Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 06.06.2019

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        06.06.2019
Tid:           09:00 - 14:25 (selve møtet startet kl. 12.00 – etter generalforsamling og orientering arbeidsgiverpolitikk).
Til stede:  

Før møtet ble det:

 • Avviklet generalforsamling i Verdal Boligselskap
 • Arbeidsgiverpolitikk – undervegsrapportering v/personalsjef Torgeir Skevik

   
 
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 058/19 Godkjenning av møteprotokoll 16.05.2019 Protokoll
PS 059/19 Investeringsplan kommunale veger 2019 Saksframlegg Protokoll
PS 060/19 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Saksframlegg Protokoll
PS 061/19 Notat - Status i arbeidet med lokalisering/tomtevalg av ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets Saksframlegg Protokoll
PS 062/19 Framtidig struktur for kommunale barnehager Saksframlegg Protokoll
PS 063/19 Innflytterpakke og småbarnspakke Saksframlegg Protokoll
PS 064/19 Verdal brannstasjon - Lukking av avvik etter tilsyn fra Arbeidstilsynet - Utbyggingsvedtak etter innhenting av anbud Saksframlegg Protokoll
PS 065/19 Politiets tilstedeværelse i Verdal- oversendelse fra Politiråd i Verdal  Saksframlegg Protokoll
PS 066/19 Etablering av samarbeid i Inn-Trøndelag vannområde  Saksframlegg Protokoll
PS 067/19 Plan for legetjenester i Verdal kommune  Saksframlegg Protokoll
PS 068/19 Helseplattformen, oppdatering og veien videre  Saksframlegg Protokoll
PS 069/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 24.05.19 Saksframlegg Protokoll
PS 070/19 Forslag til høringssvar fra Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 071/19 Høringsuttalelse for "studiestedstruktur for Nord Universitet"  Saksframlegg Protokoll
PS 072/19 Ny selskapsavtale fra 01.01.2020 - KonSek Trøndelag IKS  Saksframlegg Protokoll
PS 073/19 Orientering - Protokoll
PS 074/19 PE-sak: Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2019  Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte formannskap 06.06.2019

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 058/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.06.2019

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 16. mai 2019 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                    
VEDTAK:
Protokoll fra møte 16. mai 2019 godkjennes.
        
               
   

PS 059/19 Investeringsplan kommunale veger 2019  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.06.2019

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK:  

a) Investeringsmidler veg for 2019 benyttes i henhold til følgende prioriteringsrekkefølge:

 1. Nye dekkeelementer Sæter bru, Nordkleiva. Bruinspeksjon i 2018
  påpeker at dette må gjøres snarest mulig:                                         3,0 mill.kr
 2. Reasfaltering Lundskammen:                                                            0,3 mill.kr
 3. Reasfaltering Tangenvegen, Ørmelen:                                              0,9 mill.kr
 4. Kvislavegen, Tinden, reasfaltering:                                                   0,3 mill.kr
 5. Nordåkeren v/undergang, reasfaltering:                                            0,2 mill.kr
 6. Svingen, Vinne, reasfaltering:                                                           0,2 mill.kr
 7. Kommuneveg opp til Skjørdalsskaret, reasfaltering:                        0,8 mill.kr
 8. Sundbyvegen/Lysthaugen, reasfaltering                                           0,2 mill.kr
 9. Vistvikvegen, grunnarbeider:                                                            0,5 mill.kr
 10. Asfalt Kåra
 11. Vegrekkverksarbeider:                                                                      0,5 mill.kr
 12. Uforutsett:                                                                                         1,1 mill.kr

b) De laveste prioriterte prosjektene skal ikke igangsettes uten at en er sikker på at en har kostnadsdekning innenfor vedtatt budsjettramme. Prosjekter som det eventuelt ikke er prosjektmidler til flyttes over til neste år.
  
  

 
PS 060/19 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.06.2019

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
         
INNSTILLING:  
Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2019:

 • Sluttoppgjør vannledningsnett Volhaugvegen
 • Bygging av ny dam Leklemsvatnet
 • Detaljprosjektering høydebasseng Hallia
 • Skisseprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
 • Utskifting eternittledninger Vuku
 • Bygging av ny vannledning Leksdal skole – Aksnes.
 • Planlegging vannledningsnett Vinne
 • Rehabilitering vannledningsnett Ørin/Hanskemakergata

2020:

 • Rehabilitering vann Tinna/Ørin
 • Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
 • Bygging av nytt vannledningsnett Leksdal
 • Bygging av nytt ledningsnett Vinne
 • Oppstart bygging av nytt høydebasseng Hallia

2021:

 • Bygging av nytt vannledningsnett Vinne
 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, forprosjekt
 • Bygging av nytt høydebasseng Hallia
 • Sanering av vannledningsnett Tinna/Ørmelen
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden

2022:

 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa/Ørin
 • Oppgradering av nødvann Leklem
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden

Avløp:

2019:

 • Sluttoppgjør ledningsnett Volhaugvegen
 • Oppstart av nytt ledningsanlegg Leksdal
 • Nytt avløpsanlegg Vuku sentrum
 • Detaljprosjektering Tinna
 • Planlegging avløpsanlegg Vinne
 • Avløp Hanskemakergata/Møllegata (Utbyggingsavtale med Berg Eiendom)
 • Rehabilitering av ventilasjon/varmeanlegg Ørin renseanlegg
 • Avløp Ørin (Industrivegen)

2020:

 • Rehabilitering av ledningsnett Tinna
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Sanering av avløpsanlegg Ørmelen/Garpa/prærien/Ørin, planlegging
 • Avløpsanlegg Vuku
 • Planlegging avløpsanlegg Vinne

2021:

 • Sanering av avløp Tinna
 • Avløpsanlegg Vinne
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin, planlegging
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden

2022:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Planlegging av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin
 • Planlegging avløp Vinne
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden 

 

 

PS 061/19 Notat - Status i arbeidet med lokalisering/tomtevalg av ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets
 
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.06.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Statusnotat tas til orientering.
   
  
  

PS 062/19 Framtidig struktur for kommunale barnehager  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.06.2019

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

AP v/Trine Reitan fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 4:
" 4. Forbregd-Lein barnehage bygges ut for inntil 80 barnehageplasser."

SP v/Pål Sverre Fikse fremmet følgende alternative forslag til pkt. 1:
"1. Vinne og Kanutten barnehage slås sammen (scenario 6) og prosess for å bygge ny barnehage i Vinne igangsettes. Kanuttens avd. Skogbrynet utredes for mulig videreføring i prosessen med sammenslåing."

Votering:
Alternativ votering mellom komiteens innstilling pkt. 1 og forslaget fra SP til pkt. 1, forslaget fra SP vedtatt med 5 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for komiteens innstilling.
Komiteens innstilling pkt. 2 og 3 – enstemmig vedtatt.

Alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra AP, forslaget fra AP ble vedtatt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for komiteens innstilling.
Komiteens innstilling pkt. 5 og 6 – enstemmig vedtatt.
         
INNSTILLING:  

 1. Vinne og Kanutten barnehage slås sammen (scenario 6) og prosess for å bygge ny barnehage i Vinne igangsettes. Kanuttens avd. Skogbrynet utredes for mulig videreføring i prosessen med sammenslåing.
 2. Barnehagene i sentrum beholdes og oppgraderes.
 3. Leksdal barnehage flyttes til lokalene etter Leksdal skole. Dette gjøres etter en prosess med noe justering av bygningsmassen etter avsluttet skoledrift.
 4. Forbregd-Lein barnehage bygges ut for inntil 80 barnehageplasser.
 5. Videre drift av Garnes barnehage må vurderes ytterligere i forbindelse med barnehageopptak 2020.
 6. Alle endringer må bygges inn i kommende økonomiplaner


 
    

PS 063/19 Innflytterpakke og småbarnspakke  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.06.2019

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
         
INNSTILLING:  
Kommunestyret slutter seg til vurderingene i saken og ber om at tiltakene som skisseres realiseres snarest mulig.

 

PS 064/19 Verdal brannstasjon - Lukking av avvik etter tilsyn fra Arbeidstilsynet - Utbyggingsvedtak etter innhenting av anbud
 
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.06.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  

 1. Verdal kommunestyre godkjenner en kostnadsramme på 5,0 mill. kr inkl. mva for å lukke Arbeidstilsynets krav til Verdal brannstasjon.
 2. Prosjektet finansieres ved ett låneopptak på 4,0 mill. kr og momskompensasjon på 1,0 mill. kr.
 3. Vedrørende trinn 2 og 3 i Arbeidstilsynets brev innarbeides dette inn ved ordinært arbeid med budsjett og økonomiplan.


 
   

PS 065/19 Politiets tilstedeværelse i Verdal- oversendelse fra Politiråd i Verdal   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.06.2019

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag:
«Verdal formannskap slutter seg til bekymringene i brev fra Verdal ungdomsforum datert 10.05.19. Uttalelsen fra Verdal ungdomsforum oversendes med et følgebrev til stortingsrepresentantene fra Trøndelag, regional lensmann og politimesteren.

Ordfører får fullmakt til å ta med sommerstenging av lensmannskontoret i følgebrevet.»

Ved votering ble forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Saken tas til orientering.

Uttalelsen fra Verdal ungdomsforum oversendes med et følgebrev til stortingsrepresentantene fra Trøndelag, regional lensmann og politimesteren.

Ordfører får fullmakt til å ta med sommerstenging av lensmannskontoret i følgebrevet.
  
 
  

PS 066/19 Etablering av samarbeid i Inn-Trøndelag vannområde   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.06.2019

BEHANDLING:
Forslag fra ordfører til pkt. 6:
Medlem Ove Morten Haugan
Vara Oddleiv Aksnes.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak inkludert forslag på pkt. 6 enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  

 1. Verdal kommune går inn for at det ansettes en koordinator for Inn-Trøndelag vannområde i treårig prosjektstilling med stillingsandel på 100 %, med forbehold om tilslutning fra de andre kommunene i vannområdet.
 2. Verdal kommune bidrar med driftsmidler til vannområdet i henhold til oppgitt budsjett. Dette dekkes innenfor rammen innenfor virksomhetsområdet landbruk, miljø og arealforvaltning. Det forutsettes at det oppnås finansiering som skissert i saken.
 3. Verdal kommune gir tilslutning til at arbeidssted for koordinatoren avklares i løpet av tilsettingsprosessen. Verdal kommune ønsker å ta ansvar som vertskommune.
 4. Verdal kommune skal implementere arbeidet med vannrammedirektivet i kommunenes planverk og økonomiplan.
 5. Rådmannen oppnevner administrative kontaktpersoner innenfor landbruk, avløp og naturforvaltning, som koordinator kan samarbeide med i relevante saksområder.
 6. Politisk representant med vara til vannområdeutvalget oppnevnes av kommunestyret.
  Forslag på medlem Ove Morten Haugan og vara Oddleiv Aksnes.


 
   

PS 067/19 Plan for legetjenester i Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.06.2019

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  
Kommunestyret i Verdal tar temaplan for legetjenesten i Verdal til orientering.
  
 
  

PS 068/19 Helseplattformen, oppdatering og veien videre   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.06.2019

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  

 1. Verdal kommunestyre opprettholder sin interesse for å inngå endelig samarbeidsavtale med Helseplattformen AS fra det tidspunkt vår kommune/vårt sykehus skal innfases.
 2. Det må hensyntas om lag kr 4.500.000.- i økonomiplanen fra 2022, med et mindre beløp allerede i 2021, når det bl.a. er klart hvilke (og når vi kan si opp) programvarer som vi ikke trenger lenger etter innføring av Helseplattformen.
 3. Saken legges fram til endelig behandling i kommunestyret senest første kvartal 2021.


 
   

PS 069/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 24.05.19   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.06.2019

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende tilleggsforslag:
Det avgis høringsuttalelse på:

Høring - Endringer i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet

Ved votering ble forslaget fra rådmann og tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Rådmannen foreslår at Verdal kommune avgir høringsuttalelse til følgende høring:

Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (ny regulering av private barnehager)

Høring - Endringer i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet
  
 
  

PS 070/19 Forslag til høringssvar fra Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.06.2019

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Verdal kommune støtter KS sine vurderinger og betraktninger på de tematiserte områdene, og overleverer en høringsuttalelse som er i tråd med anbefalingene fra KS, med spesiell påpekning av følgende moment:

 • Verdal kommune er fornøyd med at Kunnskapsdepartementet foreslår at beregningen av tilskudd fortsatt skal baseres på kommunens kostnader
 • Verdal kommune er kritisk til endringer i kommunens finansieringsplikt for nye private barnehager, og ønsker som minimum å opprettholde dagens handlingsrom til å avgjøre søknader om finansiering av nye barnehageplasser. Dette av hensyn til dagens allerede overkapasitet i sektoren.
 • Verdal kommune støtter muligheten for kommunene til skille på eierformVerdal kommune mener kommunene bør beholde tilsynsmyndigheten
 • Verdal kommune ser det som positivt at departementet forslår endringer i pensjonspåslaget slik at færre private barnehager får dekket kostnader de ikke har
 • Verdal kommune mener at kommunene må kunne stille krav til tilsvarende bemanning i de private barnehagene som de finansier for at barnehagene skal ha rett til 100 prosent tilskudd 

 

PS 071/19 Høringsuttalelse for "studiestedstruktur for Nord Universitet"   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.06.2019

BEHANDLING:
Høyre v/Silje Sjøvold fremmet følgende tillegg til pkt. 2, ny siste setning:
"Verdal kommune ber styret sende den nye utredningen på høring før endelig beslutning tas, slik at alle berørte parter gis anledning til å uttale seg om den helhetlige vurderingen av framtidas studiestedsstruktur ved Nord Universitet."

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak med forslag fra Høyre til ny siste setning pkt. 2 enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  

 1. Verdal kommune ser at Nord universitet har utfordringer på viktige områder, men ber styret om å avvise rektors høringsforslag og stille i bero omstridte forslag til sentralisering av fagmiljø med følgende begrunnelse:
   
  a)
  Det har gått kun tre år siden etableringen av nye Nord Universitet. Det har i denne perioden vært viktig å heve den formelle kompetansen blant universitetets ansatte og øke den akademiske forskningen. Det dokumenteres nå en positiv utvikling som resultat av innsatsen på dette området, jfr. side 6 i høringsforslaget. Verdal kommune mener at det er riktig å bruke noe mer tid og ressurser for å støtte de krevende prosessene som skal realisere fusjonsplattformen. Dette arbeidet fordrer og fortjener langsiktighet.
   
  b)
  Rektors høringsforslag har skapt betydelig offentlige oppmerksomhet og diskusjon, ikke minst reist en debatt om samfunnsoppdraget og rammebetingelsene for de nye universitetene. Det er et åpenbart behov for justeringer i de nasjonale rammevilkårene for profesjonsutdanningene, og spesielt for de institusjonene som skal videreføre de tidligere høgskoleoppdragene i distriktsnorge. Styret i Nord universitet oppfordres til å videreutvikle en balansert flercampus- og studiestedsmodell basert på de fleste av dagens studiesteder. Modellen anbefales utviklet i nært samarbeid med nærings- og kulturlivet, kommunene og lokalsamfunnene og regionale myndigheter. Det er i samspillet med omgivelsene de samfunnsmessige synergier oppstår. Verdal kommune mener at en desentralisert balansert flercampus- og studiestedsmodell ivaretar behovene for både universitetet og omlandet på en bedre måte, og er en mer fremtidsrettet løsning for samfunnsutviklingen i Trøndelag og Nordland, enn rektors forslag. Uten støtte fra, og samhandling med, eksterne samarbeidsaktører har neppe Nord universitet levedyktige kår.
 2. Verdal kommune påpeker at det er svært uheldig å gjennomføre nye utredninger parallelt med høringen, jfr. styrets vedtak av 30.04.2019. Alle utredninger burde vært gjennomført før høringen, da det ellers ikke er mulig å foreta en reell helhetlig vurdering av framtidas studiestedsstruktur ved Nord universitet. Verdal kommune ber styret sende den nye utredningen på høring før endelig beslutning tas, slik at alle berørte parter gis anledning til å uttale seg om den helhetlige vurderingen av framtidas studiestedsstruktur ved Nord Universitet.
 3. Partnerskapet rundt Nord universitet har siden opprettelsen av skuespillerutdanningen i Verdal i 2005 investert over 200 millioner kroner, målt i dagens kroneverdi, i bygging av infrastruktur og kunstfaglig relevant innhold for denne utdanninga. Verdal har gode erfaringer med klyngeutvikling som næringsutviklingsstrategi, og det er først etter realiseringen av det nye Turnéteatret i Trøndelag (åpnet høsten 2017) at en virkelig kan begynne å hente ut virkelig betydelige synergier mellom nærings-/kulturliv og teaterutdanningen. Denne klyngedynamikken har resultert i økt samhandling, nye produksjoner og ikke minst nye arbeidsplasser og verdiskapning. Resultatene fra Verdal representerer et nasjonalt viktig bidrag til norsk skuespillerutdanning – og ingen andre av universitets utdanninger kan påberope seg å ha en nasjonal posisjon.
   
  Vi ser dessverre svært lite av det industrielle, større samfunnsperspektivet i rektors innstilling til styret for Nord Universitet. Kun i vurderingene rundt universitetets aktiviteter i Mo i Rana ser slike perspektiver ut til å bli vektlagt.
   
  Verdal kommune utfordrer derfor styret i Nord universitet til å gi konseptet «Universitetet i Kulturkvartalet» arbeidsro til å videreutvikle de spesielle kvalitetene utdanningen i Verdal har vist seg å ha sammenliknet med tilsvarende utdanninger. Spørsmålet om et være eller ikke være for skuespillerutdanningen i Verdal berører Tindved kulturnæringshage, Turnéteatret i Trøndelag, kulturinkubatorsatsingen Brikken, kino og bibliotek, strengt tatt alle aktører i Kulturkvartalet i Verdal, fylkeskommunen og kommunene. Det berører også Nord universitets troverdighet som seriøs samarbeidspartner. Følgelig fortjener spørsmålet en egen utredning: Muligheter og konsekvenser for alle interessenter må kartlegges, herunder også behovet for tilpassede lokaler og økonomiske forhold, før det tas noen beslutning.
 4. Studiestedet Verdal er knapt nevnt i rektors høringsforslag «Ny studiestedsstruktur for Nord Universitet». I sammendraget nevnes det ikke med et ord at skuespillerutdanninga foreslås flyttet fra Verdal til Levanger. I oversiktsmatrisen på side 11, «Utfordringer som kan knyttes til studiestedene», er også Verdal utelatt. Og det gjentar seg i tabellen på side 16 («Samling av fagmiljøene»), på kartet på side 24 («Fig. 3 Studiesteder»), og i samtlige tabeller som gjengis fortløpende gjennom hele rapporten. Kun i tabell 18 på side 40 («Lokaler ved Nord Universitet») nevnes Verdal spesifikt – men uten reell faglig vurdering.
   
  Verdal kommune er betenkt og skuffet over det svært tynne vurderingsgrunnlag og manglende faglige og analytiske perspektiver til grunn for vurderingen av skuespillerutdanningen.


 
   

PS 072/19 Ny selskapsavtale fra 01.01.2020 - KonSek Trøndelag IKS   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.06.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  
Verdal kommune godkjenner ny selskapsavtale i KonSek Trøndelag gjeldende fra 01.01.2020.
  
 
  

PS 073/19 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.06.2019

BEHANDLING:  
Før møtet ble det:

 • Avviklet generalforsamling i Verdal Boligselskap.
 • Arbeidsgiverpolitikk – undervegsrapportering v/personalsjef Torgeir Skevik.

Rådmann orienterte om:

 • Søknad om deltakelse i Program for folkehelseprogram – Verdal kommune er tatt opp i programmet.
 • Ladere for elbil på parkeringen er aktivisert. Mulighet for alle å lade, men det må brukes en brikke til dette.
 • Felles politiråd fredag 7. juni - skal sluttføre arbeidet med forslag til felles retningslinjer for salgs- og skjenkepolitikken i kommunene.
 • 21. juni flyttes servicekontoret fra kinogården til Rådhuset.
 • Godkjent ny arkivplan

Anne Kolstad stilte spørsmål om:
Det er bevilget ekstra penger fra Stortinget til de som får bostøtte pga høye strømpriser i vinter. Mange får ikke disse pengene, bl.a sosialhjelpsmottakere - det blir trukket tilbake. Hvordan er dette i Verdal?

Rådmann svarte:
en del av veksten i sosialhjelp er knyttet opp mot strøm, så ut i fra det har vel de som får sosialhjelp fått dette, da gjennom sosialhjelp og ikke bostøtte. Rådmannen undersøker dette fram til kommunestyret.

Ordfører orienterte om:

 • De som ønsker innspill til møte med politimesteren i morgen kan komme med det.

To elever fra Verdalsøra ungdomsskole som er på jobbskygging presenterte seg i møtet.

 
 
PS 074/19 PE-sak: Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2019   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.06.2019

BEHANDLING:
Møtet ble lukket i henhold til kommunelovens § 31.3.

Ensidighetsprotokoll ble utdelt i møtet.

Forslag fra ordfører:
Lederavtale godkjennes med de endringer framlagt i møtet. Gjelder fra 01.01.19.

Ved votering ble ordførers forslag til vedtak og forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  

 1. Formannskapet godkjenner protokoll for fastsettelse av rådmannens lønnsbetingelser fra 01.01.19.
 2. Lederavtale godkjennes med de endringer framlagt i møtet. Gjelder fra 01.01.19.


   Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 05.02.2021 14:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS