Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 02.05.19 - PS 42/19 Opprettelse av regionalt næringsfond i Levanger og Verdal

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2019/1573 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 02.05.2019 42/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 1. Verdal kommune etablerer et felles næringsfond med Levanger kommune.
 2. Fondet styres av to personer oppnevnt av formannskapet i Verdal og to personer oppnevnt av formannskapet i Levanger.
 3. Følgende personer oppnevnes fra formannskapet i Verdal kommune:
 4. Vedtekter for fondet som ligger vedlagt saken, vedtas.
   

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Uni research Rokkansenteret rapport 5-2017. 
   

Saksopplysninger: 
Fylkeskommunen tildeler hvert år penger som kommunene skal bruke på næringsutvikling. Fylkeskommunen krever at kommunene i en region skal samarbeide om forvaltningen av disse pengene over kommunegrensene.

Levanger og Verdal kommuner hadde et felles regionalt næringsfond inntil årsskiftet 2017/2018. Da ble det lagt ned i forbindelse med nedlegging av Innherred samkommune. Fondet har vært finansiert av regionale utviklingsmidler fra fylkeskommunen.

I 2018 fikk hver kommune tildelt en sum på 200.000 kroner, en betydelig nedgang fra tidligere år. Levanger og Verdal brukte dette til regionale utviklingstiltak innen reiseliv, som en overgangsordning.
Fra 2019 får vi ikke lenger lov til det av Trøndelag fylkeskommune. Derfor må vi se på andre løsninger. Kommunene i det gamle Nord-Trøndelag har i tillegg vedtatt å bruke deler av utbyttet fra NTE til blant annet næringsutvikling, se sak til kommunestyret, PS 107/18. Dette er penger som hver kommune kan tilføre et regionalt næringsfond.
Midt-Trøndelag regionråd tok den overordnede rollen med forvaltningen av de regionale utviklingsmidlene i vår region. Regionrådet vedtok i sitt styremøte 8. februar at hver enkelt kommune skulle forvalte de midlene fylkeskommunen tildelte å rapportere til fylkeskommunen på det.

Dette var fylkeskommunen negativ til. I en epost av 5. mars i år skriver de:
"Regionrådene vil gis mulighet til å fordele midlene videre til interkommunale næringsfond innenfor sin region, dersom dette vurderes som mest hensiktsmessig for å fremme regionens evne til mer innovasjon og verdiskaping. Vi har valgt å tolke interkommunale næringsfond som fond som omfatter 2 eller flere kommuner. En evt. viderefordeling av midlene til interkommunale fond endrer ikke på regionrådets rapporteringsansvar for sin region til Trøndelag fylkeskommune.

Regionrådet vil uansett være ansvarlig overfor fylkeskommunen når det gjelder bruken av midlene. Midlene skal anvendes i tråd med satsingsområdene i Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag, og tilhørende handlingsprogram. Videre skal midlene benyttes til gjennomføring av regionale næringstiltak og større utviklingsprosjekt. Lokale tiltak i den enkelte kommune forutsettes finansiert med andre midler. Regionene kan imidlertid benytte deler av fondet til å behandle søknader fra lokale nyetablerere eller eksisterende bedrifter, dersom dette vurderes å styrke regionen og bidra til mer regional innovasjon og verdiskaping i tråd med føringene nevnt foran.

Vi tar sikte på å sende ut de første tilsagnsbrevene til regionrådene denne uka. Vi avventer imidlertid Midt-Trøndelag inntil vi får en formell tilbakemelding på vår epost datert 13.02.2019, der det konstateres at vilkårene for tildeling av midler til regionalt næringsfond ikke er oppfylt, og der vi ber om å bli underrettet dersom det skulle bli fattet nye vedtak i saken."

Fylkesrådmannen skriver i sitt sakspapir til hovedutvalg for næring 19. september i fjor at han mener det er:
".. viktig med et regionalt perspektiv ut over kommunegrenser i næringsutviklingsarbeidet for å legge til rette for mer innovasjon og verdiskaping. Dette bidrar til økt samarbeid og til mer helhetlig regional næringsutvikling. Når det gjelder forvaltning av næringsfondene vurderes regionalt samarbeid å gi en bedre ressursutnyttelse, mer helhetlig perspektiv og det styrker kompetanse og kapasitet.

Regionale næringsfond vil være et viktig verktøy for å bidra til gjennomføring av regionale næringstiltak og større utviklingsprosjekt, men regionene kan også øremerke deler av fondet til å behandle søknader fra lokale nyetablerere eller eksisterende bedrifter. Dette kan være hensiktsmessig for å avlaste Innovasjon Norge i behandlingen av mindre/lokale prosjekter. Regionene kan evt. fastsette dette gjennom vedtektene for det enkelte fond, som for øvrig må utarbeides i tråd med KMDs retningslinjer og de føringer fylkeskommunen gir for bruken av midlene. Det vil også være en forutsetning at regionene ivaretar nødvendig samhandling med næringsliv, øvrig virkemiddelapparat og regionale innovasjonsmiljø som næringshager og inkubatorer."

Vurdering: 
Primært har rådmennene i Levanger og Verdal ønsket å få etablert et felles fond for Midt-Trøndelag regionråd. Imidlertid har kommunene i Værnesregionen og Inn-Trøndelagsregionen valgt å forvalte tildelte midler innenfor i disse samarbeidene.

Levanger og Verdal kommune kan knytte seg til det regionale næringsfondet enten i Værnesregionen eller i Inn-Trøndelagsregionen. Rådmennene i Verdal og Levanger finner det mer hensiktsmessig å opprette et eget regionalt fond som et tokommune-samarbeid mellom Levanger og Verdal. Samarbeidet etableres som et interkommunalt samarbeid etter § 27 i kommuneloven.

Argumentene for å gjøre dette er flere:

 1. Det er snakk om relativt lite penger, 200.000 kroner for hver kommune. Å rigge et stort apparat for slike beløp anses som lite hensiktsmessig.
 2. Næringsstrukturene i de to andre samarbeidene nord og sør for oss er annerledes.
 3. Styret i fondet skal ha god kjennskap til næringslivet i regionen det skal betjene.
 4. Distriktssenteret har fått laget en rapport om mindre kommuners nytte av regionale næringssamarbeid. De peker på at samarbeid om næringsutvikling er lettere å få til innenfor funksjonelle arbeidsmarkedsregioner. (Rapport 5-2017). Mer enn ti prosent av arbeidsstyrken i Levanger og Verdal pendler til nabokommunen over Rinnelva.
 5. Vi har god erfaring med samarbeid mellom Levanger og Verdal fra det tidligere regionale næringsfondet.
   

Et §27-samarbeid skal ha et styre:
Vedtektene for det interkommunale styre skal inneholde bestemmelser om:

a) styrets sammensetning og hvordan det utpekes,
b) området for styrets virksomhet,
c) hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten,
d) hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne økonomiske forpliktelser,
e) uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet.

Utkast til vedtekter ligger vedlagt.

Etter valget trer ny kommunelov i kraft. Den nye kommuneloven tillater ikke §27-samarbeid. Dersom fylkeskommunen fortsatt gir tilsagn om regionale utviklingsmidler til kommunene med krav om at flere kommuner skal samarbeide vil det være naturlig å danne interkommunale oppgavefellesskap etter den nye kommunelovens kap. 19. Kommunene har imidlertid en overgangsperiode på fire år for omdanning av §27-samarbeid.
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 26.04.2019 11:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS