Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 06.06.19 - PS 66/19 Etablering av samarbeid i Inn-Trøndelag vannområde

Saksbehandler : Trine Bjørnerås

Arkivref : 2019/2017 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.06.2019 66/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 1. Verdal kommune går inn for at det ansettes en koordinator for Inn-Trøndelag vannområde i treårig prosjektstilling med stillingsandel på 100 %, med forbehold om tilslutning fra de andre kommunene i vannområdet.
 2. Verdal kommune bidrar med driftsmidler til vannområdet i henhold til oppgitt budsjett. Dette dekkes innenfor rammen innenfor virksomhetsområdet landbruk, miljø og arealforvaltning. Det forutsettes at det oppnås finansiering som skissert i saken.
 3. Verdal kommune gir tilslutning til at arbeidssted for koordinatoren avklares i løpet av tilsettingsprosessen. Verdal kommune ønsker å ta ansvar som vertskommune.
 4. Verdal kommune skal implementere arbeidet med vannrammedirektivet i kommunenes planverk og økonomiplan.
 5. Rådmannen oppnevner administrative kontaktpersoner innenfor landbruk, avløp og naturforvaltning, som koordinator kan samarbeide med i relevante saksområder.
 6. Politisk representant med vara til vannområdeutvalget oppnevnes av kommunestyret. 
   

Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
 
Bakgrunn for organisering etter vannforskriften
Rammedirektivet for vann, vanndirektivet, er et av EUs viktigste miljødirektiver og banebrytende for norsk vannforvaltning. Forskrift om rammer for vannforvaltningen, vannforskriften, trådte i kraft 1.1.2007 og gjennomfører EUs vanndirektiv i norsk rett. Hovedmålet er å sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, både i vassdrag, grunnvann og sjø. Forvaltningen skal løpe fra fjord til fjell, være samordnet på tvers av sektorer, systematisk, kunnskapsbasert, tilrettelagt for bred medvirkning og sette konkrete og målbare miljømål. Dette medfører behov for ny organisering av arbeidet med vann i nedslagsfeltene.

Hvorfor organisering i vannområder?
Vannforskriften endrer vannforvaltningen i Norge gjennom å samle den i nedslagsfelt på tvers av etater. En helthetlig vannforvaltning medfører at vannet skal forvaltes der det renner – på tvers av kommunegrenser, fylkesgrenser og landegrenser. Vannregion Trøndelag er delt inn i 12 vannområder som følger nedslagsfeltene for vann. Inn-Trøndelag er et slikt vannområde. Snåsa, Steinkjer, Verran, Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta utgjør mesteparten av arealet og vannmengden i vannområdet.

Samtlige av vannområdene i Trøndelag, med unntak av Inn-Trøndelag, har etablert aktive samarbeid der én av kommunene har tatt på seg ansvar som vertskommune og arbeidsgiver for en koordinator. Koordinatorene har bl.a. i oppgave å skaffe prosjektmidler, gjennomføre miljøundersøkelser og miljøforbedrende tiltak i samarbeid med kommunen og andre sektormyndigheter. Koordinatorene utgjør viktige fagressurser for kommunene i vannområdene.

Vannområdene i nordlige Trøndelag

Regional vannforvaltningsplan 2016-2021
Vannforskriften gir rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Forskriften stiller krav om at det utarbeides regionale vannforvaltningsplaner som rulleres hvert sjette år.

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag 2016-2021 ble vedtatt og endelig godkjent av Klima- og miljødepartementet 04.07.2016. Planen setter konkrete miljømål for alt vann i Trøndelag. Den regionale vannforvaltningsplanen er rettslig bindende for alle etater som er i berøring med vann, og berørte sektorer må følge opp med undersøkelser og miljøforbedrende tiltak der miljøtilstanden ikke er god nok.

Status for vannforekomstene i Inn-Trøndelag vannområde
Databasen Vann-Nett.no gir informasjon om vannforekomstenes økologiske tilstand, hvilket miljømål som er satt og hvilke tiltak som er foreslått, vedtatt eller allerede gjennomført.
I Inn-Trøndelag vannområde er nesten 80 % av vannforekomstene klassifisert med god eller svært god økologisk tilstand (per 25.04.2019). Disse vannforekomstene når dermed de vedtatte miljømålene. De resterende vannforekomstene, om lag 100 bekker, elver, innsjøer eller kystområder, er klassifisert med moderat, dårlig eller svært dårlig tilstand. I disse bør det som hovedregel gjennomføres avbøtende tiltak som får miljøtilstanden opp i minimum god.
Forurensning fra jordbruk, industri og avløpsanlegg, samt fysiske inngrep i form av bekkelukking, kanalisering eller vannuttak til vannkraftverk, utpeker seg som viktige årsaker til at miljøtilstanden i vassdrag og kyst ikke er god nok.

I Verdal kommune er utfordringene i stor grad knyttet til landbrukspåvirkning (diffus avrenning fra fulldyrket mark eller husdyrhold/husdyrgjødsel), industri og spredt avløp. Verdal kommune har to nedslagsfelt, Leksdalsvatnet og Verdalselva. Det er knyttet en del utfordringer til vannkvaliteten i Leksdalsvatnet og i flere tilførselsbekker. Det tas månedlig vannprøver av Leksdalsvatnet, og noen tilførselsbekker er kartlagt gjennom masterarbeid og/eller overvåkning. I Verdalselva og dens tilførselsbekker er det gjort mange kartlegginger av tilstand gjennom overvåkning og masterarbeid i regi av NMBU, slik at det foreligger mye kunnskap om tilstanden til vannet. Det er fortsatt behov for mer kunnskap for å få et helhetlig bilde, bl.a. at bekker som ikke er gjennomgått og dokumentert gjennom masterarbeid må kartlegges i forhold til kulverter og bekkelukkinger. Det er nødvendig å kartlegge avløpsforholdene i alle vannforekomster, da det mangler mye kunnskap om ev. feilkoblinger og manglende tilknytning. Kjemisk tilstand er også nødvendig å kartlegge i alle vannforekomster.

Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene fastslår at det i kommunene må etableres fremdriftsplaner for oppfølging av vannforskriftsarbeidet i henhold til nasjonale føringer. Dette innebærer at arbeidet må implementeres i annet planverk og økonomiplan. Det forutsettes gjennom de nasjonale føringene at kommunene innad i administrasjonen har tilstrekkelig med kompetanse og ressurser til å følge opp arbeidet, spesielt innen landbruk og avløp, men også innen byggesak og plan. Dette må klart synliggjøres gjennom økonomiplanleggingen.

Tabell

Kommunenes/vannområdets oppgaver
Kommunen er en viktig sektormyndighet i vannforvaltningen, med ansvar for å treffe vedtak om gjennomføring av tiltak innen drikkevann og avløp, overvannshåndtering, landbruksforvaltning, arealforvaltning og forurensning. Kommunene har tidligere kommet med innspill om hvilke tiltak innenfor kommunal sektor som bør gjennomføres, og disse tiltakene er innarbeidet i regionalt tiltaksprogram og lagt inn i Vann-Nett. For neste planperiode (2021-2027) er det behov for en styrking av kunnskapsgrunnlaget og ny vurdering av aktuelle tiltak og miljømål.
Klima- og miljødepartementet sendte den 19.03.2019 ut nasjonale føringer for vannforvaltninga.

Her følger noen utdrag som er relevante for kommunens deltakelse og arbeid med vannmiljø:

 • «Kommunene har en særlig viktig rolle i vannforvaltningsarbeidet. Det lokale arbeidet i vannområdene er et viktig grunnlag for det påfølgende regionale arbeidet, og muliggjør lokal forankring og medvirkning, samt innhenting av lokal og erfaringsbasert kunnskap.»
 •  «Gjennom arealplanleggingen kan kommunen sette restriksjoner på arealbruken for å ivareta naturmiljøet i og langs vassdrag, innsjøer, fjorder og sjøområder, herunder vannmiljø. Det er svært viktig at disse virkemidlene tas aktivt i bruk i kommunenes arealplanlegging for å nå målet om god tilstand i norsk vann»
 •  «Kommunene skal kartlegge og følge opp utslipp fra avløpsanlegg som de er myndighet for (alle avløpsanlegg etter kapittel 12 og 13 i forurensningsforskriften). [...] Målsetningen skal være at alle anleggene i den enkelte kommune oppfyller forurensingsforskriftens rensekrav slik at miljømålene etter vannforskriften kan nås innen 2027, og senest innen 2033.»
 •  «Det er behov for forsterket innsats mot forurensning fra jordbruk for å oppnå målet om god tilstand i alle landbrukspåvirkede vannforekomster. I områder hvor iverksatte tiltak ikke er tilstrekkelige til at miljømålet god tilstand nås, innføres mer forpliktende krav. Herunder skal fylkesmennenes og kommunenes hjemler til å stille krav til gjennomføring av miljøtiltak tas i bruk der det er nødvendig for at miljømålene etter vannforskriften nås innen 2027, og senest innen 2033.»
   

Organisering i vannområdet
Det ansettes en vannområdekoordinator som sikrer daglig oppfølging av arbeidet i vannområdet. Koordinatoren ansettes i en av kommunene, som da får arbeidsgiveransvar og rolle som vertskommune. For å få så mange kvalifiserte søkere til koordinatorjobben som mulig, kan det være lurt å avklare arbeidssted for koordinatoren i løpet av ansettelsesprosessen.

Det oppnevnes politiske representanter til et vannområdeutvalg, som skal fungere som styringsgruppe for vannområdet. Kommunene har tidligere oppnevnt politiske representanter til vannregionutvalget for vannregion Trøndelag (én representant per kommune + vara), og det kan være hensiktsmessig at disse representantene også oppnevnes til vannområdeutvalget. Vannregionmyndigheten tar initiativ til et møte for å konstituere vannområdeutvalget for Inn-Trøndelag vannområde når representantene er klare.

Det er viktig at vannområdekoordinatoren etablerer tett kontakt med administrasjonen i kommunene. Det kan være hensiktsmessig at det etableres administrative temagrupper for f.eks. avløp og landbruk, men dette kan avklares etter hvert som vannområdet kommer i drift.

Koordinatorens oppgaver
Koordinatoren får ansvar for daglig drift av vannområdet, eies av kommunene og samarbeider med administrasjonene særlig rettet mot temaer som plan, miljø, landbruk og kommunalteknikk. Koordinatoren er en drivkraft for å sikre helhetlig tilnærming til arbeidet med vann, slik vannforskriften forutsetter. Vannområdekoordinatorene har erfaringsvis stor evne til å sikre prosjektmidler og sette i gang konkrete prosjekter rettet mot vann.

Koordinatoren skal:

 • Sikre iverksetting av regional plan for å nå miljømålene
 • Få i gang prosjektgruppe, eventuelt temagrupper for vannområdet
 • Innkalle til møter i vannområdet
 • Sørge for lokal medvirkning ved å opprette kontakt med f.eks. elveeiere og andre interessenter
 • Søke om driftsmidler, prosjektmidler og overvåkningsmidler
 • Holde faglig kontakt med Fylkesmannen
 • Ha nødvendig kontakt med øvrige sektormyndigheter for å koordinere innsats og virkemidler
 • Delta i arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag
 • Benytte seg av faglige verktøy, herunder vann-nett og vannmiljø-databasen
 • Administrere/gjennomføre miljøundersøkelser for å styrke kunnskapsgrunnlaget
 • Være pådriver for ulike samarbeidsprosjekter i vannområdet
 • Være en vannfaglig ressurs som kommunene kan rådføre seg med i ulike saker
   

Økonomi
Nedenfor presenteres budsjett for 2019-2022. Det er tatt utgangspunkt i at ny koordinator er ansatt i (maksimum) tre måneder av 2019 i 100 % stilling. Det er budsjettert med et årlig tilskudd på 600.000 fra vannregionmyndigheten (fylkeskommunen). Disse midlene er avhengige av årlige overføringer over statsbudsjettet og er dermed usikre, men viktigheten av innsats i vannområdene er vektlagt fra nasjonalt nivå og vi har indikasjoner på at overføringene over statsbudsjettet er tenkt videreført.

Det er budsjettert med egenandeler fra kommunene på til sammen 410.000 årlig. Disse midlene er fordelt på kommunene etter innbyggertall.

Budsjett vannområdet

Vurdering:
Rådmannen ser positivt på at det inngås ett regionalt samarbeid om vannforvaltningen i Inn Trøndelag. Kommunene vil kunne jobbe mere rasjonelt og effektivt i en samlet løsning.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 31.05.2019 10:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS