Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.09.18 - PS 89/18 Huaxing AS - søknad om skjenkebevilling

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/8494 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 18.09.2018 89/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:  

  1. Huaxing AS, org.nr. 821 186 552, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2020. Bevillingen gjelder også på begrenset område utendørs.
  2. Lichang Lao godkjennes som bevillingens styrer.
  3. Huaxing AS fritas for kravet om stedfortreder for styrer. Dette fritaket gjelder kun fram til det evt. blir ansatt flere på stedet.
  4. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
    Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
    Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
     

Vedlegg:
Søknad med vedlegg 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Huaxing AS, org.nr. 821 186 552, søker på fastsatt skjema om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved Huaxing AS, Jernbanegata 4, 7650 Verdal. Søknaden gjelder også på avgrenset område utendørs (veranda).

Det har også tidligere vært bevilling i disse lokalene.

Huaxing AS v/Lichang Lao søker om fritak fra kravet om stedfortreder, da det kun vil være henne som er ansatt på stedet, i tillegg til kokk. Rådmannen vil så lenge det kun er en ansatt på servering tilrå at det inntil videre og fram til det evt blir ansatt flere på serveringsstedet at det gis fritak fra kravet om stedfortreder.
Alkohollovens § 1-7 c sier at det for hver bevilling skal utpekes styrer med stedfortreder for styrer som godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- og skjenkestedets størrelse.

Huaxing AS er en restaurant som vil servere i hovedsak kinamat. I oppstarten vil det kun være eier Lichang Lao og kokk som vil arbeide ved stedet, og det vurderes som urimelig med krav om stedfortreder. Det er gitt beskjed til bevillingssøker om at det må søkes om å få godkjent stedfortreder om det blir ansatt flere på serveringsstedet.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen har i brev datert 21. august 2018 ingen merknader.

NAV Verdal har i brev datert 6. september 2018 ingen innvendinger til at søknaden imøtekommes.

Styrer har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Vurdering:
Rådmannen vil tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved Huaxing AS med Laching Lao som styrer for bevillingen. Det tilrås også at det gis fritak for kravet for stedfortreder inntil det blir ansatt flere ved serveringsstedet.
 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.09.2018 13:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS