Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 06.12.2018

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        06.12.2018
Tid:           09:00 -  12:40
Til stede:  9 representanter. Tor-Petter Abelsen fikk permisjon og forlot møtet under sak 129/18. Til stede 8 representanter


I starten av møtet ble det gitt følgende orientering:

 • Varehandel i Verdal – status og trender v/Tove Merakerås, leder i HRS-gruppen i Verdal Næringsforum.
   

   
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 121/18 Godkjenning av møteprotokoll 21.11.2018 Protokoll
PS 122/18 Utbytte fra NTE Saksframlegg Protokoll
PS 123/18 Vedtekter for Innherredssamarbeid Innkjøp Saksframlegg Protokoll
PS 124/18 Høringsuttalelse - forslag til endring i valgforskriften Saksframlegg Protokoll
PS 125/18 Sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget - oversendelsesforslag fra kommunestyret Saksframlegg Protokoll
PS 126/18 Kim Tommy Nessemo - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden Saksframlegg Protokoll
PS 127/18 Grappa Bar - søknad om fast utvidelse av skjenkeareal til også å gjelde underetasje Saksframlegg Protokoll
PS 128/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr 23.11.18  Saksframlegg Protokoll
PS 129/18 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 06.12.2018

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Pål Sverre Fikse SP Varaordfører Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 121/18 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.12.2018

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 21. november 2018 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

            
VEDTAK:
Protokoll fra møte 21. november 2018 godkjennes.
 
               
  
   

PD 122/18 Utbytte fra NTE  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.12.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune avsetter utbyttemidler fra NTE til to bundne driftsfond som opprettes for formålet. 80% avsettes til Verdal kommunes kraftfond. Resterende 20% avsettes til Verdal kommunes utviklingsfond.
   
 2. Verdal kommunes kraftfond opprettes med følgende formål: Gi langsiktig avkastning av utbyttemidlene, samt eventuelt kapitaltilførsel til selskapet eller kjøp av aksjer i relevante regionale kraftselskap.
   
  Årlig avkastning av kraftfondet tilføres fondet. Midlene forvaltes innenfor kommunens finansreglement.
   
 3. Verdal kommunes utviklingsfond opprettes med følgende formål: Engangstiltak som stimulerer til mer aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling og næringsutvikling i kommunen, eller tiltak som gir varige kostnadsbesparelser i den ordinære driften.
   
  Rådmannen innstiller på bruk av midlene i sak som fremmes for formannskapet senest i første formannskapsmøte etter sommerferien (første gang i 2020).
   
 4. Forvaltningen av midlene delegeres til rådmannen. Kommunens finansreglement gjelder for forvaltning av midlene.
   
 5. Utbytte fra NTE inngår ikke i kommunens langsiktige måltall for årlig driftsmargin (netto driftsresultat).
   

 
      

PS 123/18 Vedtekter for Innherredssamarbeid Innkjøp  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.12.2018

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om innkjøpssaker.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
      
INNSTILLING: 
Vedlagte vedtekter for Innherred innkjøp vedtas. 

 
     

PS 124/18 Høringsuttalelse - forslag til endring i valgforskriften  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.12.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK: 
Verdal kommune uttaler følgende:

Verdal kommune stiller seg undrende til forslaget til ny forskrift m.h.t. manuell opptelling der endelig telling gjøres maskinelt, med krav om en tredje opptelling av andre personer enn de som foretok den første maskinelle opptellingen hvis det er avvik mellom foreløpig og endelig opptelling. Verdal kommune kan ikke se at valgfunksjonærene som foretar den maskinelle opptellingen kan påvirke hvordan maskinen teller.

Det nasjonale arbeidet for digitalt førstevalg er avgjørende for at arbeidet i det offentlige kontinuerlig skal forenkles, fornyes og forbedres. Prinsippet om at digitalisering kan og bør gi bedre brukervennlighet, pålitelighet og effektivitet må også gjelde i valgforberedelser, valgavvikling og valgoppgjør.

Nasjonale digitaliseringsprosjekter drar nytte av at de fremste innen et fagområde er med og anskaffer, drifter og utvikler systemene. Valg er et slikt fagområde, fordi kompliserte regler i lov og forskrift gir mange detaljerte føringer, og ikke minst fordi kravet til sikkerhet er så sentralt gjennom hele valggjennomføringen.

Kommunen mener videre at forskriftsfesting av endrede rutiner tillegger den digitale opptellingen enda mindre tillit, og bidrar derfor ikke til å styrke tilliten til at valggjennomføringen totalt sett i Norge er trygg og sikker.

Dersom forslaget likevel blir vedtatt mener Verdal kommune at setningen «Med manuell opptelling menes at opptellingen skjer for hånd uten bruk av maskiner» strykes. Telling kan skje med en skanner som ikke er tilknyttet et nettverk og at tallene legges manuelt inn i EVA. Det antallet som blir resultatet med å bruke skanneren som telleverk kan enkelt kontrolleres mot antall mottatte stemmer i kretsen/kommunen.
 

 

PS 125/18 Sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget - oversendelsesforslag fra kommunestyret  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.12.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK: 
Formannskapet tar rådmannens forslag til oppfølging av interpellasjon om sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget til orientering.
  

 

PS 126/18 Kim Tommy Nessemo - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.12.2018

BEHANDLING: 
SP v/Marit Voll fremmet følgende forslag på pkt. 3:
3. Nytt medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden: Karl Bernhard Hoel.
Varamedlemmer:
2. Einar Olav Larsen
3. Marit Voll
5. Trude Holm

Votering:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag på pkt. 3 fra SP – enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Kim Tommy Nessemo om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden.
 2. Olav D. Karmhus rykker inn som fast medlem i kommunestyret i perioden 11.12.18 – 31.3.19. Einar Olav Larsen rykker inn som fast medlem fra 1.4.19 og resten av valgperioden.
 3. Nytt medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden: Karl Bernhard Hoel.
  Varamedlemmer:
  2. Einar Olav Larsen
  3. Marit Voll
  5. Trude Holm.
   


  

PS 127/18 Grappa Bar - søknad om fast utvidelse av skjenkeareal til også å gjelde underetasje  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Formannskap - 06.12.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Grappa Bar, org.nr. 919 020 601, innvilges som omsøkt utvidelse av skjenkeareal til også å gjelde underetasje. Utvidelsen gjelder f.o.m 12. desember 2018.
For øvrig like vilkår som i gjeldende bevilling.
 

 
 

PS 128/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr 23.11.18  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Formannskap - 06.12.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
 

 
 

PS 129/18 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.12.2018

BEHANDLING:      
Tor-Petter Abelsen
fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 8 representanter.

I starten av møtet ble det gitt følgende orientering:

 • Varehandel i Verdal – status og trender v/Tove Merakerås, leder i HRS-gruppen i Verdal Næringsforum.
   

Økonomi v/Inger Marie Skrove Grønnesby orienterte om:

 • Regnskap, budsjett og budsjettavvik i skole/SFO.
   

Rådmann orienterte om:

 • Kompetanseløft digital transformasjon – KS. Oppstartssamling i Namsos 6. desember.
 • Lensevegen 1 under utarbeidelse prosjekt for mulig salg.
 • Skatteinngang november.
 • Tradisjonell førjulstaco gjennomført 5.12 – 342 deltok.
 • Fastlege. Krevende over hele landet med å få leger til å ta fastlegehjemler. Verdal vedtok fra 2010 at vi ikke skal ha kommunale leger, og skal vi få til en løsning må vi kanskje gå delvis bort fra dette vedtaket, da det er noen som ønsker å være fastlege men ikke være selvstendig næringsdrivende. Kan det være mulig å avvike fra dette vedtaket hvis vi kjører det som et utdanningsløp for lege (utdanningsstilling)? Formannskapet enig i at dette kan prøves
   

    
   Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 11.01.2019 12:13
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS