Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.08.2018

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        16.08.2018
Tid:           09:00 - 11:00
Til stede:  9 representanter


  

  
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 69/18 Godkjenning av møteprotokoll 14.06.2018 Protokoll
PS 70/18 Nærmiljøanlegg i Vuku - Igangsettingstiltak med finansiering Saksframlegg Protokoll
PS 71/18 Høring - Hva mener dere om Trøndelagsplanen? Saksframlegg Protokoll
PS 72/18 Godkjenning av ny selskapsavtale for Lierne Nasjonalparksenter IKS Saksframlegg Protokoll
PS 73/18 Orientering - Protokoll
PS 74/18 Utbygging av bredbånd i Verdal kommune - mobilt og fiberbasert Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte formannskap 16.08.2018

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Pål Sverre Fikse SP Varaordfører Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 069/18 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.08.2018

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 14. juni 2018 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK:
Protokoll fra møte 14. juni 2018 godkjennes.
             
  
   

PD 070/18 Nærmiljøanlegg i Vuku - Igangsettingstiltak med finansiering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.08.2018

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
          
INNSTILLING: 

 1. Verdal kommune godkjenner en kostnadsramme på 6,3 mill.kr eksl. mva for bygging av Vuku nærmiljøanlegg.
 2. Rådmannen bes innarbeide investeringsmidlene til prosjektet slik at det blir fullfinansiert ved framlegging av økonomiplanen/budsjett for 2019-22.
   

 
     

PS 071/18 Høring - Hva mener dere om Trøndelagsplanen?  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.08.2018

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Bjørn Iversen (AP) fremmet på vegne av AP/KRF følgende tilleggsforslag:
«Nytt kulepunkt under «Kunst og Kultur...»

- Aksen Stiklestad-Nidaros er en godt utviklet symboltung bærebjelke i et samlet Trøndelag»

Det ble først votert over tilleggsforslag fra AP/KRF som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over komiteens innstilling inkludert vedtatt tilleggsforslag – enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING: 
Verdal kommune slutter seg til høringsutkastet til Trøndelagsplanen 2018 – 2030 med følgende tillegg:

Nytt kulepunkt under «Kunst og Kultur...»

- Aksen Stiklestad-Nidaros er en godt utviklet symboltung bærebjelke i et samlet Trøndelag.        
 
 
 
   

PS 072/18 Godkjenning av ny selskapsavtale for Lierne Nasjonalparksenter IKS    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.08.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
           
INNSTILLING:  
Verdal kommune godkjenner ny selskapsavtale for Lierne Nasjonalparksenter IKS.
 
 
    

PS 073/18 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.08.2018

BEHANDLING:      
Økonomisjef Helge Holthe
orienterte om status økonomiplan i starten av møtet.
Se presentasjonen som ble brukt her.

Rådmannen orienterte om:

 • Driften i sommer gått greit.
 • Tilsagn fra miljødirektorat for anskaffelse av elsykkel til transport i kommunal tjeneste – inntil 7 sykler.
 • Skal etablere ladepunkt for kommunale elbiler.
 • Midler til Erasmus+ prosjekt – internasjonalt konsept for utvikling av lærere for å styrke entreprenørkultur.
 • Torgeir Skevik tilsatt som personal og HMS-sjef. Starter i starten av oktober.
 • Siste møte i forbindelse med etablering av felles innkjøpssamarbeid avviklet 15.8.18. Kommer sak i september om etablering av samarbeid.
   

Ordfører orienterte om:

 • Bruk av Olsok fra Verdal kommune. Flott mulighet til å markedsføre Verdal og som utfyllende deler av et program. I år gjennomførte vi tre program med gjennomgang av aktuelle tema og deltakelse på Olsok med ledelsen på regionnivå kirken (biskop, stiftsleder og prost), ledelsen i Nord Universitet (Styreleder og fakultetsdirektør) og Borghild Lundeby, direktør i kirkerådet og informasjonsdirektør i kirkerådet.
 • Interpellasjon i mai-møte om forhold og behovet for nærmere kontakt med Helse Nord-Trøndelag. Som oppfølging av dette kommer sykehusdirektøren og orienterer for kommunestyret. I tillegg kommer pasientombudet og orienterer i september-møtet i komite mennesker og livskvalitet.
   

 

 
PS 074/18 Utbygging av bredbånd i Verdal kommune - mobilt og fiberbasert  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.08.2018

BEHANDLING:      
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Verdal kommunen tegner utbyggingskontrakter med 3 tilbydere; Verdal Kabel TV, NTE og Telia, basert på disse leverandørers tilbud. Rådmannen får fullmakt til å ferdigstille kontraktene.
 2. Kommunens tilskudd settes til 5.970.000 kroner. Dette finansieres av disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.
   


   Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 20.08.2018 08:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS