Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 02.05.19 - PS 43/19 Deltakelse i Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023

Saksbehandler : Marthe Leistad Bakken

Arkivref : 2019/1386 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 02.05.2019 43/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Verdal kommune søker om opptak til Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023.
 
Vedlegg: 
Program for folkehelsearbeid - veiledning og informasjon

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017- 2027 er en 10-årig nasjonal satsing som kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen om å etablere. Hovedformålet med programmet er å styrke det systematiske og kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet i kommunene slik at innbyggernes helse og livskvalitet bedres.

Helsedirektoratet, KS og Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for gjennomføringen og evaluering av folkehelseprogrammet. Tema for programmet er psykisk helse og rusforebygging blant barn og unge. Programmet skal bidra til kvalitetsløft i kommunene og til at kommunene oppfyller kravene i folkehelseloven. Hovedstrategien i programmet er å legge til rette for at kommuner utvikler og prøver nye tiltak, arbeidsmåter og metoder i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og med støtte fra kunnskapsmiljøer og fylkeskommunen. For mer informasjon: https://www.trondelagfylke.no/programmet

For å utvikle og prøve ut nye tiltak er det viktig med et godt kunnskapsgrunnlag. Verdal kommune har i tre runder (2013, 2015 og 2017) deltatt i ungdomsundersøkelsen Ungdata, som gjennomføres blant elever i 8.-10. klasse og i videregående skole. Ungdata dekker helheten i ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder, blant annet foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold.

Våren 2018 deltok Verdal kommune i undersøkelsen Ungdata Junior, som en av flere pilotkommuner i Trøndelag. Ungdata Junior er en undersøkelse som gjennomføres blant elever i 5.-7.klasse, i stor grad basert på Ungdataundersøkelsen. Livskvalitet, helse, venner, skoletrivsel, fritidsaktiviteter og forhold til foreldre er noe av det barna blir spurt om i denne undersøkelsen.

Disse undersøkelsene er viktig kunnskapsgrunnlag for å gjøre det forebyggende arbeidet i kommunen så målrettet som mulig. Nå som kunnskapsgrunnlaget eksisterer helt fra 5.klasse blir en viktig del av det forebyggende arbeidet å sikre at det er en råd tråd i tiltakene på mellomtrinn og ungdomstrinn på områder knyttet til barn og unges psykiske helse og rusforebygging. På denne måten kan vi bygge videre på de gode tiltakene vi allerede har i dag, samtidig om vi kan se til kunnskapsgrunnlaget for å vurdere nye tiltak som ytterligere forsterker den forebyggende innsatsen.

Vurdering:
Gjennom deltakelse i Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023 vil Verdal kommune få tilgang til kompetanse og nettverk knyttet til tema barn og unges psykiske helse og rusforebygging. Det vil være nyttig i arbeidet med å utvikle gode forebyggende tiltak i egen kommune. Deltakelse i Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023 kan også gi kommunen muligheter for å søke midler til utviklingen av forebyggende tiltak. Det er ingen deltakeravgift i programmet, men ved støtte til tiltaksgjennomføring er det påkrevet med kommunal egeninnsats tilsvarende støttegivning.

Slik programmet fungerer er det kommunene selv som utvikler forslag til lokale tiltak som kan styrke barn og unges psykiske helse og godt rusforebyggende arbeid. Den lokale gjennomføringen foregår innenfor rammen av systematikken i folkehelsearbeidet i samsvar med folkehelseloven. Programmet omfatter tiltak for systematisk erfaringsoverføring og støtte til kommunenes arbeid med å integrere barn og unges psykiske helse i det ordinære folkehelsearbeidet etter folkehelseloven og plan- og bygningsloven.

I det forebyggende arbeidet er det viktig med gode involveringsprosesser. Foreldre, frivillighet og kompetansemiljøer er sentrale samarbeidspartnere og det er viktig at de har mulighet til å medvirke i utarbeidelsen av tiltak. Dette gjelder også barn og unge selv.

Rådmannen vil foreslå at Verdal kommune søker om opptak til Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 26.04.2019 11:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS