Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.03.19 - PS 28/19 Driftsavtaler fysioterapeuter Verdal kommune

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2019/963 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 14.03.2019 28/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar statusbeskrivelsen til orientering.

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
I sak 106/18 gjorde kommunestyret følgende vedtak: «Nasjonale retningslinjer innebærer at opprettelse av driftsavtaler for fysioterapeuter ikke skal foretas under 50 %. Kommunestyret ber om sak til politisk vurdering av eksisterende driftsavtaler i Verdal kommune i lys av nasjonalt regelverk».

Arbeidet med å utarbeide sak med vurdering av de eksisterende driftsavtalene er i gang. Med denne saken gir rådmannen en form for statusbeskrivelse, som blir grunnlag for de videre vurderinger og sak i tråd med etterspørsel i PS 106/18.

Kommunens helsetjeneste skal fremme folkehelsen og forebygge, diagnostisere og behandle sykdom og skader. Den skal også fremme medisinsk habilitering og rehabilitering. For å løse disse oppgavene er kommunen pålagt å sørge for fysioterapitjeneste etter helse og omsorgstjenesteloven §3-2.

Regulering av fysioterapitjenesten
Det er tre avtaler som regulerer fysioterapitjenesten i kommunen:

 • ASA 4313 (rammeavtalen) - regulerer forholdet mellom kommunen og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale.
 • ASA 4303 (statsavtalen) - avtale om driftstilskudd, og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene.
 • SFS 2302 (tariffavtalen) - tariffavtalen gjelder fastlønte fysioterapeuter. Her reguleres blant annet ukentlig arbeidstid.
   

Fra 1.1.2018 kom "Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale". Formålet med forskriften er å sikre personer som oppholder seg i kommunen nødvendige fysioterapitjenester av god kvalitet.

ASA 4313 (rammeavtalen) ble revidert høsten 2018 og ny avtaleperiode er 1.1.2019 til 31.12.2020. En av endringene er rundt deltidshjemler.
«Intensjonen i forskrift og avtaleverk er at det skal være samsvar mellom størrelsen på og forventet aktivitet i en driftsavtale. Det er tatt inn en presisering i avtalen at størrelsen på avtalehjemmelen skal være i samsvar med omfanget fysioterapeuten forutsettes å arbeide (punkt 13 fjerde avsnitt). I avtaleperioden skal partene gjennomføre en kartlegging av omfanget av deltidshjemler og fordeling av disse.»

Verdal har i dag tre driftsavtaler under 50%:

 • 30 % psykomotorisk fysioterapi
 • 40 % fysioterapeut med tilgang til varmebasseng
 • 40 % fysioterapeut med tilgang til varmebasseng
   

Alle avtalene ble opprettet før det kom krav i ASA 4313 til kommunene om at «Det skal ikke inngås driftsavtaler som tilsvarer mindre enn 50 % av fult driftstilskudd» (punkt 13).

Verdal har i dag en 30 % driftsavtale som opprinnelig var en del av en 100 % hjemmel. Kommunen innvilget splitting av en 100 % driftsavtale tidlig på 2000-tallet som resulterte i en 30 % og en 70 % driftsavtale.

Årsverk fysioterapi i Verdal kommune
Verdal kommune har pr i dag 12,1 årsverk for fysioterapeuter. Årsverkene er fordelt med:

5,3 årsverk kommunalt ansatte fysioterapeuter.
Kommunal fysioterapeuter

6,8 årsverk selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd.
Selvstendige fysioterapeuter med driftsavtale

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale (avtaleterapeuter) har alle individuelle avtaler med Verdal kommune der driftsavtalens størrelse er definert. Det er kommunen som finansierer driftstilskuddet, og definerer behovet for og vedtar dimensjoneringen av fysioterapitjenesten i sin kommune. Hvis kommunen oppretter eller viderefører en deltidshjemmel kan ikke fysioterapeuten avkreves mer fysioterapitjenesten enn driftsavtalens størrelse. Fysioterapeuten må selv finansiere sin drift/praksis gjennom det tildelte driftstilskuddet. Et 100 % driftstilskudd er pr 01.01.19 på kr 444.600,-.

Verdal har 9 avtaleterapeuter der tre har solopraksis, resten deler lokaler med en annen fysioterapeut. Manuellterapeut og psykomotorisk fysioterapeut er også samlokalisert med fastleger – Verdalsklinikken.

Avtaleterapeuter med små driftstilskudd rapporterer at de arbeidet 2657 timer ut over driftstilskuddets størrelse i 2018, og det tilsvarer ca 1,6 årsverk. Ventetiden ligger mellom en uke til tre måneder der de fleste får hjelp innen en måned, men de som har behov for psykomotorisk fysioterapi har en ventetid på 24 uker til 11 måneder. Det er rapportert at det var 95 pasienter på venteliste pr 31.12.18. Av disse ventet 80 pasienter på psykomotorisk fysioterapi. Avtaleterapeutene jobber som hovedregel på instituttene og det rapporteres om få hjemmebehandlinger.

Det har de siste årene vært jobbet for å få til bedre samhandling mellom avtaleterapeutene og kommunen. Kommunen gjennomførte en besøksrunde til alle fysioterapeutene i april-18. Besøkene ble gjennomført av avdelingsleder for Rehabiliteringstjenesten og kommuneoverlegen. Målet med besøksrunden var å revidere den individuelle avtalen, og få en dialog rundt praksis i dag og tanker fremover. Det ble innhentet årsrapporter og alle fikk tilsendt et kompetansekartleggingsskjema i forkant av besøket.

Høsten 2018 ble det opprettet et samarbeidsutvalg for fysioterapeuter (SUF) som består av kommunalsjef helse og velferd, kommuneoverlegen, avdelingsleder for Rehabiliteringstjenesten, tillitsvalgt for kommunalt ansatte fysioterapeuter, tre valgte representanter for avtalefysioterapeutene og en sekretær. Samarbeidsutvalget skal legge til rette for at driften av fysioterapitjenesten skjer på en hensiktsmessig måte gjennom samarbeid mellom kommunens administrasjon og avtaleterapeutene og fastlønte fysioterapeuter. Avtaleterapeutene skal sikres innflytelse over drift og organisering av egen praksis i samsvar med de planer som er aktuelle for fysioterapitjenesten (ASA4313 punkt 5). Det er pr i dag avholdt 3 møter i SUF.

Grafisk fremstilling av aktivitetsdata for avtaleterapeuter - 2018

Forklaringer:

Horisontal akse representerer de 9 fysioterapeutene som har driftsavtale med Verdal kommune.
Høyre vertikale akser angir verdier for stolpene, venstre vertikale akse angir verdier for kurvene.
Pasienter: Antall unike pasienter aktuell fysioterapeut har behandlet i løpet av 2018
Timer/uke driftstilskudd: Angir størrelse på driftstilskudd aktuell fysioterapeut har
BEH/pas: Angir hvor mange behandlinger hver pasient mottar i gjennomsnitt hos fysioterapeuten
Pas/Tilskudd: Angir hvor mange unike pasienter fysioterapeuten behandler i forhold til størrelsen på driftstilskuddet.

Aktiviteten i 2017 var omtrent lik 2018 aktiviteten.

Fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd er på vei inn i et generasjonsskifte. I løpet av de neste 8 årene når 4 av fysioterapeutene pensjonsalderen. Den første fysioterapeuten når pensjonsalderen sommeren 2020, og har i dag et 70 % driftstilskudd.

I tabellen under er det beskrevet muligheter kommunen har ved ledighet i driftsavtaler, og hvilke muligheter vi har hvis det ønskes nedtrappingsavtale.
Blå tekst er mottatt svar fra KS Forhandling underskrevet av Kine Moland Brox, Spesialrådgiver.

Mulighetsrom, driftsavtaler
Siste del av tabell, mulighetsrom

Medvirkning
Saken er utredet i samarbeid med:

 • Samarbeidsutvalg for fysioterapeuter (SUF).
 • Kontaktperson for avtalefysioterapeutene – Sara Skevik.
 • Hovedtillitsvalgt for kommunalt ansatte fysioterapeuter – Laila Tuset.
 • Avtalefysioterapeutene gjennom innsendte årsrapporter i 2018 –2019, og møte med kommuneoverlege og avd.leder for Rehabiliteringstjenesten våren 2018.
 • Virksomhetsledere for hjemmetjenesten og institusjonstjenesten.
 • KS Forhandling v/ Kine Moland Brox.
   

Vurdering:
Den nye ASA avtalen 2018 – 2020 har ikke tilbakevirkende kraft. Avtale og forskrift har som intensjon at det skal være samsvar mellom størrelsen på og forventet aktivitet i en driftsavtale. Det er avtalt at partene skal gjennomføre en kartlegging av omfanget av deltidshjemler og fordeling av disse. Kartleggingen som er gjort i 2018 viser at de med deltidshjemler arbeider ca 1,6 årsverk utover driftstilskuddet de mottar fra kommunen. Fysioterapeuter som mottar 100% driftstilskudd har til dels stor variasjon i hvor mange personer de har behandlet i løpet av 2018. Det er behov for å se nærmere på dette, slik at behandlingstilbudet prioriteres til de riktige målgruppene framover og at det ses i sammenheng med behandlingstilbudet de kommunalt ansatte fysioterapeutene gir. Det er gjort et godt kartleggingsarbeid med dette allerede, noe som skal sluttføres i en samlet plan for fysioterapitjeneste i Verdal kommune.

Som vist i saken er det ulike måter å oppjustere driftsavtaler under 50%. Verdal kommune kan velge:

 • a) Å oppjustere de tre hjemlene (1x30% og 2x40%) til 50 %, noe som vil gi en årlig merkostnad på kr 177.840,-.
 • b) Å oppjustere de tre hjemlene til 100%, noe som vil gi en årlig mer kostnad på kr 710.800,-
 • c) 70% driftsavtale kan kommunen velge å innløse når fysioterapeuten går av med pensjon og fordele den på de tre fysioterapeutene som i dag har driftsavtale under 50% slik at alle får driftsavtale tilsvarene 60%.
 • d) Ved ledighet i 100% driftstilskudd som ikke ønsker nedtrapping kan kommunen velge å dele driftstilskuddet på de som har driftstilskudd under 50%.
   

Slik punkt a) og b) viser kan deltidshjemlene oppjusteres til 50% eller 100% med de kostnader det medfører. Dette er det ikke ressurser til å løse innenfor de budsjettrammer kommunestyret har vedtatt for 2019. Som saken viser er det fire driftsavtaler som blir ledige de neste åtte årene, og her ligger det et handlingsrom knyttet til driftsavtalen som ble delt tidlig på 2000-tallet i 70/30 jamfør punkt c).

Beskrivelsene i denne saken blir grunnlag for de videre vurderinger og sak til kommunestyret i tråd med etterspørsel i PS 106/18.

  
Til toppen av siden





Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.03.2019 12:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS