Helsedirektoratet uttaler følgende i sin kommentar til alkoholforskriften:
«Ved funn av flere overtredelser av samme bestemmelse (likeartede brudd) på samme kontroll, skal antall prikker ikke ganges med antall overtredelser. Imidlertid vil flere likeartede brudd være et typisk eksempel på hendelser som kan anses som «svært skjerpende, slik at salgs- eller skjenkestedet ilegges flere prikker.»

Rådmannen kan ikke se at det i dette tilfellet er snakk om skjerpende omstendigheter.

Grappa Bar er i sin uttalelse uenig i at det skal gis prikker i og med at mannen på dette tidspunktet var på veg hjem. De begrunner også at mannen ikke hadde blitt servert drikke eller drukket når kontrollørene var der og at han kunne vært ruset på andre midler enn alkohol. Forskriften sier at det er forbudt for åpenbart påvirkede personer å oppholde seg i lokalet, og at personale burde ha observert denne tidligere og vist vedkommende ut, evt nektet vedkommende inngang.

I sin begrunnelse for kvinnen sier de hun ble bedt om å forlate lokalet, men at kvinnen i stedet ventet på sine venner. Forskriften sier at det er forbudt for åpenbart påvirkede personer å oppholde seg i skjenkelokalet, og at kvinnen skulle da ha vært vist ut og ikke hatt mulighet til å sitte å vente på sine venner til skjenkelokalet stengte. Grappa har i sin uttalelse ikke bestridt at det gis prikker for dette bruddet.

Det er ikke observert at disse personene har drukket alkohol i kontrollperioden, men det har ingen betydning i forhold til forskriftens § 4-1. Det skal også nevnes at det heller ikke skal skjenkes på en slik måte at en må anta at vedkommende blir overstadig beruset, noe som kan være tilfelle for kvinnen da hun hadde kjøpt en øl. Det kom ikke fram av rapporten om de som satt ved samme bord som kvinnen fikk servert drikke, så rådmannen tar ikke stilling til dette.

Når kontrollørene tok kontakt med ansvarlig i baren, var han helt uforstående til problemstillingen. Dette er etter rådmannens syn bekymringsfullt, da det tyder på at vedkommende ikke har kunnskap om alkohollovens bestemmelser ad skjenking og overstadig beruselse.

Rådmannen legger til grunn at kontrollørene har observert to gjester som var overstadig beruset og som ikke ble vist ut av lokalet den 3. mars 2018 og tilrår med dette at formannskapet tildeler Grappa Bar til sammen 2 prikker for overtredelse av forskrift til alkoholloven § 4-1 to prikker.

Tildelingen gjelder fra 3. mars 2018 til 3. mars 2020.

 
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.04.2018 13:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS