Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 11.04.19 - PS 38/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 28.03.19

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4622 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 11.04.2019 38/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer. 

Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
I henhold til delegeringsreglementet er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegne av Verdal kommune.

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse legges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 28.3.19):

HøringDepartementFrist
Endringer i straffeprosessloven om vandelskontroll ved tilsetting av tjenestemenn i påtalemyndigheten  Justis- og beredskapsdepartementet 06.05.2019
Regionreformen og kommunereformen - høring av forslag til endringer i friluftsloven og forslag til forskrift om fylkeskommunenes oppgaver på friluftslivsområdet mv.  Klima- og miljødepartementet 10.05.2019
Høring av forslag til endring av forskrift om tilskudd til visse virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som har levert spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester  Helse- og omsorgsdepartementet  21.05.2019
Høring - forskrift om tilskuddsordning til idrettsarrangementer for personer med funksjonsnedsettelse  Kulturdepartementet 25.05.2019
Høring Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven Vilkår for statstilskudd til privat høyere utdanning  Kunnskapsdepartementet 03.06.2019
Høring - Endring i konkursregisterforskriften (offentliggjøring av opplysninger om konkurskarantene mv.)  Justis- og beredskapsdepartementet 03.06.2019
Høring - Forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) 2017/1926 om multimodal reiseinformasjonstjeneste Samferdselsdepartementet 06.06.2019
Høring – ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort Justis- og beredskapsdepartementet 07.06.2019
Høring om endringer i forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning  Kunnskapsdepartementet 07.06.2019
Høring Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) Kunnskapsdepartementet 07.06.2019 
Høring - diverse endringer i luftfartsloven - droner - gjennomføring av ny basisforordning om flysikkerhet Samferdselsdepartementet 11.06.2019  
Høring - forslag til endringer i kringkastingsloven Kulturdepartementet 17.06.2019   
Høring - Forslag om opphevelse av lov 22. desember 1999 om handelsverksemd med brukte og kasserte ting (brukthandellova) Nærings- og fiskeridepartementet  18.06.2019
Høring Forslag til forskrift om rammeplan for femårige lærerutdanninger i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13 Kunnskapsdepartementet  24.06.2019 
Høring - gjennomføring av yrkeskvalifikasjonsdirektivet i norsk rett - endringer i eiendomsmeglingsforskriften Finansdepartementet  25.06.2019 
Høring NOU 2018:13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring, finansiering av livsopphold (Livsoppholdutvalget) Kunnskapsdepartementet   30.08.2019
Høring – NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool Justis- og beredskapsdepartementet  02.09.2019 

 
Vurdering:
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.04.2019 11:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS