Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 11.04.19 - PS 37/19 Reform av trafikant- og kjøretøyområdet i Statens vegvesen - høringsuttalelse

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2019/1386 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 11.04.2019 37/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Levanger og Verdal er den mest folkerike regionen i Trøndelag utenom Trondheim. For våre kommuner er det viktig at innbyggerne får gode og framtidsrettede tjenester. De fleste brukerne foretrekker digitale verktøy og vi støtter at det satses på å utbre disse videre.

Samtidig er det viktig at de tjenestene som krever kontakt mellom det offentlige og brukeren organiseres på en slik måte at brukeren får løst sine behov på enklest mulige vis. Når det gjelder trafikant og kjøretøyvirksomheten til Statens vegvesen betyr dette at oppkjøring for bil og traktor må kunne løses på heimplassen ved at sensor fra vegvesenet møter opp i kommunen i stedet for at kandidatene må reise til nærmeste trafikkstasjon.

Dette er en forutsetning for at de foreslåtte strukturendringene kan aksepteres.

Denne reformen kommer i tillegg til mange andre statlige reformer som av mange oppleves som sentraliserende, bl. a politireformen som for vår del medfører at de som har behov for pass ikke lenger får det på det lokale lensmannskontoret. Kommunene ser at det kan være mange fellestrekk i oppgavene opp mot førerkost og pass. I mange land er dette en kommunal oppgave. Våre kommuner kan tenke seg å være piloter for å ta ansvar for det praktiske arbeidet med utsteding av pass og førerkort. Det vil si ID-kontroll og innhenting av bilde og signatur.
 
Vedlegg: 
Presentasjon fra Statens vegvesen i møte med kommunene 2. april 2019.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Protokoll fra behandling av samme sak i Levanger formannskap 3. april 2019. 
 
Saksopplysninger: 
Det pågår som kjent flere nasjonale reformprosesser her til lands. Som en del av regionreformen vil de nye fylkene selv ta over oppgaver som Statens vegvesen har utført i forhold til fylkesveger og 1850 årsverk i Statens vegvesen blir overført fra etaten til de 11 fylkene vi får fra 1.1.2020. I tillegg til dette skal det gjennomføres en reform for trafikant- og kjøretøyområdet (tidligere Biltilsynet) hvor en går fra en organisering i regioner til en nasjonal divisjonsmodell, hvor det foreslås betydelige endringer i organiseringen av tjenestesteder i tillegg.

Samferdselsdepartementets oppdrag til Statens vegvesen er å komme med forslag til modernisering av dette området ved å utforme en ny tjenesteleveransemodell og ny tjenestestruktur og spesielt vurdere om oppgaver kan overføres til private. Statens vegvesen skal levere sitt forslag til dept. innen 10. mai i år.

KS sentralt involvert i arbeidet og er også bedt om å koordinere innspill fra enkeltkommuner og regioner. I Trøndelag har vegvesenet dessuten lagt opp til å involvere kommunene direkte gjennom møter i regionrådene. Det var planlagt en orientering fra seksjonssjef Torodd Østerås i Midt-Trøndelag regionråd den 8. februar 2019. Det ble ikke noe av den orienteringen og Østerås har vært på tilbudssiden om møter med kommunene i stedet. Den 2. april ble det møte med ordførerne og rådmennene i Levanger og Verdal. Presentasjonen fra møtet følger som vedlegg.

De forslagene som presenteres fra Statens vegvesen kommer fra en rapport utarbeidet av konsulentfirmaet Cap Gemini. Lenke til rapporten finnes her. For Trøndelag sin del foreslås følgende strukturendringerene. 

Foreslått struktur for trafikant og kjøretøytjenester

Det legges opp til en slik framdriftsplan:
Foreslått framdriftsplan

Etter møtet med vegvesenet den 2. april fant kommunene at det var hensiktsmessig å avgi uttalelse både til KS, departement og vegvesenet fra våre to kommuner. Rådmenn fremmer likelydende forslag til vedtak, basert på saksframlegg utarbeidet av rådmann i Levanger.

Vurdering:
Det skjer store endringer i samfunnet vårt, ikke minst som følge av ny teknologi. Det er riktig og naturlig at forvaltningen tar innover seg konsekvensen av slike endringer. I presentasjonen som følger vedlagt er følgende oversikt over utviklingen i antall salgsmeldinger på nett i forhold til manuelt på Trafikkstasjon de siste 3-4 årene:
Fordeling salgsmeldinger på trafikkstasjon og digitalt

Denne utviklingen vil nok fortsette og vil få følger for bemanning av trafikkstasjoner.

Det er ventet at regjeringens forslag til tjenestestruktur vil komme i statsbudsjettet for 2020.

Levanger og Verdal er den mest folkerike regionen i Trøndelag utenom Trondheim. For våre kommuner er det viktig at innbyggerne får gode og framtidsrettede tjenester. De fleste brukerne foretrekker digitale verktøy og vi bør støtte at det satses på å utbre disse videre. Samtidig er det viktig at de tjenestene som krever kontakt mellom det offentlige og brukeren organiseres på en slik måte at brukeren får løst sine behov på enklest mulige vis. Når det gjelder trafikant og kjøretøyvirksomheten til Statens vegvesen betyr dette at oppkjøring for bil og traktor må kunne løses på heimplassen ved at sensor fra vegvesenet møter opp i kommunen i stedet for at kandidatene må reise til nærmeste trafikkstasjon.

Dette bør være en forutsetning for at de foreslåtte strukturendringene kan støttes.

Denne reformen kommer i tillegg til mange andre statlige reformer som av mange oppleves som sentraliserende, bl. a politireformen som for vår del medfører at de som har behov for Pass ikke lenger får det på det lokale lensmannskontoret. Kommunene ser at det kan være mange fellestrekk i oppgavene opp mot førerkost og pass. I mange land er dette en kommunal oppgave. Våre kommuner kan tenke seg å være piloter for å ta ansvar for det praktiske arbeidet med utsteding av pass og førerkort. Det vil si ID-kontroll og innhenting av bilde og signatur.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.04.2019 11:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS