Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 15.02.2019

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        15.02.2019
Tid:           09:00 - 14:35
Til stede:  9 representanter. Anne Kolstad og Trine Reitan fikk permisjon under sak 21/19. Til stede 7 representanter.


Sak 21/19 ble behandlet som siste sak.

I starten av møtet ble det gitt følgende orienteringer:

   
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 009/19 Godkjenning av møteprotokoll 17.01.2019 Protokoll
PS 010/19 Tomtepriser Lysthaugen Saksframlegg Protokoll
PS 011/19 Stiklestad IL søknad om forskuttering av spillemidler Saksframlegg Protokoll
PS 012/19 Forprosjekt nye Vinne og Ness skole Saksframlegg Protokoll
PS 013/19 Ørmelen skole - Utbygging garderober/SFO - Sluttrapport Saksframlegg Protokoll
PS 014/19 Inntreden av ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS Saksframlegg Protokoll
PS 015/19 Kommunikasjonsplan Verdal bo- og behandlingssenter  Saksframlegg Protokoll
PS 016/19 Bruk av kamera i kommunale bygg Saksframlegg Protokoll
PS 017/19 Årsrapport 2018 - salgs- og skjenkekontrollen Saksframlegg Protokoll
PS 018/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr 30.1.19  Saksframlegg Protokoll
PS 019/19 Charlotte Fætten Aakerhus - søknad om permisjon fra kommunale verv for resten av valgperioden  Saksframlegg Protokoll
PS 020/19 Anne Elfrid Nordskag - fritak fra kommunale verv  Saksframlegg Protokoll
PS 021/19 Orientering - Protokoll
PS 022/19 Fatima Almanea - søknad om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte formannskap 15.02.2019

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Nei Vara: Arvid Wold
Anne Kolstad SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 009/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.02.2019

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 17. januar 2019 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK:
Protokoll fra møte 17. januar 2019 godkjennes.
   
               
  
   

PD 010/19 Tomtepriser Lysthaugen  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.02.2019

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møte.

H v/Silje H. Sjøvold fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt. 3:
De første 5 tomtene selges til en rabattert pris utover prissetting iht pkt. 1.

Rabatt differensieres iht følgende:

 • Salg første tomt: - kr 50 000,-
 • Salg andre tomt: - kr 40 000,-
 • Salg tredje tomt: - kr 30 000,-
 • Salg fjerde tomt: - kr 20 000,-
 • Salg femte tomt: - kr 10 000,-
   

Rabatt forutsetter at tomten er bebygd med ferdigattest ila 3 år fra kontraktsinngåelse.

Det ble først votert over komiteens innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over forslag til nytt pkt. 3 fra Høyre som falt med 3 mot 6 stemmer.
   
INNSTILLING:

 1. For tomtene på Lysthaugen syd fastsettes en pris pr. tomt med en fast andel (anleggskostnad) på kr.350.000,- pr. tomt. I tillegg fastsettes en arealkostnad på kr.150,- pr/m2 tomteareal.
 2. Salgskostnader inkludert fradeling og utarbeidelse av matrikkelbrev, meglertjenester, dokumentavgift, tinglysning med mere kommer i tillegg.
   


  
      

PS 011/19 Stiklestad IL søknad om forskuttering av spillemidler  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.02.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
        
INNSTILLING: 

 1. I medhold av vedtatte retningslinjer for forskuttering av spillemidler innvilges Stiklestad idrettslag et lån på 7,3 mill. kroner.
 2. Søknadsbeløpet finansieres ved bruk av midler fra disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.
 3. Lånet nedbetales i takt med utbetaling av spillemidlene fra fylkeskommunene og tilbakeføres til disposisjonsfondet.
   

  
  
     

PS 012/19 Forprosjekt nye Vinne og Ness skole  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.02.2019

BEHANDLING: 
Arvid Wold (MDG) fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 4:
4. I den videre skoleutbyggingssaken avventer formannskapet rådmannens oppfølging av vedtak og bestilling i kommunestyresak 106/18, punkt 10.

Det ble først votert samlet over rådmannens innstilling pkt. 1-3 som ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til pkt. 4 og forslaget fra Arvid Wold, ble Arvid Wolds forslag enstemmig vedtatt.
        
INNSTILLING:  

 1. Prosess med bygging av nye Vinne og Ness skole fortsetter med grunnlag i fremlagte forprosjekt, og prosjekt legges ut på anbud som en totalentreprise med planlagt byggestart høsten 2019 etter alternativ 1 «Tilbygg/Ombygg med spillemidler».
 2. Økte investeringskostnader, økte renter og avdrag prioriteres inn i kommende økonomiplan 2020-2023.
 3. Kommunen initierer en prosess i 2019 med tanke på å få erstattet skytteranlegget ved Vinne skole med nytt skytteranlegg i kommunen snarest mulig, da også med eventuelle flere bidragsytere og brukere. Det søkes om delvis finansiering gjennom spillemidler.
 4. I den videre skoleutbyggingssaken avventer formannskapet rådmannens oppfølging av vedtak og bestilling i kommunestyresak 106/18, punkt 10.
   


 
  

PS 013/19 Ørmelen skole - Utbygging garderober/SFO - Sluttrapport  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.02.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
        
INNSTILLING: 
Sluttrapport tas til orientering.
 
  

 

PS 014/19 Inntreden av ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.02.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 

 1. Vedtak fattet av representantskapet i Trondheim Havn IKS i sak 4/18 av 11.06.2018 om inntreden av Indre Fosen kommune som ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS, godkjennes.
   
 2. Fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2019, godkjennes med henvisning til § 4 i Lov om interkommunale selskap.
   


  
 

PS 015/19  Kommunikasjonsplan Verdal bo- og behandlingssenter  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.02.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 
Saken tas til orientering.
  
 
 

PS 016/19  Bruk av kamera i kommunale bygg  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.02.2019

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møte.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 

 1. Kameraovervåking kan brukes på offentlige bygg og steder hvis det etter en samlet vurdering vurderes som formålstjenlig å sette opp kamera.
 2. Muligheter for å ta i bruk mindre inngripende tiltak for å minimere risiko eller løse et utfordringsbilde skal vurderes før kameraovervåkning eventuelt besluttes innført.
 3. Alle beslutninger om kameraovervåking godkjennes av rådmannsnivået.
   


  
 

PS 017/19  Årsrapport 2018 - salgs- og skjenkekontrollen  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.02.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Årsrapport 2018 tas til orientering.
   
 
 

PS 018/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr 30.1.19  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høring.
   

 
 

PS 019/19 Charlotte Fætten Aakerhus - søknad om permisjon fra kommunale verv for resten av valgperioden
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2019

BEHANDLING: 
Silje H. Sjøvold (H) fremmet følgende forslag:
Til pkt. 3 – Oddleiv Aksnes (H).
Til pkt. 4 – Silje H. Sjøvold (H).
Nytt pkt. 5, ny 1. vara komite mennesker og livskvalitet: Tor Ove Nesset (H)

Votering:

 • Rådmannens innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens innstilling pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag til pkt. 3 – Oddleiv Aksnes (H) – enstemmig vedtatt.
 • Forslag til pkt. 4 – Silje H. Sjøvold (H) – enstemmig vedtatt.
 • Forslag til nytt pkt. 5: Tor Ove Nesset (H) – enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Charlotte F. Aakerhus om permisjon fra kommunale verv for resten av valgperioden.
 2. Tor Ove Nesset rykker inn som fast medlem i kommunestyret for resten av valgperioden.
 3. Ny 1. vara i formannskapet for resten av valgperioden: Oddleiv Aksnes (H)
 4. Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet for resten av valgperioden: Silje H. Sjøvold (H)
 5. Ny 1. vara komite mennesker og livskvalitet: Tor Ove Nesset (H)
   

  

 

PS 020/19 Anne Elfrid Nordskag - fritak fra kommunale verv  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2019

BEHANDLING: 
Forslag på pkt. 3 vil komme i kommunestyrets møte.
 
Votering:

 • Rådmannens innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens innstilling pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Anne Elfrid Nordskag om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden.
 2. Varamedlemmer i kommunestyret for Arbeiderpartiet rykker opp i uendret rekkefølge.
 3. Nytt medlem i eldrerådet for resten av valgperioden:
   


   

PS 021/19 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.02.2019

BEHANDLING: 
Saken ble behandlet som siste sak.

Anne Kolstad og Trine Reitan fikk permisjon og forlot møtet under behandling av denne saken. Til stede: 7 representanter.

I starten av møtet ble det gitt følgende orienteringer:

Rådmann orienterte om:

 • Søkt om midler for å få ansatt kommunepsykolog. Innretning på søknad er det samfunnsmedisinske perspektivet.
 • Søkt om klimasatsmidler til bo- og behandlingssenteret og kompetanseheving i landbruket.
 • Raset utenfor Verdal Havn v/Øystein Kvistad
 • Regnskap 2018 v/Helge Holthe og Per Erik Garli.
 • Navn på området Skjørdalsskaret?
   

Ordfører orienterte om:

 • Kollektivtilbud – skal ha møte med AtB. Vi er misfornøyd med at vi ikke har et rutebusstilbud i nærtrafikken.
   

Silje H. Sjøvold stilte spørsmål om fastlegeordningen. – beskrivelse av fastlegeordningen lokalt ønskes og om de to hjemlene som ikke er besatt.
Rådmannen svarte.
Klungre var i formannskapet og orienterte, og det er nylig gjennomført undersøkelse blant fastlegene. Det som er nytt er at dette har blitt et stort tema i storbynettverk – og i hele landet. Det har blitt et nasjonalt problem og krever nasjonal politikk. 
 
 

 

PS 022/19 Fatima Almanea - søknad om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden
  Til toppen av siden  

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2019

BEHANDLING: 
Saken ble behandlet før sak 21/19.

Ove Morten Haugan (AP) fremmet følgende forslag til pkt. 2: Inger Åse L. Evenmo (AP)

Votering:

 • Rådmannens innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Haugans forslag til pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Fatima Almanea om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden.
 2. Nytt medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden: Inger Åse L. Evenmo (AP)
   

 
   Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 18.02.2019 07:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS