Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 12.04.18- PS 39/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 5.4.18

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4622 -/

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 12.04.2018 39/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen foreslår at Verdal kommune avgir uttalelse til følgende:
Høring om forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Høringsfrist 27. april 2018. 

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger: 
I henhold til delegeringsreglement er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegene av Verdal kommune.

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse leges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt av hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 05.04.18):

Høring Departement Frist
Høring om forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket  Landbruks- og matdepartementet   27.04.2018
Høring om opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning på grunnlag av idrettsfaglig utdanning  Kunnskapsdepartementet  27.04.2018
Høring - Forskrift om adopsjon  Barne- og likstillingsdepartementet 03.05.2018
Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem  Nærings- og fiskeridepartementet   14.05.2018
Høring - forslag om å heve strafferammen for brudd på kravet om tillatelse for å tilby betalingstjenester  Finansdepartementet  18.05.2018
Høring - forslag om opplysningsplikt for formidlingsselskaper mv.  Finansdepartementet  01.06.2018
Høring av NOU 2018: 4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov Samferdselsdepartementet 15.06.2018
Høring - finansskatt i fellesregistrerte virksomheter  Finansdepartementet  15.06.2018
Høring – Forskriftsendring Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll Justis- og beredskapsdepartementet  18.06.2018
Høring om forslag til endringer i sosialtjenesteloven om kvalifiseringsprogrammet Arbeids- og sosialdepartementet  20.06.2018
Høring – regionreformen – ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver Klima- og miljødepartementet  21.06.2018
Høring - regulering av spesialistutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin i spesialistforskriften  Helse- og omsorgsdepartementet  22.06.2018
Høyring - forslag om endringar i reglane om informasjonshandsaminga i Skatteetaten  Finansdepartementet  25.06.2018
Høring - NOU 2018:7 Statistikklovutvalget  Finansdepartementet  30.06.2018 

 
Vurdering:

Rådmannen foreslår at Verdal kommune avgir høringsuttalelse på:
Høring om forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Høringsfrist 27. april 2018.
 
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.04.2018 14:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS