Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 02.05.19 - PS 45/19 Høringsuttalelse - langtidsplan for pilegrimssatsingen i Norge

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2019/867 - /000

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 02.05.2019 45/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Verdal kommune slutter seg til uttalelse avgitt av Regionalt pilegrimssenter Stiklestad vedrørende Langtidsplan for pilegrimssatsingen i Norge for perioden 2019-2037.

Vedlegg: 
Langtidsplan for pilegrimssatsingen i Norge 2019-2037.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) har utarbeidet en langtidsplan for pilegrimssatsingen for perioden 2019-2037. Planen ble sendt ut på høring i begynnelsen av mars med høringsfrist 1. mai. Planen vedlegges saken.

Styreleder i Regionalt pilegrimssenter Stiklestad ber i epost av 16. april om at alle eierne av senteret slutter seg til uttalelsen som er gitt av styret.

Det oppfattes som viktig at eierne avgir mest mulig likelydende høringsuttalelser i saken og rådmannen vil på denne bakgrunn tilrå at formannskapet slutter seg til uttalelsen som er utarbeidet av styret i senteret.

Styret for Regionalt pilegrimssenter Stiklestad har utarbeidet og avgitt følgende uttalelse:

"NPS har gjort et godt arbeid med å utarbeide forslag til ny langtidsplan for pilegrimssatsingen i Norge.

Målene og fokusområdene fra Strategien fra 2012 gir en god ramme rundt pilegrimssatsningen og bidrar til å gi arbeidet retning med hensyn til videre vekst og utvikling. Det støttes at målene fra 2012 blir videreført i langtidsplanen for 2019 – 2037. Planen savner en ytterligere konkretisering og kvantifisering av målsettinger, noe som anses som viktig for å kunne måle graden av måloppnåelse for pilegrimssatsingen i årene som kommer.

Med tanke på de siste års utvikling, er S:t Olavsleden for lite synlig i langtidsplanen. De neste 10 årene vil det bli et økende fokus på nasjonsjubileet i 2030. Stiklestad er stedet der slaget skjedde og Stiklestad Nasjonale Kultursenter er en av de viktigste forvalterne av historien som skapte nasjonen Norge. Det er viktig for troverdigheten til den nasjonale pilegrimssatsingen at Olavsarven, S:t Olavsleden, nasjonsjubileet og Stiklestad får en mer synlig plass i langtidsplanen. Dette gjelder også billedmaterialet i publikasjonen. Noen bilder bør være fra St. Olavsleden. Regionalt pilegrimssenter Stiklestad AS (RPSS) og Stiklestad Nasjonale Kultursenters arbeid med olavsarv og pilegrim er viktige bærebjelker for arbeidet fremover mot jubileet og dette bør komme enda bedre frem i langtidsplanen.

Erfaringen rundt pilegrimssatsingen har vist at for å nå målene i strategien kreves det en samlet og koordinert innsats. Etablering av regionale pilegrimssentre har vist seg å være en god løsning som har gitt økt aktivitet lokalt og regionalt samt bidratt til å holde pilegrimsledene operative. Det er nødvendig for å nå målene i langtidsplanen at også flere leder enn Gudbrandsdalsleden får statlig støttede pilegrimssentre.

Pilegrimsleden har i dag status som europeisk kulturveg. Denne statusen forutsetter et fungerende samarbeid mellom flere land, og frem til i dag er det bare S:t Olavsleden som har en infrastruktur som er godt nok utbygd gjennom to land til å handtere et visst volum av internasjonale tilreisende. S:t Olavsleden har siden 2013 fått stadig flere pilegrimer og står i dag for ca. ¼ av all pilegrimstrafikk til Nidaros. Denne utviklingen hadde ikke vært mulig uten etableringen av et regionalt pilegrimssenter på Stiklestad. Pilegrimssenteret er i dag en sentral pådriver for en fungerende led gjennom både Norge og Sverige, og er koordinator for satsninger og prosjekter i begge land. Frem til i dag har ikke RPSS mottatt fast statsstøtte som regionalt senter på linje med sentrene på Gudbrandsdalsleden. Det er helt avgjørende for senterets fremtid at dette endres. Det forelagte forslaget om en 60/40 finansiering, der 40% av budsjettet kommer fra lokale aktører og 60% fra staten, støttes fullt ut. Det forventes at RPSS får fast statlig støtte uavhengig av størrelsen på bevilgningene til Nasjonalt Pilegrimssenter fra Stortinget.

Forslaget om at Nasjonalt pilegrimssenter blir etablert som et eget forvaltningsorgan med eget styre støttes, (jf. planforslagets s. 20). Dette anses som den beste organiseringen for å sikre at NPS er i posisjon til å koordinere den nasjonale pilegrimssatsningen slik at målene i pilegrimsstrategien kan oppnås."
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 26.04.2019 11:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS