Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 08.11.18- PS 110/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr 19.10.18

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4622 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 08.11.2018 110/18

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen foreslår at Verdal kommune avgir høringsuttalelse i følgende saker:

Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
I henhold til delegeringsreglementet er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegne av Verdal kommune.

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse legges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 19.10.18):

HøringDepartementFrist
Høring – lokalstyrevalg i Longyearbyen  Justis- og beredskapsdepartementet  29.10.2018
Høring - Utkast til forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser  Kommunal- og moderniseringsdepartementet  01.11.2018
Høring - personlige transaksjoner i forvaltningsselskap for verdipapirfond  Finansdepartementet 01.11.2018
Høring - forslag om endring i skatteforvaltningsloven § 3-6 for å legge til rette for automatisering av etteroppgjør av AFP fra offentlig tjeneste-pensjonsordning  Arbeids- og sosialdepartementet   02.11.2018
Høring - endring i finansforetaksloven § 16-2 om utlevering av opplysninger fra Folkeregisteret  Finansdepartementet 05.11.2018
Tilleggshøyring om endringer i forskrift om opptak til høgre utdanning for opptak til studieåret 2019-2020, Medisin ved Universitetet i Oslo  Kunnskapsdepartementet   14.11.2018
Høring - verdipapirforetaks tilknyttede agenter Finansdepartementet 15.11.2018
Høring - tiltak mot negative miljøeffekter av medikamentell behandling mot lakselus i oppdrettsanlegg Nærings- og fiskeridepartementet   15.11.2018
Høring - Forslag til forskriftsendringer knyttet til kommunenes saksbehandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket m.m.  Landbruks- og matdepartementet 23.11.2018
Høring - forslag til endringer i forskrift om Fond for utøvende kunstnere  Kulturdepartementet   23.11.2018 
Høring - forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner  Nærings- og fiskeridepartementet   23.11.2018  
Høring: Forslag til endring i forskrift om registrering og melding av vigsel  Barne- og likestillingsdepartementet   26.11.2018  
Høring - NOU 2018: 12 Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland  Finansdepartementet 28.11.2018   
Høring av forslag til endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta  Helse- og omsorgsdepartementet   30.11.2018    
Høring – lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union  Justis- og beredskapsdepartementet   30.11.2018     
Høring om endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven - studentombud, trakassering og tilrettelegging læringsmiljø Kunnskapsdepartementet   30.11.2018      
Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet  Kunnskapsdepartementet   03.12.2018      
Høring - Direktiv 2018/844/EU om endring av bygningsenergidirektivet  Olje- og energidepartementet  05.12.2018  
Høring - utkast til forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån  Finansdepartementet 06.12.2018  
Høring – forslag om endringer i pakkereiseloven  Barne- og likestillingsdepartementet     11.12.2018   
Høring - forslag til forskrift om tildeling av myndighet til Nye Veier AS i medhold av plan- og bygningsloven § 3-7 tredje ledd  Kommunal- og moderniseringsdepartementet  11.12.2018   
Høring - Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 25  Helse- og omsorgsdepartementet   13.12.2018   
Høring om ny forskrift om forbud mot høsting av haneskjell og sjøpølse  Nærings- og fiskeridepartementet   15.12.2018   
Høring – forskrifter til gjennomføring av tredje energimarkedspakke Olje- og energidepartementet  20.12.2018   
Høring – ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm  Olje- og energidepartementet  21.12.2018   
Høring - Endring av drosjereguleringen - oppheving av behovsprøvingen mv.  Samferdselsdepartementet   01.01.2019
Høring - Endring i yrkestransportloven om ekspressbuss  Samferdselsdepartementet   02.01.2019    
Høring - etablering av Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud  Helse- og omsorgsdepartementet   02.01.2019
Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven Leirskole og skolebytte i videregående opplæring  Kunnskapsdepartementet   02.01.2019
Høring – forslag til ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor  Arbeids- og sosialdepartementet   09.01.2019
Høring av forslag til endring i opplæringsloven. Opplæring i kvensk og yrkesopplæringsnemnder Kunnskapsdepartementet   12.01.2019 
Høyringsnotat om lovfesting av plikt for kommunane til å tilby dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens Helse- og omsorgsdepartementet   14.01.2019 
Høring - enpersonsutredning om formuerettslige lovvalgsregler Justis- og beredskapsdepartementet   18.01.2019 
Høring - Forslag om endringer i stedsnavnloven Kulturdepartementet   14.01.2019  
Høring - endringer i reglene om kildevern i straffeprosessloven og tvisteloven Justis- og beredskapsdepartementet   01.02.2019 
Høring - NOU 2018:11 Ny fjellov Landbruks- og matdepartementet 28.02.019 

 
Vurdering:
Rådmannen foreslår at Verdal kommune avgir høringsuttalelse i følgende saker:


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 02.11.2018 12:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS