Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.09.18- PS 90/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr 28.8.18

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4622 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 18.09.2018 90/18

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen foreslår at Verdal kommune avgir høringsuttalelse i følgende saker:
Høringsnotat om endringer i smittevernloven.
 
Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
I henhold til delegeringsreglementet er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegne av Verdal kommune.

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse legges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 28.08.18):

Høring Departement Frist
Høring - forslag til endringer i helsepersonelloven § 36 og dødsårsaksregisterforskriften mv. (elektronisk dødsmelding)  Helse- og omsorgsdepartementet  27.09.2018
Høring - forslag til endringer i passloven mv. - pass til barn og prøveløslatte  Justis- og beredskapsdepartementet  28.09.2018
Høring - Håndheving av forbrukerlovgivning  Barne- og likestillingsdepartementet  28.09.2018
Høring om Forskrift om opptak til høyere utdanning for opptaksåret 2019-2020  Kunnskapsdepartementet  01.10.2018
Høring NOU 2018: 10 - gjennomføring av prospektforordningen og fastsettelse av regler for nasjonale prospekter  Finansdepartementet 01.10.2018
Høring - nytt straffebud om befatning med bilder som er særlig egnet til å krenke privatlivets fred  Justis- og beredskapsdepartementet  01.10.2018
Høring - forslag til ny medieansvarslov Kulturdepartementet  01.10.2018
Høring Forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen Kunnskapsdepartementet   01.10.2018
Høring - forskrifter til ny sikkerhetslov  Forsvarsdepartementet 01.10.2018
Endringer i straffeprosessloven og i forskrift om opphold i politiarrest - høring  Justis- og beredskapsdepartementet   01.10.2018 
Høring - forenklinger i de statlige regnskapsstandardene (SRS) og om spesifisering av fremmede tjenester (konsulenttjenester) i standard kontoplan  Finansdepartementet 01.10.2018  
Høring - rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid  Helse- og omsorgsdepartementet   02.10.2018  
Høring Adgang til praktisk-pedagogisk utdanning på grunnlag av bachelor i praktiske og estetiske fag  Barne- og likestillingsdepartementet   05.10.2018   
Høring - Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering  Barne- og likestillingsdepartementet    05.10.2018    
Høring – forslag til forskrift om betalingstjenester  Justis- og beredskapsdepartementet   05.10.2018     
Høring - Forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet Barne- og likestillingsdepartementet   05.10.2018      
Høring - Endringer i jernbaneloven, jernbaneundersøkelsesloven og yrkestransportloven (fjerde jernbanepakke mv.)  Samferdselsdepartementet 08.10.2018      
Høring - Forslag til endring i forskrift om elsertifikater  Olje- og energidepartementet  08.10.2018  
Høring av forslag til endringer i reglene om elektronisk kommunikasjon med domstolene  Justis- og beredskapsdepartementet   10.10.2018  
Høring om ny forskrift om godskriving og fritak  Kunnskapsdepartementet    13.10.2018   
Høyring om endring i utlendingslova – heva strafferamme for ulovleg opphald etter utvisning som følgje av straff eller særreaksjon  Justis- og beredskapsdepartementet   15.10.2018   
Høring - forslag om endringer i samordningsloven, forskrifter til samordningsloven og i enkelte andre forskrifter  Arbeids- og sosialdepartementet  19.10.2018   
Høring om forslag til endringer i tvisteloven - tvistelovevalueringen  Justis- og beredskapsdepartementet    20.10.2018   
Høring - NOU 2018: 9 Regnskapsførerloven – Forslag til ny lov om regnskapsførere Finansdepartementet 20.10.2018   
Høring av forslag til forskrifter knyttet til tilskuddsordninger under Helse- og omsorgsdepartementet  Helse- og omsorgsdepartementet   22.10.2018   
Høring - «Hva bør skje med BHT? - En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver»  Arbeids- og sosialdepartementet   25.10.2018    
Høring - utredning om det strafferettslige diskrimineringsvernet  Justis- og beredskapsdepartementet    01.11.2018    
Høyring om endring av våpenforskrifta – implementering av EU sitt reviderte våpendirektiv  Justis- og beredskapsdepartementet    16.11.2018    
Høringsnotat om endringer i smittevernloven  Helse- og omsorgsdepartementet    23.11.2018    
Høring - forslag til endringer i forskrift om utlevering av opplysninger fra grunnbok og matrikkel, forskrift om tinglysing,
forskrift om gebyr for tinglysing og forskrift om eiendomsregistrering
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet  26.11.2018    

 
Vurdering:
Rådmannen foreslår at Verdal kommune avgir høringsuttalelse i følgende saker:
Høringsnotat om endringer i smittevernloven.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.09.2018 22:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS