Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.05.19 - PS 54/19 Investeringer kommunalt vegnett 2018

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2019/1693 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.05.2019 31/19
Formannskap 16.05.2019 54/19

 

Rådmannens innstilling: 
Saken tas til orientering. 

Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Hovedplan veg. 
 
Saksopplysninger: 
Hovedplan veg:
Hovedplan Veg beskriver målsettinger, strategier og tiltak innenfor vegsektoren i Verdal kommune. Samferdsel er en grunnleggende basisaktivitet i samfunnet. Ett godt utbygd og fungerende vegnett har stor betydning for innbyggernes hverdag.

Verdal kommune har i dag ca.170 km kommunale veger. I Hovedplan veg fra 2013 er samlet drifts og vedlikeholdsbudsjett beregnet til 16,3 mill.kr. I driftsbudsjettet for 2019 er det avsatt 7,7 mill.kr til drift/vedlikehold av kommunale veger samt 1,0 mill.kr til drift/vedlikehold av gatelys.

Investeringer veg:
For 2018 var det opprinnelig avsatt 8,0 mill.kr over investeringsbudsjettet til reasfaltering/oppgradering av kommunalt vegnett. For fullfinansiering av Holmen bru ble 1,5 mill.kr av ovennevnte investeringsmidler overført til dette prosjektet. Ny Holmen bru ble satt i drift desember 2018. Siste finish med asfaltering av tilstøtende veger samt nytt lag asfalt på selve brua vil bli gjennomført vår 2019. Sluttrapport for Holmen bru vil bli framlagt til politisk behandling som egen sak senere i år når alle arbeider er avsluttet.

Forslag til tiltaksplan investeringer veg for 2018 var som følger:

 • Reasfaltering Garnes boligfelt.                        Kr.   310.000,-
 • Reasfaltering Lysthaugen boligfelt:                 Kr.   260.000,-
 • Nyasfaltering/reasfaltering Trones/Sørskaget: Kr.1.560.000,-
 • Reasfaltering Ydsedalen boligfelt:                   Kr.1.130.000,-
 • Reasfaltering Lundskammen boligfelt:            Kr.   310.000,-
 • Nyasfaltering Kvernmovegen:                         Kr.   750.000,-
 • Forsterkning/nyasfaltering ved Vinne kirke:   Kr.   250.000,-
 • Nyasfaltering Kåra:                                          Kr.   300.000,-
 • Reasfaltering Forbregd/Lein:                           Kr.1.130.000,-
 • Uforutsett:                                                        Kr.   500.000,-
 • Overført til ny Holmen bru:                             Kr.1.500.000,-
 • Totalt:                                                               Kr.8.000.000,-

Gjennomførte tiltak over investeringer veg for 2018 ble:

 • Reasfaltering Garnes boligfelt.                         Kr.   686.886,-
 • Reasfaltering Lysthaugen boligfelt:                  Kr.   364.861,-
 • Nyasfaltering/reasfaltering Trones/Sørskaget: Kr.2.402.004,-
 • Reasfaltering Ydsedalen boligfelt:                   Kr.              0,-
 • Reasfaltering Lundskammen boligfelt:            Kr.              0,-
 • Nyasfaltering Kvernmovegen:                         Kr.1.339.098,-
 • Forsterkning/nyasfaltering ved Vinne kirke:   Kr.   699.316,-
 • Nyasfaltering Kåra:                                          Kr.              0,-
 • Reasfaltering Forbregd/Lein:                           Kr.1.487.761,-
 • Uforutsett:                                                        Kr.   285.364,-
 • Overført til ny Holmen bru:                             Kr.1.500.000,-
 • Totalt 2018:                                                      Kr.8.765.560,-
   

Asfaltering etter graving av vann/avløpsanlegg:

 • Reasfaltering av Volhaugvegen
 • Asfaltering av vegen til Fætta
   

Vurdering: 
Reasfaltering av Ydsedalen og Lundskammen boligfelt ble utsatt grunnet at det måtte foretas en del ledningsarbeider i gatene i disse boligfeltene før asfaltering kunne finne sted. Det vil bli lagt fram en egen sak hvilke tiltak som skal utføres 2019. Ovennevnte tiltak vil bli vurdert i den sammenheng.

Asfaltering i Kåra ble utsatt fordi dette prosjektet ble lavest prioritert. Da pengesekken gikk tom ble dette prosjektet ikke utført.

En erfaring vi fikk fra dette året var at på de fleste reasfalteringsjobbene måtte det gjøres en del grunnarbeidsjobber/klargjøringsjobber. Dette medførte stort sett at oppsatt kostnadsramme for prosjektene ble litt knappe.

Også ved nyasfaltering av tidligere grusveger som Sørskagvegen, Kvermovegen og Kjerkflata i Vinne ble kostnadene til forsterkning av vegen før asfaltering underestimert.

Samlet ble det ett merforbruk på ca.kr.750.000,- totalt innenfor investeringer kommunalt vegnett for 2018. Dette ble dekket opp ved bruk av ledige investeringsmidler til uforutsettpost til Kommunale gangveger på totalt 1,2 mill.kr.

Som en helhetsvurdering kan en konkludere med at investeringsmidlene til kommunalt vegnett har kommet godt med. Dette har medført at 20-30 års gammel asfalt i boligfeltene har blitt reasfaltert. I tillegg har en klart å asfaltere en del grusveger til Trones, Kvernmovegen og Vinne. 


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.05.2019 14:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS