Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.10.18- PS 104/18 Grappa Bar - midlertidig inndragning av skjenkebevilling

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/5654 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 22.10.2018 104/18

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Skjenkebevillingen ved Grappa Bar, org.nr. 919 020 601, inndras i 9 dager, jfr. alkohollovens § 1-8, jfr. forskrift til alkohollovens § 10-2. Skjenkebevillingen inndras fra den tid kommunen bestemmer.

Begrunnelse:
Når en bevillingshaver i løpet av to år er tildelt tilsammen 12 prikker, skal bevillingen inndras for et tidsrom på en uke. Dersom det i løpet av toårsperioden er tildelt flere enn 12 prikker skal lengden på inndragningen økes tilsvarende. Grappa Bar har nå til sammen 14 prikker – fordelt slik:
4 prikker tildelt 07.10.17, 4 prikker tildelt 08.10.17, 2 prikker tildelt 03.03.18 og 4 prikker tildelt 26.05.18. Dette vil da gi en inndragning på 9 dager.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Trøndelag er klageinstans.

Vedtaket skal ikke iverksettes før klagefristen er utløpt eller en eventuell klage er avgjort. Alternativt kan vedtaket effektueres tidligere dersom bevillingshaver ønsker det, jfr. forvaltningslovens § 42, 1. ledd, 2. punkt.
 
Vedlegg: 

  1. Forskrift til alkoholloven.
  2. Forhåndsvarsel datert 04.06.18 sendt Grappa Bar.
  3. Sak 77/18 i formannskapet – tildeling av 4 prikker.
  4. Sak 38/18 i formannskapet – tildeling av 2 prikker.
  5. Sak 130/17 i formannskapet- tildeling av 8 prikker.
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Grappa Bar har opparbeidet seg til sammen 14 prikker for brudd på alkoholloven og forskrift til alkoholloven.

Disse bruddene er:
I sak 130/17 i formannskapet ble det tildelt 4 prikker for overtredelser av forskrift til alkohollovens § 4-2 for skjenking av alkoholholdig drikk til åpenbart påvirket person den 07.10.17 og 4 prikker for samme overtredelse den 08.10.17.
I sak 38/18 i formannskapet ble det tildelt 2 prikker for overtredelse av forskrift til alkohollovens § 4-1 å ha åpenbart påvirket person på skjenkestedet den 03.03.18.
I sak 77/18 i formannskapet ble det tildelt 4 prikker for overtredelse av forskrift til alkohollovens § 4-2 for skjenking av alkoholholdig drikk til åpenbart påvirket person den 26.05.18.

Prikktildelingssystemet i forskrift til alkoholloven går ut på at når det er gjennomført skjenkekontroll ved et skjenkested og det avdekkes brudd på bestemmelser til alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. Oversikt over hvilke brudd som gir prikker går fram av vedlagte forskrift til alkohollovens § 10-3. Når det er tildelt tilsammen 12 prikker i løpet av to år skal bevillingen inndras for tidsrom på en uke. Er det tildelt flere enn 12 prikker skal lengden på inndragningen økes tilsvarende.

Grappa Bar har i brev datert 31.08.18 blitt for forhåndsvarslet om inndragning av bevillingen, jfr. forvaltningslovens § 16.

Rådmannen gir ingen ny vurdering av de overtredelsene som har ført til prikktildelingene, da disse er gjennomgått og behandlet i den enkelte sak. Disse følger saken som vedlegg.

Vedtak om prikktildeling kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på et senere vedtak om inndragning hvor tildeling av prikker inngår som grunnlag.

Grappa Bar har til orientering ikke påklaget noen av prikktildelingene tidligere.

Rådmann tilrår med dette at skjenkebevillingen ved Grappa Bar inndras 9 dager, jfr. alkohollovens § 1-8, jfr forskrift til alkohollovens § 10-2.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.10.2018 13:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS