Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 30.08.18 - PS 77/18 Grappa Bar - skjenkekontroll 26. mai 2018 - prikktildeling

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/5654 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 30.08.2018 77/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Grappa Bar tildeles 4 prikker for overtredelser av forskrift til alkoholloven § 4.2 den 26. mai 2018.
 
Klageadgang:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Trøndelag er klageinstans.

Vedlegg: 

 1. Kontrollrapport 26. mai 2018
 2. Brev til Grappa Bar datert 4. juni 2018
 3. Uttalelse fra Grappa Bar datert 24. juni 2018
 4. Tilleggsrapport fra Nokas datert 15. august 2018
 5. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Nokas har i brev datert 28. mai 2018 rapportert følgende avvik ved skjenkekontroll på Grappa Bar:
Kontrollørene ankom uteplassen kl 01.44. De sto først utendørs. Det ble med en gang observert en åpenbart beruset mann (ca 35 år, ca 170 lang, lyst blondt hår, grå hettegenser, hvit t-skjorte med blå skrift, dongeribukse og blå sneakerssko) som kom gående ut på uterestauranten kl. 01.46. Vedkommende gikk bort til 3 andre menn som sto rett framfor inngangsdøra. Han hadde et ølglass (med brun flytende veske i) som han drakk av. Hadde flakkende blikk og vanskelig med å fokusere. Ustødig og måtte støtte seg til en av de andre mennene. Kontrollørene observerte han til han forlot restauranten kl. 02.01. Restaurantens vakt gjorde ingen ting i forhold til gjesten. Kontrollørene tok kontakt med ansvarlig og informerte om avvikene og lovverket. De opplyser videre at de mange ganger har tatt opp med ansvarlig ad overskjenking, men det virker som det er en utfordring med å forstå lovverket.

Dette er et brudd på forskrift til alkohollovens § 4-2 der det står:
«Det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til person som er åpenbart påvirket av rusmidler eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket.
Sitter det flere personer sammen og en eller flere av dem er åpenbart påvirket av rusmidler, må det ikke serveres alkoholholdig drikk til noen av dem før den eller de påvirkede er fjernet.»

Det står videre i forskrift til alkohollovens § 4-1:
«Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet.

Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver har plikt til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand.»

Bevillingshaver Grappa Bar er i henhold til Forvaltningslovens § 16 varslet om dette og gitt mulighet til å uttale seg innen 27. juni 2018.

Grappa Bar har i mail datert 24. juni 2018 uttalt seg slik til kontrollrapporten:
Vi har ikke innvendinger mot at den som er beskrevet i rapporten var overstadig beruset, men det kontrollørene ikke skrev i rapporten var at Alamdar Hussain Shah selv viste mannen ut og at det oppsto bråk mellom de 4 polakkene som var der, pga at den ene av de som blir nevnt i rapporten vegret seg for å gå og drakk øl fra sin kamerat. Alle ansatte gikk ut for å hjelpe til. Derfor sen utvisning av vedkommende. Så vi har observert vedkommende og gjort det de skulle. Vi anser ikke tildeling av 4 prikker som korrekt.

Grappas uttalelse er sendt til Nokas for uttalelse. De har i brev datert 15.8.18 uttalt:
Det var generell høy beruselse på en del av gjestene på Grappa Bar denne kvelden og kontrollørene kunne ikke observere alle. De valgte å fokusere/observere den som virket mest påvirket. Det som står i uttalelsen fra Grappa Bar kan være en annen hendelse som ikke kontrollørene hadde fokus på eller at episoden skjedde før de ankom.

Klageadgang:
Jfr. forskrift til alkohollovens § 10-5 kan prikktildeling påklages etter forvaltningslovens regler (enkeltvedtak). Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med evt. senere vedtak om inndragning hvor denne tildelingen av prikker inngår som grunnlag

Vurdering: 
Fra 1.1.16 er det innført prikktildelingssystem. Dette går ut på at når det er gjennomført skjenkekontroll ved et skjenkested og det avdekkes brudd på bestemmelser i alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. Oversikt over hvilke brudd som gir prikker går fram av vedlagte forskrift til alkohollovens § 10-3.

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt tilsammen 12 prikker, skal bevillingen inndras for et tidsrom på en uke. Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. Denne toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen blir fornyet i løpet av perioden. Bevillingshaver skal i henhold til forskriftens § 10-5 orienteres om konsekvenser for ytterligere prikktildelinger.

Blir Grappa Bar tildelt 4 prikker som rådmannen tilrår, vil disse gjelde fra 26. mai 2018.

Dersom bevillingsstedet får flere enn 12 prikker, skal kommunen utmåle inndragningslengden etter følgende skjema:
1 prikk = 1 dags inndragning
2-3 prikker = 2 dager inndragning
4-5 prikker – 3 dager inndragning
6-7 prikker = 4 dager inndragning
8-9 prikker = 5 dager inndragning
10-11 prikker = 6 dager inndragning
12 prikker = 7 dager inndragning

Grappa Bar, org.nr. 919 020 601 vil få, hvis formannskapet vedtar 4 prikker for brudd på alkoholforskriften 26. mai 2018, tilsammen 14 prikker. Det vil gi en inndragning på 9 dager.

Sak om inndragning vil bli lagt fram for formannskapet etter at klagefrist og eventuelt klagebehandling på denne tildeling av prikker er ferdig. Skjenkestedet er i henhold til forvaltningslovens § 16 varslet om dette.

I henhold til forskrift til alkohollovens § 4-1 må personer som er åpenbart påvirket av rusmidler ikke gis adgang til skjenkestedet. Dersom er person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver har plikt til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand.

I forskrift til alkohollovens § 4-2 står det at det ikke må skjenkes alkoholholdig drikk til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket.

I rundskriv IS-5/2008 er det forsøkt å gi en definisjon av hva begrepet «åpenbart påvirket av rusmidler» innbefatter:
«Hvilket, eller hvilke, rusmidler en person er påvirket av, er ikke avgjørende for vurderingen av om det vil være forsvarlig å selge eller skjenke alkohol til vedkommende. Hvorvidt en person er, eller må antas å bli, åpenbart påvirket, vil ikke bare avhenge av om vedkommende er synlig ruset, men også graden av påvirkning. For å være «åpenbart påvirket av rusmidler» kreves det at rusmiddelpåvirkningen er kvalifisert.»

Helsedirektoratet har utarbeidet en «beruselsestrapp» for å synliggjøre hva som kjennetegner en person som er åpenbart påvirket av rusmidler. Som symptomer på at en person er åpenbart påvirket er følgende momenter oppstilt:

 1. Uoppmerksom
 2. Vanskeligheter med å feste blikket
 3. Snakker utydelig
 4. Problemer med å gå rett
 5. Slepphendt
 6. Ofte høyrøstet
 7. Kan virke forstyrrende på andre gjester.
   

Listen er ikke uttømmende, og det er ikke slik at en person som har ett av disse karakteristika nødvendigvis er åpenbart påvirket av rusmidler. Ved vurderingen av om en person er åpenbart påvirket av rusmidler, må det foretas en konkret helhetsvurdering.

Vedkommende som er beskrevet i rapporten fra Nokas hadde flakkende blikk, vanskelig med å fokusere og ustødig (og med det forstyrrende på andre gjester – da vedkommende måtte støtte seg på andre gjester). Vedkommende hadde også et ølglass med brun veske i. Dette er tre av momentene som direktoratet mener kan beskrive en åpenbart påvirket person.

Som det framgår av uttalelsen fra Grappa og Nokas uttalelse til denne, så beskrives det to forskjellige hendelser. Rådmann legger til grunn at kontrollørene observerte en gjest som var åpenbart påvirket og som hadde ølglass med brun veske i. Skjenkestedet hadde ifølge rapporten flere gjester som var på grensen til å være åpenbart påvirket og Grappa har uttalt seg til en annen hendelse samme kveld. Nokas skriver også i sin rapport at det kan virke som om ansvarlige har en utfordring med å forstå lovverket.

Rådmann legger til grunn at kontrollørene observerte en gjest som var åpenbart påvirket og som drakk fra et ølglass med brun veske i og tilrår med dette at formannskapet tildeler Grappa Bar 4 prikker for brudd på forskrift til alkohollovens § 4-2.

Tildelingen gjelder fra 26. mai 2018

  
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.09.2018 12:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS