Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 17.01.19 - PS 7/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr 03.01.19

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4622 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 17.01.2019 7/19

  

Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer. 

Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
I henhold til delegeringsreglementet er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegne av Verdal kommune.

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse legges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 3.1.19):

HøringDepartementFrist
Høring - regelverk for tilskudd til pilotprosjekt med bruk av velferdsobligasjoner  Arbeids- og sosialdepartementet 31.01.2019
Høring - endringer i reglene om kildevern i straffeprosessloven og tvisteloven  Justis- og beredskapsdepartementet 01.02.2019
Høring av forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter og i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege  Helse- og omsorgsdepartementet 01.02.2019
Høring - forslag til endring av vilkår for bruk av forurensningslovens høyeste strafferamme  Klima- og miljødepartementet 04.02.2019
Høring - Implementering av gjennomføringsrettsakter til eIDAS-forordningen  Nærings- og fiskeridepartementet 06.02.2019
Høring - Implementering av gjennomføringsrettsakter til eIDAS-forordningen, nytt rammeverk for identifikasjon og sporbarhet og ny selvdeklarasjonsforskrift  Kommunal- og moderniseringsdepartementet 07.02.2019
Høring - forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover med tilhørende forskrifter Arbeids- og sosialdepartementet 15.02.2019
Høring om utkast til ny lov om vern av forretningshemmeligheter - gjennomføring av EUs forretningshemmelighetsdirektiv i norsk rett Justis- og beredskapsdepartementet 15.02.2019
Høring – gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering (CACM)  Olje- og energidepartementet 22.02.2019
Høyring om skattefastsetting til dei skattepliktige som følgje av søksmål fra styresmaktene mot ei klagenemnd  Finansdepartementet 01.03.2019
Høring - endringer i naturgassforskriften til gjennomføring av tredje energimarkedspakke  Olje- og energidepartementet 01.03.2019
Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for psykologutdanningen  Kunnskapsdepartementet 03.03.2019
Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for ortopediingeniørutdanningen  Kunnskapsdepartementet 03.03.2019
Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for tannteknikerutdanningen  Kunnskapsdepartementet 03.03.2019
Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for klinisk ernæringsfysiologutdanning  Kunnskapsdepartementet 03.03.2019
Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for farmasøytutdanningene Kunnskapsdepartementet 03.03.2019
Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for tannlegeutdanningen  Kunnskapsdepartementet 03.03.2019
Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for tannpleierutdanningen  Kunnskapsdepartementet 03.03.2019
Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for optikerutdanningen Kunnskapsdepartementet 03.03.2019
Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for audiografutdanningen Kunnskapsdepartementet 03.03.2019
Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for medisinutdanningen Kunnskapsdepartementet 03.03.2019
Høring – tekniske endringer i finnmarksloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet 04.03.2019 
Høyring - forslag om at det ikkje skal reknast renter på restskatt som skattytaren betaler innan 31. mai i skattefastsettingsåret Finansdepartementet 10.03.2019 
Behov for endringer i bestemmelsen om utdeling av utbytte i finansforetaksloven § 10-6 Finansdepartementet  14.03.2019
Høring - forslag til endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen Landbruks- og matdepartementet 18.03.2019 
Høring – Rapport fra utvalg som har vurdert klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi Finansdepartementet  18.03.2019
Høring om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – bruk av DNA-testing i utlendingssaker Justis- og beredskapsdepartementet 21.03.2019 
Høring - forslag til ny forskrift om utførelse av personundersøkelse i straffesaker Justis- og beredskapsdepartementet 21.03.2019
Høring - strategi for bygningsdelen i matrikkelen Kommunal- og moderniseringsdepartementet 22.03.2019 
Høring – NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett Justis- og beredskapsdepartementet 22.03.2019 
Høring - forslag til forskrift om jakt og fangst på dyr som eies Landbruks- og matdepartementet  01.04.2019
Høring - ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom Kommunal- og moderniseringsdepartementet 01.04.2019
Høring - forslag til endringer i arbeidstvistloven Arbeids- og sosialdepartementet 01.04.2019
Høring - NVEs underlagsrapport for den tredje kontrollstasjonen under elsertifikatordningen Olje- og energidepartementet 05.04.2019 
Høring - forslag til endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, tvangsekteskap, skyting mot politiet m.m.) Justis- og beredskapsdepartementet 15.04.2019

 
Vurdering:
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
 


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.01.2019 11:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS