Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.10.2018

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato:        22.10.2018
Tid:           09:00 – 12:20. Økonomiplanarbeid fra kl. 12.30 til kl. 15:10 
Til stede:  9 representanter


Før møtet orienterte Sør-Innherad kirkelige fellesråd v/prost Christine Waanders, leder i fellesrådet Lasse Sandø og kirkeverge Gunnar Winther. Det ble orientert om kirkens organisering, oppgaver, fellesrådets organisering, oppgaver, tilstand på bygg, økonomi, tjenesteytingsavtaler, dialog med kommunen og prestegårdsprosjektet.  

Etter møtet ble det økonomiplanarbeid. Presentasjoner som ble brukt i innledning ser du her.  
Notat om status for økonomiplanarbeid og statsbudsjett (vedlagt innkallingen)

 
  
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 93/18 Godkjenning av møteprotokoll 18.09.2018 Protokoll
PS 94/18 Kvartalsrapport 3/18 og budsjettjustering Saksframlegg Protokoll
PS 95/18 Det nye Bo- og behandlingssenteret - driftsøkonomiske konsekvenser Saksframlegg Protokoll
PS 96/18 Det nye Bo- og behandlingssenteret - anbud Saksframlegg Protokoll
PS 97/18 Sikringstiltak mot erosjon og ras i Brokskitbekken på Stiklestad og distriktsandel Saksframlegg Protokoll
PS 98/18 Drift av grunnvannspumpe Volden/Lunheim forsamlingshus Saksframlegg Protokoll
PS 99/18 Samhandlingsstrategi digitalisering i Trøndelag Saksframlegg Protokoll
PS 100/18 Midt-Trøndelag Regionråd - utvidelse Saksframlegg Protokoll
PS 101/18 Møteplan 2019 Saksframlegg Protokoll
PS 102/18 Delegering av kommunestyrets myndighet til valgstyret Saksframlegg Protokoll
PS 103/18 Fæby Bryggeri AS - søknad om skjenkebevilling og utvidet skjenkebevilling for skjenking av egenprodusert øl Saksframlegg Protokoll
PS 104/18 Grappa Bar - midlertidig inndragning av skjenkebevilling Saksframlegg Protokoll
PS 105/18 Bjørn S. Hojem - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden og nytt valgoppgjør - supplering av Venstres vararepresentantliste i kommunestyret Saksframlegg Protokoll
PS 106/18 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 22.10.2018

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Pål Sverre Fikse SP Varaordfører Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Nei Vara: Arvid Wold

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 093/18 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.10.2018

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 18. september 2018 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK:
Protokoll fra møte 18. september 2018 godkjennes.
               
  
   

PD 094/18 Kvartalsrapport 3/18 og budsjettjustering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.10.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
             
INNSTILLING: 

 1. Økonomirapportering 3. kvartal 2018 tas til etterretning.
 2. Verdal kommunes driftsbudsjett endres slik:
  - Driftsbudsjettet på fellesområdet økes med 8,715 millioner til dekning av belastning av variabel lønn fra 2017. Finansiering tas fra disposisjonsfondet.
  - Innherred Brann og Redning bevilges 1,4 millioner til utgifter til nødnettet, og finansieres fra positiv pensjonsavregning på fellesområdet.
   


  
      

PS 095/18 Det nye Bo- og behandlingssenteret - driftsøkonomiske konsekvenser  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.10.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
      
INNSTILLING: 
Kommunestyret tar vurderingene til orientering. 

 
   
     

PS 096/18 Det nye Bo- og behandlingssenteret - anbud  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.10.2018

BEHANDLING: 
H v/Oddleiv Aksnes fremmet på vegne av H/SP/MDG følgende tilleggsforslag til ny 2. avsnitt:
«Nytt byggs kvalitetskostnad skal vektlegges, spesielt ift. materialvalg og vedlikeholdskostnader.»

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra /H/SP/MDG til ny 2. avsnitt som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over rådmannens innstilling inkludert vedtatt ny 2. avsnitt som ble enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING: 
Det benyttes en samspillsmodell der en entreprenør med sin organisasjon, arkitekt, rådgivere, entreprenører og leverandører skal forestå all nødvendig prosjektering i samspill med kommunen som byggherre. Utførelsen gjennomføres som en totalentreprise.

Nytt byggs kvalitetskostnad skal vektlegges, spesielt ift. materialvalg og vedlikeholdskostnader.

Utlysing av entreprisen gjennomføres så snart som mulig og i samsvar med reglene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
 
  
 
     

PS 097/18 Sikringstiltak mot erosjon og ras i Brokskitbekken på Stiklestad og distriktsandel  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.10.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.
      
INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnad for sikring av Brokskitbekken og kvikkleireområde ved Stiklestad i samsvar med planer utarbeid av NVE. Distriktsandelen utgjør kr 1.600.000,- eks mva av totalbeløpet som er anslått til kr 8.000.000,- eks mva. NVE dekker resterende 80 %.
 2. Utgiften på kr.1.600.000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de budsjettmessige endringer.
   

 
  
     

PS 098/18 Drift av grunnvannspumpe Volden/Lunheim forsamlingshus  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.10.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK: 

 1. Verdal kommune drifter grunnvannspumpeanlegg Volden/Lunheim forsamlingshus som i dag, i og med at det er skoledrift i lokalene etter den kommunale Volden skole.
 2. Det forutsettes at tilknyttede abonnenter betaler vannavgift etter Verdal kommunes enhver tids gjeldende satser.
 3. Det utarbeides ny avtale med Lundheim forsamlingshus.
   

 
 
     

PS 099/18 Samhandlingsstrategi digitalisering i Trøndelag  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.10.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING: 

 1. Verdal kommune slutter seg til samhandlingsstrategien for digitalisering i Trøndelag og vedtaket om videre håndtering fra rådmannsutvalget i Trøndelag.
 2. Verdal kommune slutter seg til som deltaker i det videre arbeidet med samhandling om digitalisering i Trøndelag og vil bidra til at foreslåtte tiltak gjennomføres.
 3. Verdal kommune ønsker å bidra til at kommunene i regionen samler seg om felles digital utvikling og blir en tydelig region i digitaliseringsarbeidet i Trøndelag.
   


        

PS 100/18 Midt-Trøndelag Regionråd - utvidelse  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.10.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
      
INNSTILLING: 

 1. Verdal kommune går inn for at Midt-Trøndelag regionråd utvides til å omfatte kommunene Stjørdal, Levanger, Verdal, Selbu, Tydal, Malvik, Meråker, Frosta, Inderøy, Steinkjer, Verran og Snåsa kommuner.
 2. Vedtekter som følger saken vedtas som grunnlag for samarbeidet.
   

 
 
 
     

PS 101/18 Møteplan 2019  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.10.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
      
INNSTILLING: 

 1. Forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2019 vedtas.
 2. Formannskapet starter som regel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og komitemøtene kl. 09.00.
   


  
     

PS 102/18 Delegering av kommunestyrets myndighet til valgstyret  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.10.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
      
INNSTILLING: 
Kommunestyret delegerer til valgstyret i medhold av valglovens § 4-2 å oppnevne medlemmer og varamedlemmer i stemmestyrene og blant disse leder og nestleder for valgperioden 2019-2023.
  

  
     

PS 103/18 Fæby Bryggeri AS - søknad om skjenkebevilling og utvidet skjenkebevilling for skjenking av egenprodusert øl
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.10.2018

BEHANDLING: 
Votering:

 • Pkt. 1 og 2 samlet– vedtatt med 8 mot 1 stemme.
 • Pkt. 1-5 samlet: enstemmig vedtatt.
   

VEDTAK: 

 1. Fæby Bryggeri AS, org.nr. 920 626 459, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs (i humlehage). Bevillingen gis ut bevillingsperioden til 30.06.20.
 2. Bevillingen utvides til også å gjelde skjenking av drikk i gruppe 1 tilvirket i egen virksomhet, jfr. Alkohollovens § 4-2, 3. ledd.
 3. Jørund Halvdan K. Eggen og Arne Marius Haugen godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 4. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
 5. Bevillingen gis under forutsetning av godkjent bruksendring av lokalene og innvilget serveringsbevilling
   


   
     

PS 104/18 Grappa Bar - midlertidig inndragning av skjenkebevilling  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.10.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK: 
Skjenkebevillingen ved Grappa Bar, org.nr. 919 020 601, inndras i 9 dager, jfr. Alkohollovens § 1-8, jfr. forskrift til alkohollovens § 10-2. Skjenkebevillingen inndras fra den tid kommunen bestemmer.

Begrunnelse:
Når en bevillingshaver i løpet av to år er tildelt tilsammen 12 prikker, skal bevillingen inndras for et tidsrom på en uke. Dersom det i løpet av toårsperioden er tildelt flere enn 12 prikker skal lengden på inndragningen økes tilsvarende. Grappa Bar har nå til sammen 14 prikker – fordelt slik:
4 prikker tildelt 07.10.17, 4 prikker tildelt 08.10.17, 2 prikker tildelt 03.03.18 og 4 prikker tildelt 26.05.18. Dette vil da gi en inndragning på 9 dager.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Trøndelag er klageinstans.

Vedtaket skal ikke iverksettes før klagefristen er utløpt eller en eventuell klage er avgjort. Alternativt kan vedtaket effektueres tidligere dersom bevillingshaver ønsker det, jfr. forvaltningslovens § 42, 1. ledd, 2. punkt. 
  
 
     

PS 105/18  Bjørn S. Hojem - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden og nytt valgoppgjør - supplering av Venstres vararepresentantliste i kommunestyret
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.10.2018

BEHANDLING: 
Votering:

 • Pkt. 1 – enstemmig.
 • Pkt. 2 og 6 samlet – enstemmig.
   

Forslag til pkt. 3, 4 og 5 vil komme i kommunestyrets møte.
  
INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Bjørn S. Hojem om fritak fra vervet som medlem i kommunestyret, komite mennesker og livskvalitet, rådet for likestilling av funksjonshemmede og som varamedlem i formannskap/administrasjonsutvalg/- valgstyret.
 2. Ingunn Leirset rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Venstre for resten av valgperioden.
 3. Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet for resten av valgperioden:
 4. Nytt medlem i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden:
 5. Ny 1. vara i formannskap/administrasjonsutvalg/valgstyre for resten av valgperioden:
 6. Maj Brit Slapgaard Larsen, Johannes Rosvold og Nils Georg Leirset rykker inn som vararepresentanter i nevnte rekkefølge på Venstres liste til kommunestyret 2015-2019.
   


   
     

PS 106/18 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.10.2018

BEHANDLING: 
Før møtet orienterte Sør-Innherad kirkelige fellesråd v/prost Christine Waanders, leder i fellesrådet Lasse Sandø og kirkeverge Gunnar Winther. Det ble orientert om kirkens organisering, oppgaver, fellesrådets organisering, oppgaver, tilstand på bygg, økonomi, tjenesteytingsavtaler, dialog med kommunen og prestegårdsprosjektet.

Rådmann orienterte om:

 • Innherred innkjøpssamarbeid – alle kommuner har nå vedtatt deltakelse. Kommer sak om vedtekter på dette samarbeidet. Prosess med tilsetting av daglig leder i gang og arbeid mot ansatte i forhold til virksomhetsoverdragelse.
 • Krisesenteret – bedt om 2,2 mill kroner i kortsiktig lån som tilbakebetales i sin helhet når de får oppgjør for sin eiendom. Kan evt løses med sak i formannskapet 1. november og vedtak må da fattes i henhold til hasteparagrafen. Formannskapet enig i at det kommer sak på dette i formannskapets møte 1. november – om behovet fortsatt er der.
 • NAV pensjon og familie - prosess lokalisering. Lensevegen 1 var foreslått, og den er nå ikke aktuell til dette formålet. Hva skal gjøres med denne tomten? Skal vi beholde den, skal den selges? Flertallet i formannskapet mener at dette arealet kan avhendes, men kommunen må ha en del sentrumsnært areal tilgjengelig.
   

Etter møtet ble det økonomiplanarbeid. Presentasjoner som ble brukt i innledning ser du her.  
Notat om status for økonomiplanarbeid og statsbudsjett (vedlagt innkallingen)

   Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 28.02.2020 09:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS