Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.09.18 - PS 80/18 Investeringsbudsjett 2018 - Budsjettjustering

Saksbehandler : Inger Marie Skrove Grønnesby

Arkivref : 2018/8893 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 18.09.2018 80/18
Kommunestyre 24.09.2018  

 

Rådmannens innstilling:

  1. Verdal kommunes investeringsbudsjett for 2018 endres i samsvar med vedlagte oversikt.
  2. Låneopptak i 2018 reduseres med 22,1 millioner kroner og momskompensasjon reduseres med 5,8 millioner kroner. I tillegg økes finansiering fra Husbankmidler med 1,3 millioner.
     

Vedlegg: 

  1. Oversikt budsjettjustering investeringer med finansiering 2018
  2. Budsjettskjema 2A og 2B
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Både i henhold til kommuneloven med tilhørende forskrifter og Verdal kommunes økonomireglement, skal budsjettet endres når det skjer vesentlige endringer i løpet av året. Verdal kommunes budsjett foreslås endret som følge av at forutsetningene for budsjetterte bevilgninger er endret i løpet av året, i hovedsak i form av forsinkelser, og ellers også overføring av ubrukte midler fra foregående år.
 
Vurdering: 
Verdal kommunestyre vedtok ved behandlingen av budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021 både en driftsdel og en investeringsdel i budsjettene. Investeringsbudsjettet har, foruten en enkeltsak om Holmen bru, vært uendret i 2018. Det er nå foretatt en fullstendig gjennomgang av investeringsprosjektene i kommunen, og rådmannen finner det nødvendig å foreslå enkelte justeringer på bakgrunn av endrede forutsetninger. Tiltakene som foreslås justert vises i oversikt vedlagt saken. Mange av justeringene dreier seg om overføring av ubrukte midler fra 2017, mens den største beløpsmessige størrelsen knyttes til forsinkelser i forhold til planlagt løp for Vinne skole. Det knyttes kommentarer til enkelte av justeringene i det følgende:

Vuku barnehage har vært bevilget til sammen 30 millioner i 2017 og 2018. Byggingen har i hovedsak foregått i 2018, og barnehagen er nå tatt i bruk. Etter årsavslutning i 2017 gjensto 2,75 mill av bevilget ramme, og disse pengene foreslås overført til 2018.

Til Vinne skole er det i økonomiplanen for 2018-2021 estimert en samlet kostnad i økonomiplanperioden på 110 millioner. 40 av disse er bevilget i budsjettet for 2018. Arkitekt er kontrahert, og forprosjektet forventes ferdigstilt til årsslutt, men rehabiliteringen vil ikke komme i gang før i 2019. Budsjettet for 2018 foreslås derfor redusert med 35 millioner, fra 40 til 5 millioner kroner. Som en konsekvens av dette blir også låneopptaket skjøvet til 2019.

Prosjektet brannsikring/nødstrøm ved Verdal bo- og Helsetun var opprinnelig planlagt gjennomført i 2017, men forsinkelser i prosjektet gjorde at det allerede i kommunestyret 11.12.2017 (PS 107/17) ble vedtatt å overføre 1 million av den totale bevilgningen til 2018. Etter årsavslutning sto ytterligere 3,1 millioner av denne rammen ubrukt. 1,625 millioner av dette foreslås overført til 2018.

Oppgradering av avlastningsboligen Ringveg Nord er ferdigstilt og tatt i bruk. Prosjektet har hatt kostnadsoverskridelser, men har også fått økte tilskudd fra Husbanken. Budsjettet for 2018 foreslås økt med 1,3 millioner som i sin helhet finansieres med Husbankmidler.

Innenfor selvkostområdene foreslås bevilgningene til vannforsyning og avløpsarbeider i Vuku økt med 4 millioner, 2 millioner på hvert av områdene. Bakgrunnen er nødvendige omlegginger ifbm Vuku barnehage, samt utfordringer med gammelt ledningsnett i området. Arbeidene i Vuku forventes ferdigstilt høsten 2018. De økte utgiftene foreslås overført fra sekkeposten Sanering av spredt avløp.

For øvrige kommentarer og beløp vises det til vedlegg til saken.

Samlet reduseres investeringsbehovet med 26,6 millioner kroner. Bruk av lån foreslås dermed redusert med 22,1 millioner og momskompensasjon reduseres med 5,8 millioner. I tillegg kommer en økt finansiering fra Husbankmidler på 1,3 millioner.

  
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.10.2018 11:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS