Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 17.01.2019

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        17.01.2019
Tid:           09:00 - 12:10
Til stede:  9 representanter. Tor-Petter Abelsen fikk permisjon og forlot møtet under sak 8/19. Til stede 8 representanter.


I starten av møtet vil det bli gitt følgende orientering:

   
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 001/19 Godkjenning av møteprotokoll 06.12.2018 Protokoll
PS 002/19 Overføring av barnehageplasser ved Ness barnehage til Vinne barnehage og Kanutten barnehage Saksframlegg Protokoll
PS 003/19 Anmodning om bosetting av flyktninger 2019 Saksframlegg Protokoll
PS 004/19 Kommunikasjonsplan og interesseanalyse nytt helsebygg i Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 005/19 Vedtekter for eiendomsskattetaksering i Verdal kommune - revidert 2019 Saksframlegg Protokoll
PS 006/19 Lotte H. Kjesbu - søknad om permisjon fra kommunale verv for resten av valgperioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll
PS 007/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 3.1.19 Saksframlegg Protokoll
PS 008/19 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 17.01.2019

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 001/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.01.2019

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 6. desember 2018 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK:
Protokoll fra møte 6. desember 2018 godkjennes.
  
               
  
   

PD 002/19 Overføring av barnehageplasser ved Ness barnehage til Vinne barnehage og Kanutten barnehage  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.01.2019

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Bjørn Iversen (AP) fremmet følgende fellesforslag fra formannskapet:
"Ness barnehage avvikles. Barn med tildelt plass ved Ness barnehage overføres til Vinne barnehage og Kanutten barnehage fra og med nytt barnehageår 2019/2020."

Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og fellesforslag fra formannskapet, ble fellesforslaget enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING:
Ness barnehage avvikles. Barn med tildelt plass ved Ness barnehage overføres til Vinne barnehage og Kanutten barnehage fra og med nytt barnehageår 2019/2020.
 

 
      

PS 003/19 Anmodning om bosetting av flyktninger 2019  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.01.2019

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Trine Reitan (AP) fremmet følgende fellesforslag fra formannskapet:
«Verdal kommune imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette 16 flyktninger i 2019. Verdal kommune er positiv til å bosette flere.
Familiegjenforente til bosatte flyktninger kommer i tillegg».

Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og fellesforslaget, ble fellesforslaget enstemmig vedtatt.
       
INNSTILLING: 
Verdal kommune imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette 16 flyktninger i 2019. Verdal kommune er positiv til å bosette flere.
Familiegjenforente til bosatte flyktninger kommer i tillegg.
 
  
     

PS 004/19 Kommunikasjonsplan og interesseanalyse nytt helsebygg i Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.01.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK: 

 1. Formannskapet tar saken til orientering.
 2. Rådmannen tar med seg formannskapets innspill inn i det videre arbeidet med kommunikasjonsplan for nytt helsebygg.
   

 

 

PS 005/19 Vedtekter for eiendomsskattetaksering i Verdal kommune - revidert 2019  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.01.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
       
INNSTILLING: 
Kommunestyret vedtar de reviderte vedtektene for eiendomsskattetakster for Verdal kommune. Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2019.

  

 

PS 006/19 Lotte H. Kjesbu - søknad om permisjon fra kommunale verv for resten av valgperioden 2015-2019  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.01.2019

BEHANDLING: 
Høyre v/Silje Sjøvold fremmet følgende forslag til pkt. 3 og 4:

3. Silje Sjøvold
4. Silje Sjøvold

Det ble punktvis votering med følgende resultat:

 • Rådmannens forslag pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens forslag pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra Høyre pkt. 3 og pkt. 4 – enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Lotte Holthe Kjesbu om permisjon fra kommunale verv for resten av valgperioden.
 2. Varamedlemmer i kommunestyret for partiet Høyre rykker opp i uendret rekkefølge.
 3. Ny 1. vara i komite mennesker og livskvalitet: Silje Sjøvold.
 4. Ny 6. vara i komite plan og samfunn: Silje Sjøvold.
   

 
 

PS 007/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr 3.1.19  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Formannskap - 17.01.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringene.
  

 
 

PS 008/19 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.01.2019

BEHANDLING: 
I starten av møtet vil det bli gitt følgende orientering:

Rådmann orienterte om:

 • Brannmeldinger – Gårdsbruk og Nordgata 25.
 • Startet opp ombygginger 1. etasje, ansatte flyttet til Gjensidigegården. Dette vil også medføre endret møterom for formannskap og komiteer i byggeperioden.
 • I morgen vil skattetall nasjonalt bli kjent, og dette vil bli en del av arbeidet med regnskap 2018.
 • Driften jula og anonymt brev til eldrerådet. Ros-analyse for driften i jula gjennomført for alle hjemmetjenester før jul, og rapporter av driften er levert og det har gått bra.
 • Bo- og behandlingssenter. Anbudsåpning 11.1.19 – tre anbud. Tildeling av kontrakt 28. januar – sperrefrist på 14 dg, der det kan klages på tildeling. Første samspillsmøte 11. og 12. februar. Formannskapet skal ha løpende og oppdatert informasjon.
 • Felles innkjøpssamarbeid fra 1.1.19. Ny daglig leder er Hilde Melhus. Det vil bli tilsatt to rådgivere. Tilsammen 4 ansatte.
 • Prestegården og prosess rundt kirkens synlighet mot 2030.
 • Møte med Verdal Næringsforum og Innherred om muligheter for felles informasjonsplattform.
 • Lensevegen. Taksering.
   

Marit Voll stilte følgende spørsmål:

 • Sak om fordeling av overskudd (1 million) som skulle fordeles grender. Hvor ligger denne saken? Oppgaveutvalg ikke det rette for denne saken.
   
  Rådmannen svarte:
  Prøvde å sette i sammenheng med oppgaveutvalg for å få til innbyggermedvirkning. Ble ikke vedtatt noe spesifikk i den siste økonomiplan. Ikke gjort noe med dette etter jul. Rådmann ser hva som kan bli gjort til februarmøte.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.3.

Tor-Petter Abelsen fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 8 representanter.

Ordfører orienterte om:

 • Medarbeidersamtale og lederavtale.
   

    
   Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 09.02.2019 22:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS