Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.03.19 - PS 25/19 Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår for perioden 2019 -2023 og gjennomgang av politisk organisering

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/942 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 14.03.2019 25/19
Kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling: 

 1. Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2019-2023 justeres i henhold reglementforslag i PS 2/18, jf. vedlagt.
 2. Politisk organisering med komitestruktur og rollestørrelser ble sist gjennomgått av gruppe bestående av gruppeledere i forkant av kommunevalget i 2015, med kommunestyrevedtak om struktur slik vi har i dag. Denne videreføres i ny kommunestyreperiode.
 3. Rådmannen fremmer helhetlig sak med oppdatert reglement for folkevalgt behandling i juni.
   

Vedlegg:  

 1. Forslag til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår (tilsvarende framlagt i sak 2/18)
 2. Samlet saksframstilling i sak 2/18
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen. 

Saksopplysninger: 
I henhold til pkt 10 i gjeldende reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår skal reglementet tas opp til vurdering før ny valgperiode.

For valgperioden 2015-2019 vedtok kommunestyret i sak 62/15 følgende når det gjelder politisk organisering:

 1. Vi opprettholder den nåværende politiske organiseringen. Ressursbruken til politisk arbeid holdes innenfor dagens økonomiske rammer. Delegasjonsreglementet gjennomgås.
 2. Administrasjonen skal innen 1. oktober 2015, opprette gjestekontor på rådhuset, med datamaskin knyttet til kommunens nettverk. Kontoret skal disponeres av alle gruppeledere i kommunestyret. Gruppelederne skal få tildelt egen mailadresse, lik ansatte i kommunen. Gruppelederne setter seg opp på ledig tid, tilgjengelig fra kommunens hjemmesider.
   

Delegasjonsreglementet, skal i henhold til bestemmelser i kommuneloven, gjennomgås innen 31.12 etter valgår.

Pkt. 2 i vedtaket er ikke effektuert ganske enkelt med begrunnelse i at det ikke fantes ledig kapasitet i det hele tatt i rådhuset i 2016 til å båndlegge areal på denne måten. Det ble med denne bakgrunn heller ikke innkjøpt lisenser og etablert kommunale e-postløsninger.

For valgperioden 2015-2019 vedtok kommunestyret i sak 96/15 følgende når det gjelder reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår:

 1. Justering av satsen for tapt arbeidsfortjeneste – justeres i henhold til lønnsvekst i perioden 2011-2015 som er på ca 11% (gjennomsnitt siste 3 år i kapittel 4 i tariffavtale KS-LO).
 2. Endring av pensjonsinnmelding – jfr pkt. 17 i forslag til nytt reglement.
 3. Innvandrerrådet føres opp på godtgjøring for utvalg under gruppe III.
 4. Endelig størrelse på frikjøp/godtgjøring komiteledere blir:
  Komite plan og samfunn: 35 %.
  Komite mennesker og livskvalitet: 35 %.
   

Pkt. 4 blir som regel behandlet etter at konstituering er ferdig.

Vurdering:
I forbindelse med den folkevalgte prosessen med økonomiplan 2018-21 og budsjett 2018 (PS 108/17) ble også folkevalgtes arbeidsvilkår brakt inn som tema, og i vedtak i økonomiplansaken finnes i punkt 25: "Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune legges frem for revidering hvor de folkevalgtes godtgjørelse reduseres med 10%."

Sak med revidering i tråd med kommunestyrets føring ble lagt fram til folkevalgt behandling i januar 2018 (PS 2/18), med følgende tekst under saksopplysninger:

"Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok i møte 11. desember 2017 i sak 108/17 bl.a.
«Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune legges frem for revidering hvor de folkevalgtes godtgjørelse reduseres med 10 %.»

Rådmann har revidert reglementet og i vedlagte forslag er endringene markert med rødt og med overstrykninger.

Det er ikke foreslått endringer under pkt. 6.2 Legitimert tapt arbeidsfortjeneste. Dette med tanke på rekruttering av nye folkevalgte ved senere valg, og deres mulighet til å delta i folkevalgt arbeid uten å tape inntekt.

Når det gjelder frikjøp av komiteledere er det inngått avtaler om frikjøp og arbeidsgivere har lagt planer i forhold til det. Dette punktet kan således ikke endres før neste valgperiode, dvs i 2019.

I tillegg til en reduksjon på 10% i godtgjøringer foreslår rådmannen følgende endringer:

 • Pkt. 2.1 C Kommunal Rapport – dette reduseres og vil gjelde gruppeledere i kommunestyret, formannskapet og arbeidstakerrepresentanter.
 • Pkt. 4.2, 2. ledd Arbeidsgodtgjøring nestledere i komiteene strykes. Møtegodtgjøring til arbeidstakerrepresentanter i administrasjonsutvalget strykes.
   

Abonnement for Kommunal Rapport er stoppet fra 1.1.18 og vil bli bestilt på nytt når Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår er revidert.

Disse endringene vil gi en besparelse på ca kr 370.000,-."

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i saken:
"Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune er vedtatt av et enstemmig kommunestyre og gjelder for valgperioden 2015 – 2019. Reglementets intensjon er å gi forutsigbarhet for folkevalgte og mellom folkevalgte og deres arbeidsgivere. Reglementet revideres regelmessig ved inngangen til hver valgperiode.

Sak om revidering av Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune utsettes og behandles i forkant av neste valgperiode."

Kommunestyrets vedtak gjengitt overfor er da et utsettelsesvedtak av den opprinnelige innstillingen som oppfølging av punkt 25 i vedtak om økonomiplan 2018-21 (PS 108/17).

Med denne bakgrunn legges tilsvarende endring av reglement som og satser for godtgjøring som i PS 2/18 fram til ny behandling, slik utsettelsesvedtaket angir.

Det har ikke blitt tematisert behov for endring av komitestruktur eller rollestørrelser («stillingsbrøker» for ordfører, varaordfører og komiteledere) for øvrig. Dette ble vurdert av gruppe bestående av gruppeleder i forkant av kommunevalget i 2015, med kommunestyrevedtak om struktur slik vi har den i dag. Ytterligere er politisk myndighet etter avviklingen av samkommunen, fra samkommunestyret, lagt til komiteer og formannskap i sak i kommunestyret 27.november 2017 (PS 101/17). Vurderingen gjort i den forbindelse understøtter å opprettholde dagens struktur for folkevalgte organ.

Ytterligere kommer det en del endringer i ny kommunelov i relasjon til folkevalgtes rettigheter. Disse må innarbeides i reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, uavhengig om det blir en gjennomgang av administrasjon eller det blir nedsatt en arbeidsgruppe. Endringene er som følger (endringene trår i kraft etter konstitueringen):

§ 8-5 Godtgjøring ved frikjøp
Kommunestyret eller fylkestinget kan selv bestemme at folkevalgte som frikjøpes, skal motta én fast godtgjøring i stedet for dekning av tapt inntekt etter § 8-3 tredje ledd og arbeidsgodtgjøring etter § 8-4.

§ 8-6 Ettergodtgjøring
Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring når de fratrer vervet. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv gi forskrift om lengden slik ettergodtgjøring kan ha, men ikke utover alminnelig oppsigelsestid for fast ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.

Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det samme gjelder for ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra.

Pensjonsinntekter etter folketrygdloven kapittel 19 og kapittel 20 skal ikke anses som inntekt

§ 8-8 Rett til sykepenger
Kommunene og fylkeskommunene skal sørge for at folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, har samme rett til sykepenger som ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.

§ 8-9 Rettigheter ved yrkesskade
Kommunene og fylkeskommunene skal sørge for at folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, har samme rett til ytelser ved yrkesskade som ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.

§ 8-10 Permisjoner
Kommunestyret og fylkestinget skal selv gi forskrift om permisjon for folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse. Permisjon kan bare gis i samsvar med arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-10, 12-12 og 12-15.

Under permisjonen beholder de folkevalgte godtgjøringen i inntil to uker, med mindre de gir avkall på den. Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon og permisjon ved barns og barnepassers sykdom skal kommunen og fylkeskommunen sørge for at de folkevalgte får rett til å beholde godtgjøringen etter de samme reglene som gjelder for ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.»

Noen av de ovenstående står også delvis i gjeldende kommunelov, men ikke som eget punkt. Dette gjelder frikjøp og etterlønn.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.03.2019 11:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS