Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.05.2019

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        16.05.2019
Tid:           09:30. Møtet ble satt etter administrasjonsutvalgets møte. Slutt kl. 13:20
Til stede:  8 representanter. Bjørn Holmli møtte under sak 51/19. Til stede: 9 representanter. Karl B. Hoel fikk permisjon under arbeidsøkt i slutten av møtet. Til stede 8 representanter


 
 
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 050/19 Godkjenning av møteprotokoll 02.05.2019 Protokoll
PS 051/19 Regnskap 2018 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 052/19 Økonomirapport etter første kvartal 2019 og budsjettjusteringer Saksframlegg Protokoll
PS 053/19 Ordning for nærmiljøtiltak i Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 054/19 Utførte investeringer kommunalt vegnett 2018 Saksframlegg Protokoll
PS 055/19 Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner Saksframlegg Protokoll
PS 056/19 Ørin industriområde - festeavtale med grunneier Saksframlegg Protokoll
PS 057/19 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 16.05.2019

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Nei Vara: Bjørn Holmli 
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei Vara: Oddleiv Aksnes 
Marit Voll SP Medlem Nei Vara: Arvid Wold 
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 050/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.05.2019

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 2. mai 2019 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                   
VEDTAK:
Protokoll fra møte 2. mai 2019 godkjennes.
       
               
   

PS 051/19 Regnskap 2018 Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.05.2019

BEHANDLING:
Bjørn Holmli møtte. Til stede 9 representanter.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
        
INNSTILLING: 

 1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 9.573.712,25.
 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2018 avsettes til disposisjonsfond.
 3. Rådmannens årsberetning for 2018 vedtas.
 4. Finansrapport tas til orientering.
   

 
  

 
PS 052/19 Økonomirapport etter første kvartal 2019 og budsjettjusteringer  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.05.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
        
INNSTILLING:  

 1. Økonomirapportering 1. kvartal 2019 og finansrapport 1. tertial 2019 tas til orientering.
 2. Driftsbudsjettet endres slik:
  - Andre generelle statstilskudd reduseres med 0,45 millioner som følge av lavere rente- og avdragskompensasjon. Renteinntekter økes tilsvarende.
 3. Investeringsbudsjettet endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 2A og 2B, jf økonomirapporten kapittel 2.4. Til sammen en økning i investeringer med 12,26 millioner. Dette finansieres ved mva-kompensasjon på 1,692 millioner og lånefinansiering på 10,568 millioner.
   

  

 

PS 053/19 Ordning for nærmiljøtiltak i Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.05.2019

BEHANDLING:
AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 3:
«3. Kr 900.000,- stilles til rådighet for alle lokalsamfunn i Verdal. Ordning etter prinsippene for oppgaveutvalg etableres for anvendelse av midlene.»

SV v/Anne Kolstad fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 1:
«1. Verdal kommune stiller til rådighet kr 1.000.000,- fra disposisjonsfond til utprøving av nærmiljøtiltak.»

Votering:

 • Pkt. 1 - Rådmannens innstilling alternativt mot forslag fra SV – SV sitt forslag enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 – Rådmannens innstilling alternativt mot forslag fra AP – Rådmannens innstilling vedtatt med 5 stemmer. 4 stemmer avgitt for forslaget fra AP
 • Pkt. 4, 5 og 6 – Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING:  

 1. Verdal kommune stiller til rådighet kr. 1.000.000 fra disposisjonsfond til utprøving av nærmiljøtiltak.
 2. Inntil kr. 100.000 benyttes til utkjøp av utstyr m.v. på uteområde etter avvikling av Askeladden barnehage. Det forutsettes at velforening overtar eierskap og ansvar.
 3. Kr 900.000 stilles til rådighet for lokalsamfunnene etter skolenedleggelser i Helgådal, Ness og Leksdal. Ordning etter prinsippene for oppgaveutvalg etableres for anvendelse av midlene.
 4. Rådmannen utarbeider sak om etablering av utvalgene til Komite mennesker og livskvalitet. Hvert utvalg skal bestå av to komitemedlemmer og tre fra det enkelte lokalsamfunn. Det utarbeides mandat og innramming for arbeidet i samme sak.
 5. Kommunestyret forestår formell bevilgning av midlene til gjennomføring i tråd med utvalgenes forslag innenfor avsatt ramme.
 6. Samskapingsprosesser evalueres etter gjennomføring av de tre forsøkene.
   


  
  

PS 054/19 Utførte investeringer kommunalt vegnett 2018  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.05.2019

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
        
INNSTILLING:  
Saken tas til orientering.
 
   

 

PS 055/19 Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner
 
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.05.2019

BEHANDLING:
Behandling i komite plan og samfunn og komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar formannskapet å varsle om planoppstart samtidig med at «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i Verdal, datert 4. mai 2019», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.
   

 

PS 056/19 Ørin industriområde - festeavtale med grunneier  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.05.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling vedtatt med 7 mot 2 stemmer.
  
INNSTILLING:   

 1. Verdal kommunestyre godkjenner at det inngås festekontrakt for deler av gnr. 277, bnr. 1, mellom Verdal kommune og Reidar Berg slik det framgår midlertidig avtale og av situasjonskart som er vedlagt saken.
 2. Foreslåtte tomtepris mellom grunneier og Verdal kommune er 475 kr/kvm.
 3. Festeavgifta som Verdal kommune betaler til grunneier blir beregnet ut fra 6 % av tomtepris.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.
   


  

PS 057/19 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.05.2019

BEHANDLING: 
Det ble i slutten av møtet gjennomført arbeidsøkt – oppstart av økonomiplanarbeidet. Se innledning her.
Karl B. Hoel fikk permisjon og forlot møtet under arbeidsøkt. Til stede 8 representanter.

Rådmann orienterte om:

 • Sendt brev til KMD om framdrift av behandling av innsigelser Verdal sentrum og bedt om snarlig avklaring.
 • Dialogmøte med fylkesmannen om status barnevern. Barnevern skårer grønt på alle indikatorer som måles.
 • Strategisamling Midt-Trøndelag regionråd – målgruppe er i tillegg ordfører, varaordfører og en fra mindretallgruppering i kommunestyret.
   

Ordfører orienterte om:

 • Etablert fellesmøte med de andre legevaktene rundt oss – på ordførernivå – fylkesmannen har svart positivt på søknad om støtte fra vårt legevaktselskap for å kjøre forprosjekt for å finne felles områder vi kan samarbeide på.
 • Rådmann, kommunalsjef samfunn og ordfører har hatt møte med administrativ ledelse i fylkeskommunen om Nord Universitet. Høringsuttalelse i formannskapets møte 6. juni.
   

 
   Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 21.05.2019 07:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS