Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.09.18 - PS 81/18 Vuku Pensjonistlag - søknad om tilskudd til flytting av "klubbhuset" - ny behandling

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2018/8524 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 18.09.2018 81/18
Kommunestyret 24.09.2018  

 

Rådmannens innstilling:

  1. Det ytes et tilskudd til Vuku pensjonistlag på 100.000 kroner til flytting av «klubbhuset»
  2. Tilskuddet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
  3. Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettendringer.
     

Vedlegg: 

  1. Samlet saksframstilling i formannskapet, sak 137/17
  2. Søknad med finansieringsplan
  3. Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettendringer
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Formannskapet behandlet i møte 7. desember 2017, sak 137/17 søknad fra Vuku pensjonistlag om et kommunalt tilskudd på 100.000 kroner til flytting av «klubbhuset».

Rådmannens forslag var å avslå søknad med begrunnelse i at det ikke var avsatt midler til dette i budsjettet for 2017.

Formannskapet gjorde slikt vedtak i saken:
«Saken utsettes til fastsettelse av årsregnskap for 2017. Formannskapet ber om en mer detaljert finansieringsplan der kostnadene blir tydeliggjort.»

Pensjonistlaget har nå oversendt et mer detaljert oppsett som viser kostnadene med flyttingen av «klubbhuset». Det vises til vedlegg. Finansieringsplan er uendret fra sak 137/17.

Rådmannen antar at formannskapets vedtak om å utsette saken til fastsettelse av årsregnskap for 2017 kjent var motivert ut fra behovet for å se om resultatet for 2017 kunne gi økonomisk mulighet for å imøtekomme søknaden fra pensjonistlaget.

Årsregnskapet for 2017 ble gjort opp med et overskudd på vel 27 mill. kroner som kommunestyret har vedtatt avsatt til disposisjonsfond. Dette vil i praksis først kunne skje etter at regnskapet for 2018 er avlagt og at dette ikke viser underskudd.

Vurdering: 
Det er ikke avsatt midler til et slikt tiltak i budsjettet for 2018.
Et tilskudd som omsøkt vil ikke ha driftseffekt utover det året det gis og det kan således forsvares å bruke av disposisjonsfond til formålet.
Rådmannen har valgt å forstå ordlyden i utsettelsesforslaget som en mulig åpning for tilskudd ved et positivt driftsresultat i 2017.

Rådmannen vil på denne bakgrunn foreslå at søknaden innvilges som omsøkt, men og at bruken av disposisjonsfondet i denne sammenheng kan sees opp mot senere sak om avsetning til pott nærmiljøtiltak, jf. PS 59/18 i formannskapets møte 14. juni 2018 – gitt at en ordning med nærmiljøtiltak blir å favne slikt tiltak

  
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.09.2018 12:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS